Перша Всеукраїнська науково-практична конференція “СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У XXI СТОЛІТТІ ”

Перша Всеукраїнська науково-практична конференція

“СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ  АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У XXI СТОЛІТТІ ” 

5 червня  2013 року у Львівському інституті МАУП відбулася перша Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у XXI столітті ”.

Вибір тематики наукового заходу зумовлений потребами апробації та обміну науковими результатами виконання науково-дослідної тематики кафедр ЛІ МАУП, яка пов’язана із соціально-економічними, правовими та психологічними проблемами управління людськими ресурсами, а також тематикою спільних наукових досліджень, які здійснюють науково-педагогічні працівники ЛІ МАУП спільно з Інститутом регіональних досліджень НАН України

Співорганізаторами конференції виступили Львівський інститут МАУП (директор -  к.е.н., професор Лелик Любов Іванівна) та Інститут регіональних досліджень НАН України (завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна)

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники, аспіранти, науковці провідних освітніх та академічних  установ м. Львова(Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівської комерційної академії, Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, Львівського інституту економіки і туризму, Інституту регіональних досліджень НАН України).

У вітальному слові до учасників конференції директор Львівського інституту МАУП проф. Лелик Любов Іванівна зауважила, що в сучасному світі, який за визначальною роллю інтелекту у суспільному розвитку називають суспільством знань, особливо актуальними є теоретичні та прикладні дослідження, пов’язані з розробкою ефективних моделей та технологій управління знаннями. Генератором цих знань завжди виступає людина, тому міждисциплінарний підхід, визначений організаторами конференції у її назві, є важливим методологічним інструментом у вирішенні проблем відтворення, використання та розвитку інтелектуального потенціалу людських ресурсів.

У науковій доповіді під час пленарного засідання конференції д.е.н., професор Садова Уляна Ярославівна звернула увагу на проблемах інституту соціального захисту мігранта, визначила основні складові, які можуть сформувати системний характер вирішення досліджуваної проблеми, зокрема, основні параметри захищеності особи, механізми протидії соціальним ризикам для мігрантів через інструменти соціального страхування, захисту та соціальної допомоги. Поряд з результатами авторських прикладних досліджень проблеми трудової міграції серед населення західних областей України, проф. Садова У.Я.  представила учасникам конференції пропозиції громадських організацій до проекту закону України “Про зовнішню трудову міграцію”.

На проблемах закономірного зростання поліетнічності більшості країн і територій як наслідку, насамперед, різкого зростання міграційної активності населення, зосередив свій виступ старший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ІРД НАН України к.е.н. Цапок Сергій Олексійович. Доповідач презентував основні положення спільного зі ст.н.с. Бідаком В.Я. дослідження, одним із висновків якого є те, що надмірний наплив іммігрантів, особливо різко відмінних своєю культурою, релігією, особливостями менталітету від корінного населення, не тільки порушує етнічну структуру територій, що історично склалась, але й продукує різного роду міжетнічні непорозуміння та конфлікти.

Активне обговорення учасників конференції викликали результати дисертаційного дослідження викладача кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП, аспірантки ІРД НАН України Мульскої Ольги Петрівни, які присвячені проблемам поширення різних форм дитячої праці в Україні та світі. Мульска О.П. представила аудиторії результати міждисциплінарного підходу до вивчення явища дитячої праці на Львівщині у взаємозв’язку з економічними факторами поширення цього явища, а також визначила екзистенційні напрями програми протидії насильства над дітьми в Україні. Сере них; підвищення інформованості громадськості з питань запобігання насильства щодо дітей; підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з дітьми в сфері профілактики насильства та надання допомоги; вдосконалення законодавства щодо захисту дітей та протидії насильству; вживання заходів щодо викорінення насильства і знущань в школі

Професор Львівського інституту МАУП к.ю.н. Голяк Людмила Володимирівна (на фото справа) виступила у пленарному засіданні з науковою доповіддю, присвяченою муніципальним правам територіальної громади. Розвиток означених прав доповідач обґрунтовує  як одну з необхідних передумов розвитку інститутів громадянського суспільства.

Жвавий інтерес та поляризацію думок учасників конференції викликали висвітлені проф. кафедри права Львівського інституту МАУП Голяк Л.В. наукові теорії, які ґрунтуються на праві людини вживати наркотичні засоби, здійснювати так звану “модернізацію” і навіть “фундаментальну реконструкцію тіла”, у тому числі зміну статі. Підсумовуючи викладене, доповідач звернула увагу на тому, що реалізація значного обсягу соматичних прав людини суперечить духовно-моральним цінностям людського розвитку, а тому має обмежуватись чинним законодавством країни. 

Виступи польських студентів були присвячені проблемам правового захисту прав і свобод людини у Польщі, найбільш актуальним проблемам розвитку польського суспільства, у тому числі проблемам наркоманії, захисту свободи думки, релігійних, економічних та інших свобод людини.

Викладач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП, аспірантка ІРД НАН України Мульська Ольга Петрівна у своєму виступі представила результати спеціального анкетного опитування дітей м. Львова та Турківського району Львівщини. Мета опитування -  поглиблене вивчення проблеми дитячої праці у регіоні та ризиків, пов’язаних з нею. У презентації наведено цікаві результати дослідження, які характеризують джерела коштів, які мають у своєму розпорядженні діти, види дитячої праці та її умови, напрями використання коштів, перспективи подальшої самостійної праці. За результатами теоретичних та практичних досліджень доповідач обґрунтувала перелік інструментів соціальної політики протидії використання дитячої праці.

У другій частині пленарного засідання виступили:

  • студент Львівської комерційної академії Проців Ігор з доповіддю на тему: “Передумови та чинники розвитку інтелектуальної складової трудового потенціалу України”
  • студент Львівської комерційної академії Корзун Роксолана з доповіддю на тему: “Вплив податку на прибуток на соціально-економічні процеси в Україні”
  • студентка Львівського інституту МАУП Шаповал Христина з доповіддю на тему: “Основні методи дослідження ефективності впливу реклами на споживача”
  • студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Петровська Олеся з доповіддю на тему: “Методи аналізу чинників та індикаторів процесів глобалізації в освіті”.