Видання кафедри

КНИГИ

Дмишко О.С.

Дмишко О.С. Науково-методичний твір «Опитувальник показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків (ЛКС-П) (психодігностична методика)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33971, 05.07.2010 р. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності.

Дмишко О.С. Теорія і практика проведення психологічного тренінгу: навч. посібник. / О. С. Дмишко. – Львів: ПрАТ «ВНЗ « Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. – 106 с.

Петринич О.Г.  

Петринич О.Г. Словник психологічних термінів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). – Л.: ЛІ МАУП, 2012. – 96 с.

 

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Дмишко О.С.

Дмишко О.С. Діагностика показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІІ, частина.4. - К.,2010. - с. 109 - 118.

Дмишко О.С. Співвідношення показників локусу контролю, емпатії та рівню домагань: результати факторного аналізу. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ІІІ, частина.4. - К.,2011. - с. 100 - 109.

Дмишко О.С. Стиль сімейного виховання та локус контролю підлітків. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імедж-ЛТД, 2013. – Том ХІ - Соціальна психологія. – Вип.6. – Книга І. – 269-279с.

Дмишко О.С. Психологічні основи формування професійного «я-образу» у студентів. Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С. 283-288.

Дмишко О.С. Факторні характеристики особистості як детермінанти розвитку локусу контролю підлітків. Психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 20013. – 77-86 с.

Дмишко О.С. Трудова міграція як чинник формування виховного ідеалу в українському суспільстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: [зб. наук. пр.] /НФН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. C. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – 486-498с. – ISSN 2071-4653.

Дмишко О. С. Невротичні розлади у дітей та фактори їх виникнення. Освіта регіону: український науковий журнал. – Київ, 2014 (12). – № 3 – С. 83 –93.

Дмишко О.С. Роль суспільства та сім'ї у духовно-моральному вихованні молодого покоління. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» 5-6 червня 2014 р.– Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – С.36 – 39.

Дмишко О.С. Аналіз особливостей національного характеру українців. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 2. Серія «Психологічні науки», Том. 2. – Херсон :Херсонський державний університет, 2014. – С. 20 – 25.

Зошій І.В.

Зошій І.В. Психологічна підготовка до юридичної діяльності// Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С.171-176.

Зошій, І. В. (2014). Комунікативна компетентність майбутніх юристів як невід'ємна складова професійної юридичної діяльності. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал6, 88-94.

Жигайло, Н. І., Зошій, І. В. (2015). Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх юристів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія :Психологія1, 90-99.

Зошій, І. В. (2015). Професійна компетентність як результат спрямованості майбутніх юристів. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць3 (38), 151-165.

Зошій, І. В. (2015). Професіоналізм та професійна компетентність юристів як об'єкт наукових досліджень. Науковий вісник Херсонського державного університету5, 101-105.

Зошій, І. В. (2016). Мотив і мотивація досягнень як важливий показник професійної компетентності юристів. Технології розвитку інтелекту,  (12). Retrieved from http: // www. psytir. org. ua/ index. php /technology_intellect_develop /issue / current.

Зошій, І. В. (2018). Формування професійної компетентності майбутніх юристів. Молодий  вчений, 3 (55), 487-492.  Retrieved from http: // molody vcheny.in.ua / files/ journal.

Публікації у виданнях інших держав

Зошій, І. В. (2016). Дослідження особливостей професійної компетентності студентів – майбутніх юристів. European Conferenceon Educationand Applied Psychology, 66-70.

Зошій, І. В. (2017). Роль метакогнітивних здібностей у формуванні професійної компетентності юристів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 5 (54), 72-75.

Марциняк—Дорош О.М.

1.      Марциняк-Дорош О. М. Вплив рівня відчуття змісту життя на формування харчових звичок у жінок з надмірною вагою та ожирінням/ О. М. Марциняк-Дорош //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». . – 2014. – №2. –  С. 121-126.

2.      Марциняк-Дорош О. М. Ноологотерапевтичний підхід як особистісний потенціал у формуванні життєвих цінностей студентської молоді / О. М. Марциняк-Дорош //  Наука і освіта. – 2014. – №9. – С.146-150.

3.      Марциняк-Дорош О. М. Вплив змісту життя на формування власного образу Я у жінок з надмірною вагою та ожирінням: Філософія, соціологія, психологія: Зб. наук. пр. Вип. 19. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. С. 431-441.

4.      Марциняк-Дорош О. М. Порівняння ціннісного потенціалу студенток Католицького Університету в Любліні (Польща) та Волинського Державного Університету у Луцьку (Україна): Проблеми емпіричних досліджень у психології. Вип. 9. Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2014. С. 248-253.

5.      Марциняк-Дорош О. М. Мотивація до самовдосконалення через методи активного навчання / О. М. Марциняк-Дорош // Молодий Вчений. – 2014.- №12. – С. 264-267.

6.      Марциняк-Дорош О. М. Відчуття змісту життя як індикатор суб’єктивної сатисфакції у жінок з надмірною вагою та ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Молодий вчений. – 2015. – №10 – С. 188-191.

7.      Марциняк-Дорош О. М. Зв’язок між самооцінкою, життєвими цінностями та звичкою харчуватись у жінок з надмірною вагою та ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Молодий вчений. – 2015 –  №11– С. 116-120.

8.      Марциняк-Дорош О. М. Особливості образу я в жінок із надмірною вагою та ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Збірник наукових праць: психологія – 2015 –  №20 (1) – С. 241-247.

9.      Марциняк-Дорош О. М. Зміст існування – як контроль від переїдання для жінок з надмірною вагою / О. М. Марциняк-Дорош // Молодий вчений. – 2017 –  №1(41)– С. 234-238.

10.    Марциняк-Дорош О. М. Ноодинаміка та сприйняття себе у жінок з ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».  – 2017 –  №4 – С. 74-78.

11.    Марциняк-Дорош О. М. Дослідження соціально-психологічного клімату на підприємстві машинобудування [Текст] / О. М. Марциняк-Дорош, С. В. Букатов // Молодий вчений. — 2017. — №9.

12.    Martsynyak-Dorosh O. Relationship between meaning of life and real as well as ideal self-image in women with sufficient and low sports activity / O. Martsynyak-Dorosh, N. Ogińska-Bulik. // Psychological journal. – 2018. – №11. – С. 100–113.

13.    Marcyniak-Dorosz O. M. Nadmierna waga i otyłość jako przejawy kryzysu egzystencji. / O. Martsynyak-Dorosh. // Studia Leopoliensia. – 2018. – №11. – С. 445-454.

14.    Марциняк Дорош О. М. Когнітивно-поведінкова психотерапія / О. М. Марциняк Дорош // Основи сучасної психотерапії / О. М. Марциняк Дорош. – Львів: Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького, 2014. – С. 181–198.

Компанович М. С.

1. Компанович М. С. Соціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 5, Том 2. – Херсон, 2016. C. 175 – 181.

2. Компанович М. С. Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Психологія: реалії та перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол: Р. В. Павелків, В. Б. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 91 – 96.

3. Компанович М. С. Особливості використання психокорекційних технік у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 8. – С. 263 – 272.

4. Компанович М. С. Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Серія «Психологія». – Том 21, Вип. 4. – Одеса: «Астопринт» 2016. – 93 – 103.

5. Католик Г. В., Компанович М. С. Особливості професійної Я-концепції психолога у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – Вип. 2. – С. 178 – 189.

6. Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість: Збірник наукових праць Полтавcького національного педагогічний університету імені В. Г. Короленка. – Київ – Полтава, 2017. – №1 (11). – С. 109 – 120.

7. Компанович М. С. Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за  наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 35 – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 207 – 224.

8. Компанович М. С. Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків / М. С. Компанович // Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля. Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (43). – С. 136 – 146.

Статті у закордонному виданні:

9. Компанович М. С. Особливості емоційної сфери підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Science and a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (49), Issue: 103, 2016. p. 70 – 73. (www.seanewdim. com).