к.ю.н., доцент – Пришляк Галина Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Освіта:

У 2004 р. – закінчила Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Правові форми демократичного контролю в Україні» у спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Професійна діяльність:

2004 р. – викладач кафедри права Львівського інституту МАУП. З 2011 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП. З 2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

Професійний досвід:

2006-2011 рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Пришляк Г.Я. Правові форми демократичного контролю: витоки, проблеми, перспективи: монографія / Г.Я. Пришляк // Тернопіль: «Терно-граф», 2013. – 192 с.

2. Пришляк Г.Я. Гарантія реалізації прав та свобод людини й громадянина як одна із умов здійснення демократичного контролю в Україні / Г.Я. Пришляк // Митна справа. –2012. – Вип.6 (ч. 2). – С. 439-444.

3. Пришляк Г.Я. Стан та перспективи здійснення демократичного контролю у місцевому самоврядуванні в Україні / Г.Я. Пришляк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 89-98.

4. Пришляк Г.Я. Методологія дослідження демократичного контролю в Україні / Г.Я. Пришляк // Економіка. Фінанси. Право . – 2013. – № 1. – С. 35-37.

5. Пришляк Г.Я. Теоретичні засади інституту демократичного контролю / Г.Я. Пришляк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2. – С. 162-164.

6. Пришляк Г.Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання / Г.Я. Пришляк // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 26-29.

Участь у конференціях:

1. Пришляк Г.Я. Проблеми реалізації правових форм демократичного контролю в Україні / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки–2012: матер. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26 квітня 2012 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2012. – С. 29-33.

2. Пришляк Г.Я. Дослідження проблем методології юридичного контролю / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки 2013: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2013. – С. 56-61.

3. Пришляк Г.Я. Проблеми методології юридичної науки / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки 2015: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2015 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2015. – С. 42-48.

4. Пришляк Г.Я. Здійснення контролю народом за діяльністю органів місцевого самоврядування / Г.Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки 2016: збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2016 р.). – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 67-71.

5. Пришляк Г.Я. Гарантія реалізації прав та свобод людини й громадянина в Україні / Г.Я. Пришляк, О.З.Захарчук // Матеріали доповідей Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір» (12 травня 2016 р.). – Львів : Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – С. 93-98.

6. Пришляк Г.Я. Методологічні аспекти поняття демократичного контролю / Г.Я. Пришляк // Проблеми державотворення в Україні – 2016: матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника, м. Львів (19 жовтня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016 – С. 49-55.

7. Пришляк Г. Я. Теоретико-правовий аналіз категорії «демократичний контроль» / Г. Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки–2017 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 121-125.

 

8. Пришляк Г. Я. Залучення демократичних інститутів при здійсненні народом влади у сфері екології / Г. Я. Пришляк // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : зб. матеріалів ІІ Круглого столу (Львів, 18 трав. 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 124-127.

 

9. Пришляк Г. Я. Контроль народу за діяльністю органів державної влади в Україні / Г. Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 105-109.

 

10. Пришляк Г. Я. Методологія як важливий інструмент у дослідженні демократичного контролю / Г. Я. Пришляк // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 126-131.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Пришляк Г.Я. Історія вчень про державу та право: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Г.Я. Пришляк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 48 с.

2. Пришляк Г.Я. Сучасна концепція соціально-правової держави: Методичні вказівки та завдання до практичних занять та ситуаційних завдань для студентів спеціальності «Правознавство» / Г.Я. Пришляк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 35 с.

3. Пришляк Г.Я. Теорія нормотворчості: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань для студентів спеціальності «Правознавство» / Г.Я. Пришляк // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 48 с.

4. Пришляк Г. Я. Сучасна концепція соціально-правової держави : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 49 с.

 

5. Пришляк Г. Я. Історія та теорія вищої юридичної освіти (правова педагогіка) : метод. рекомендації і завдання для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 10 с.

6. Пришляк Г. Я. Теорія нормотворчості : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи для студентів денної і заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 9 с.

Наукові інтереси: історія вчень про державу та право, сучасна концепція соціально-правової держави, теорія нормотворчості.

Громадська діяльність:

Є керівником студентського наукового гуртка «Антикорупційна діяльність», в ході якого проводиться обговорення проблем та фундаментальних питань антикорупційної діяльності, історико-теоретичних та практичних проблем корупції в Україні, перспектив розвитку антикорупційного законодавства, питань удосконалення законодавства, перспектив реформ у галізі антикорупційної діяльності, становлення та розвитку державних органів, які здійснюють боротьбу з корупцією.

Участь в організації круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net