к.е.н. Оліховська Марта Володимирівна

Освіта:

У 2008 р. закінчила Львівський національний аграрний університет з відзнакою, присвоєно кваліфікацію «Магістр з менеджменту організацій».

2009-2012 рр. – стаціонарна аспірантура на кафедрі права та підприємництва Львівського національного аграрного університету.

У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Професійна діяльність:

З 2008 р. по 2009 р. працювала на посаді менеджера у ТзОВ «Гал-дизайн».

У 2012 р. – викладач на кафедрі фінансів Львівського університету бізнесу та права.

З 2013 р. – доцент кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП.

З 2014 р. – виконавець спільних проектів за програмою фінансування НАТО та ОБСЄ по проекту «Допомога звільненим військовослужбовцям реінтегруватись у суспільство» в Україні з перепідготовки військовослужбовців за напрямами: «Менеджмент малого бізнесу» та «Економіка та управління персоналом».

З 2015 р. – член державно-екзаменаційної комісії Львівського інституту МАУП.

З 2016 р. – секретар Вченої ради Львівського інституту МАУП.

Професійний досвід: 

Опубліковано 38 наукових праць, з яких 15 статей у фахових періодичних виданнях.

Взято участь у 23 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, круглих столах.

Є співавтором колективної монографії «Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку». – Кн. 2. – (Одеса, 2012. – 656 с.). Власний науковий внесок – п. 1.3.4 «Особливості формування підприємств агробізнесу регіону та перспективи їх розвитку» (С. 284-294).

Видано одноосібну монографію за напрямом дисертаційного дослідження на тему: «Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку».

Розроблено 20 методичних матеріалів, а саме навчальні програми дисциплін, рекомендації для проведення практичних та семінарських занять, завдання для виконання контрольних робіт, матеріали для самостійної та індивідуальної роботи, рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з дисциплін кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП та підготовлено програму проведення навчальної практики для студентів напряму «Менеджмент».

Разом з колективом кафедри та інституту МАУП видано термінологічний словник-довідник «Сучасний бізнес-менеджмент», в якому викладено основні та найважливіші терміни з менеджменту для студентів та тих, хто хоче ефективно започаткувати та управляти власним бізнесом (2017 р., 188 с.)

Взяла участь у навчанні для менеджерів, викладачів бізнесу у «Lwowska Akademia Biznesu», а саме тренінгах Prof. Piotr Wachowiak, Bartosz Majewski з Варшави (16-18 жовтня 2017 р.), що засвідчено відповідним сертифікатом. 

Підвищення кваліфікацій:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/003337-19
Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
06 травня 2019р.-29 травня 2019р.  за програмою Менеджмент
Виконав випускну роботу на тему: «Особливості управління організацією кризових ситуаціях»
  

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Оліховська М. В. Сутність аграрних підприємств різних організаційно-правових форм та їхні особливості / М. В. Оліховська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.7. – С. 176–180.

2. Оліховська М. В. Сучасне трактування і економічна сутність підприємництва / М. В. Оліховська // Економічний простір. – 2009. – № 28/2. – С. 135–138.

3. Оліховська М. В. Удосконалення понятійно-термінологічного апарату підприємництва / М. В. Оліховська // Держава та регіони. – 2009. – № 4. – С. 142–144.

4. Коверко Ю. А. Господарства населення в структурі аграрного бізнесу / Ю. А. Коверко, М. В. Оліховська // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2010. – № 2 (8). – С. 125–131.

5. Оліховська М. В. Економічний аналіз стану агробізнесу Львівщини / М. В. Оліховська // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 136–139.

6. Оліховська М. В. Інституційний аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств / М. В. Оліховська // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка : економічні науки. – 2010. – Вип. 97. – С. 237–245.

7. Оліховська М. В. Особливості аграрного бізнесу в Сполучених Штатах Америки / М. В. Оліховська // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 145–148.

8. Оліховська М. В. Проблеми державного управління та правового регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств у системі агробізнесу / М. В. Оліховська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7 (26). – С. 295–298.

9. Оліховська М. В. Аналіз економічного розвитку аграрних підприємств Львівської області / М. В. Оліховська // Вісник Житомирського державного технологічного університету : економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – С. 152–154.

10. Оліховська М. В. Аграрний бізнес в Україні: інституціональний аспект / М. В. Оліховська, М. В. Гилка // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : збірник науково-технічних праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2013. – Вип. 2 (25). – С. 136–143.

11. Оліховська М. В. Аналіз інтеграційних процесів у агробізнесі та формування агропродовольчих кластерів в Україні / М. В. Оліховська, Н. С. Станасюк // Науковий вісник НУ «Львівська Політехніка». – Львів, 2014. – С. 124–131.

12. Оліховська М. В. Прогнозування розвитку агробізнесу у Львівській області / М. В. Оліховська, Н. С. Станасюк // Науковий вісник Львівського Національного Лісотехнічного Університету. – Львів, 2014. – С. 67–73.

13. Оліховська М. В. Диференційований підхід до створення різних організаційно-правових форм господарювання за європейської моделі розвитку аграрного сектора економіки / М. В. Оліховська, М. В. Гилка // Науковий вісник БДФЕУ. Економічні науки : збірник науково-технічних праць. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 75–81.

14. Оліховська М. В. Аналіз інтеграційних процесів у агробізнесі та формування агропродовольчих кластерів в Україні / М. В. Оліховська, Н. С. Станасюк // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – Вип. № 794. – С. 82–87.

15. Olikhovska М. Modern Development of the Sector of Recreational Services in Terms of European Integration of Ukraine / М. Olikhovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – Volume 3. – Number 2. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2016. – Р. 45–53.

Участь у конференціях:

1. Оліховська М. В. Походження поняття «агробізнес» та його значення / М. В. Оліховська // Розвиток наукових досліджень 2009 : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., (23-25 лист. 2009 р.). – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – С. 81–83.

2. Оліховська М. В. Державна підтримка аграрних підприємств у країнах ЄС / М. В. Оліховська // Малий та середній агробізнес у системі фінансів підприємств : матеріали наук.-практ. конф. / [редкол. : П. Т. Саблук та ін.]. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. – С. 55–57.

3. Оліховська М. В. Мотиваційна природа агробізнесу / М. В. Оліховська // Актуальні питання сучасної економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (20-22 січ. 2010 р.). – Умань : Сочінський, 2010. – С. 152–154.

4. Kowerko Y. A. Farem jako strukturální prvek agrobyznysu / Y. A. Kowerko, M. V. Olihovska // Nastoleni moderni vedy : materialy VI Mezinar. vedecko-praktic. konf., (27 zari – 05 rijna 2010 r.). – Praga : Education and Science, 2010. – Dil. 3. – S. 26–28.

5. Olihovska M. V. Rozwój agrobiznesu w obwodzie Lwowskim / M. V. Olihovska // Dynamika naukowych badan – 2010 : materialy VI Miedzynar. nauk.-prakt. konf., (07-15 lipca 2010 r.). – Przemysl : Nauki ekonomiczne, 2010. – Vol. 3. – S. 63–66.

6. Оліховська М. В. Організаційно-економічні проблеми розвитку підприємств агробізнесу / М. В. Оліховська // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю діяльності кафедри права та підприємництва ЛНАУ, (21-23 трав. 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 242–248.

7. Гилка М. В. Формування та розвиток інвестиційних проектів аграрного сектору України в умовах ЄС / М. В. Гилка, І. І. Костецька, М. В. Оліховська // Матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. «Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті», (5 черв. 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 116–121.

8. Костецька І. І. Інституційний аналіз як метод бізнес-планування діяльності підприємств агробізнесу / І. І. Костецька, М. В. Оліховська // Матеріали Міжнар. наук.-практ. Форуму «Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій», (18-20 верес. 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 375–379.

9. Оліховська М. В. Розвиток агробізнесу в регіонах України в умовах соціально-економічних трансформацій / М. В. Оліховська, Н. А. Цимбаліста // Матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри», (12 черв. 2014 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2014. – С. 256–261.

10. Оліховська М. В. Удосконалення понятійно-термінологічного апарату поняття «трансформація» / М. В. Оліховська // Матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» кафедри економіки та підприємства Київського політехнічного інституту, (26 лист. 2014 р.). – Київ. – С. 120–124.

11. Оліховська М. В. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції / М. В. Оліховська, У. В. Іванюк // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України», (17-18 лист. 2015 р.). – Житомир : Житомирський нац. агроеколог. ун-т, 2015. – С. 534–537.

12. Оліховська М. В. Управління мотивацією персоналу в підприємствах готельно-туристичного комплексу (ГТК) / М. В. Оліховська, А. О. Мазур // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (29 лист. 2016 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 577–583.

13. Оліховська М. В. Маркетинговий аудит в управлінні збутовою діяльністю підприємства / М. В. Оліховська, Д. В. Долбнєва // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (29 лист. 2016 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 583–587.

14. Olikhovska M. V. Recreation: concept, functions and environmental management system of enterprise / M. V. Olikhovska // Теорія та практика менеджменту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 19 трав. 2016 р.) / Східно-європейський НУ ім. Лесі Українки ; [відп. ред. проф. Л. М. Черчич]. – Луцьк : Східно-європейський НУ ім. Лесі Українки, 2016. – С. 345–347.

15. Оліховська М. В. Державне управління розвитком промислового потенціалу: Європейський досвід для України / М. В. Оліховська, Н. С. Станасюк // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молод. вчених, (Львів, 14-15 квіт. 2016 р.) / НУ «Львівська політехніка» ; [відп. ред. Кулиняк І. Я.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – С. 30–33.

16. Оліховська М. В. Розвиток ринку туристично-рекреаційних послуг в умовах суспільної трансформації / М. В. Оліховська // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф., (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 173–177.

17. Оліховська М. В. Розвиток соціального підприємництва / М. В. Оліховська, І. І. Костецька, Т. Ю. Костіна // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф., (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 98–101.

18. Оліховська М. В. Агротуризм в контексті євроінтеграції України / М. В. Оліховська // Європейські студії в університетах України : матеріали наук.-метод. конф. (Київ, 22 квіт. 2016 р.) / КНУ ім. Т. Шевченка ; Ін-т міжнар. від-н ; [редкол. : Чугаєв О. А., Шворак Л. О. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 111–113.

19. Оліховська М. В. Удосконалення понятійно-категоріального апарату рекреації / М. В. Оліховська // Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, 1-2 лип. 2016 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – С. 37–39.

20. Olikhovska M. V. Organizational and legal aspects of converting from conventional to organic farming in Ukraine / M. V. Olikhovska, N. A. Tsymbalista // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю (8 груд. 2016 р.). – Луцьк : Луцький нац. техн. ун-т, 2014. – С. 470–474.

21. Olikhovska М. Modern Development of the Sector of Recreational Services in Terms of European Integration of Ukraine / М. Olikhovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – Volume 3. – Number 2. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2016. – Р. 45–53.

22. Olikhovska M. V. Tourism and recreational services in Ukraine: Economic essence, structural elements, main tasks and directions of development / M. V. Olikhovska, N. A. Tsymbalista // Topical guestions of contemporary science : Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. – Р. 363–366.

23. Оліховська М. В. Особливості нормативно-правового регулювання податків та зборів в Україні / М. В. Оліховська, В. Я. Оліховський // Актуальні питання юридичної науки – 2017 : збірник доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки – 2017», (Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 100–105.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали: 

1. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : [колективна монографія] / за заг. ред. Г. Є. Жуйкова, Я. В. Сухій, В. С. Ніценка. – Кн. 2. – Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2012. – 656 с. (Власний внесок автора п. 1.3.4 «Особливості формування підприємств агробізнесу регіону та перспективи їх розвитку». – С. 284–294).

2. Губені Ю. Е., Оліховська М. В., Оліховський В. Я. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / Ю. Е. Губені, М. В. Оліховська, В. Я. Оліховський. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 206 с.

3. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / У. В. Іванюк, М. В. Оліховська, Є. І. Парфенюк, Ю В. Шушкова. – Львів : Вид-во ТОВ «Ліга-Прес», 2017. – 188 с.

4. Оліховська М. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент та адміністрування», спеціалізації «Економіка та управління бізнесом» (бакалавр, спеціаліст). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 30 с.

5. Оліховська М. В. Методичні матеріали для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів (бакалаврів) напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент». – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 74 с.

6. Оліховська М. В. Методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів (бакалаврів) за напрямом підготовки: 6.030601 «Менеджмент та адміністрування». – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 44 с.

7. Оліховська М. В. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів (бакалаврів) заочної форми навчання напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент». – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 31 с.

8. Оліховська М. В. Методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів (бакалаврів) за напрямом підготовки: 6.030601 «Менеджмент та адміністрування». – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 38 с.

9. Оліховська М. В. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів (бакалаврів) заочної форми навчання напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент». – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2013. – 30 с.

10. Оліховська М. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Основи управління бізнесом» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент та адміністрування», спеціалізації «Економіка та управління бізнесом» (бакалавр, спеціаліст). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2014. – 28 с.

11. Оліховська М. В., Іванюк У. В. Вступ до напряму «Менеджмент» : програма навч. практики для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент». – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – 29 с.

12. Лелик Л. І., Данилюк Л. Г., Оліховська М. В. Адміністративний менеджмент : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 21 с.

13. Оліховська М. В. Транспортний менеджмент : навчальна програма дисципліни (для спеціалістів). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 19 с.

14. Оліховська М. В., Романич І. Б. Інформаційний менеджмент : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 23 с.

15. Лелик Л. І., Оліховська М. В. Основи підприємницької діяльності в сфері готельно-туристичного обслуговування : методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент», (бакалавр, спеціаліст). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 28 с.

16. Оліховська М. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», (спеціаліст). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 33 с.

17. Оліховська М. В. Технологія в галузі : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 20 с.

18. Оліховська М. В. Основи управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю : методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент». – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 30 с.

19. Оліховська М. В., Гринькевич О. С. Історія менеджменту : методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» (бакалавр). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 28 с.

20. Оліховська М. В. Менеджмент : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів та магістрів). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 40 с.

21. Оліховська М. В. Організація виробництва : навчальна програма дисципліни (для бакалаврів). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 38 с.

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів – організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу та науково-методологічні засади формування сфери туристично-рекреаційних послуг у сільській місцевості.

За результатами наукових досліджень опубліковано близько 38 наукових праць, в тому числі 15 статей у фахових виданнях, одноосібну та колективну монографії, термінологічний словник-довідник та інше.

Громадська діяльність:

Є учасником проекту «Допомога звільненим військовослужбовцям реінтегруватись у суспільство» в Україні з фінансування НАТО та ОБСЄ по перепідготовки військовослужбовців за напрямами: «Менеджмент малого бізнесу» та «Економіка та управління персоналом», в ході якого проводяться лекційні та практичні заняття з обґрунтування засад започаткування власної справи, заходів уникнення економічних ризиків, пов’язаних з бізнесом, та розробляються бізнес-плани підприємства. 

Є членом Культурно-освітнього Центру Польської Національної Меншини «Білий Орел», головною метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на всебічний розвиток та популяризацію Польської культури та народних традицій у місті Львові, єднання та підтримка етнічних поляків, взаємодопомога, виховання підростаючого покоління в дусі національних традицій, ідеалів гуманізму, милосердя, соціального захисту своїх членів, допомога ветеранам.

Контактна інформація: е-mail: antonyaklviv@bigmir.net

Кафедральний телефон : (032) 224-91-25