к.е.н. Левицька Ольга Олександрівна

Науковий ступінь:
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій

Освіта:
Львівський інститут МАУП (кваліфікація: менеджер міжнародного бізнесу; спеціаліст, 2006 р.)

Професійна діяльність:

Видано 5 навчальних посібників та 4 наукові видання (у співавторстві).

Опубліковано 28 наукових статей і тез доповідей (з них 21 – за напрямом дисер­таційного дослі­дже­ння).

Взято участь у понад 17 всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах.

Нагороджена почесною грамотою МАУП за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну й активну роботу та вагомий внесок у підготовку і виховання підростаючого покоління (м. Київ, 2010 р.) .

Професійний досвід:

2003-2006 рр. – референт кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП (колишня кафедра економіки та управління);

2006-2007 рр. – викладач кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП;

з 2008 р. – старший викладач кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП.

Основні публікації:

У фахових виданнях

 • Левицька О.О. Ефективність інвестування у людський капітал // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи. (Збірник наукових праць). Випуск 3 (XLVII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Частина 2. – Львів, 2004. – С. 295-305.
 • Левицька О.О. Система охорони здоров’я в контексті європейських стандартів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону (Збірник наукових праць). Вип. 3(65) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2007. – С. 586-599.
 • Левицька О.О. Формування інтегрального індексу здоров`я населення // Регіональна економіка. – 2008. – № 2(48). – С. 85-97.
 • Левицька О.О. Комплексна рейтингова оцінка стану здоров`я населення на рівні регіону // Наукові праці МАУП. – 2009. – Вип. 1(20). – С. 181-187.
 • Левицька О. Сутність, генезис та еволюція поняття “людські ресурси”: системно-концептуальний підхід // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 1. – С. 37-42.
 • Левицька О.О. Трудова міграція у вітчизняній системі охорони здоров’я: проблеми та шляхи їх вирішення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6 (80). – C. 338-347.
 • Stepan Vovkanych and Olga Levytska. Human-Resource Potential in the Health-Care System of Ukraine: National and Regional Levels // Problems of Economic Transition, M.E. Sharp, NY, 2010. – Vol. 52, Num. 12 / April. – pp. 71-93. (DOI: 10.2753/PET1061-1991521203)
 • Левицька Ольга. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я як основа системи управління людськими ресурсами у регіоні: теоретичний аспект // Наука й економіка. – 2010. – № 3(19). – С.73-80.
 • Olga Lewicka. Analiza porównawcza kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia na Ukrainie i w Polsce // Ekonomista. – 2010. – № 6. – s. 877-890.
 • Левицька Ольга. Концептуальні напрями розвитку превентивної тривекторної системи охорони здоров’я // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 4. – С. 56-63.

В інших виданнях

 • Левицька О.О. Підходи до формування стратегії кадрової політики в системі охороні здоров`я: міжнародний досвід // Стратегічна реструктуризація економіки та соціальної сфери: практика і досвід: Збірник тез доповідей ІІ засідання студентського наукового товариства м. Львова (27 березня 2008 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2008. – С. 91-94.
 • Левицька О.О. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту в системі охорони здоров’я // Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України: Збірник тез доповідей до міжвузівської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (15 квітня 2008 р.). – Львів: в-во ЛКА, 2008. – С. 223-225.
 • Левицька О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності системи охорони здоров’я в умовах глобалізації // Стратегії зростання конкурентоспроможності в умовах глобалізації: Матеріали доповідей ІІ Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції (19-20 квітня 2007 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2008. – С. 103-115.
 • Lewicka O. Kierunki podwyższenia konkurencyjności systemu ochrony zdrowia w warunkach globalizacji (na przykładzie Ukrainy) // Polska w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne: Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. – 2008. – № 7. – s. 111-116.
 • Левицька О.О. Формування та реалізація державної політики у галузі охорони здоров’я // Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей ІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2009. – С. 136-148.
 • Lewicka O. Problemy i perspektywy uzupełnienia polityki kadrowej w systemie ochrony zdrowia (na poziomie krajowym i regionalnym) // Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. – 2009. – № 8. – s. 165-172.
 • Левицька Ольга. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи: Матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 15-16 травня 2009 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 259-260.
 • Левицька О.О. Соціально-економічна ефективність сімейної медицини в сучасних умовах // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів України та міжнародна інтеграція: Матеріали І Міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених (19 травня 2009 р.). – Львів: ЛІ МАУП, 2009. – С. 57-61.
 • Левицька Ольга. Особливості кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я на регіональному рівні // Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей ІV Міжна­родної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції (20-21 травня 2009 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. – С. 377-390.

Контактна інформація:
Службовий телефон (0322)249125
Електронна пошта O.Levytska@gmail.com