Наукова робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на підтримку сучасного рівня навчального процесу, підготовку фахівців-менеджерів високого рівня і здійснюється у співпраці з Інститутом регіональних досліджень НАН України, у тому числі відповідно до плану роботи філії кафедри менеджменту організацій при ІРД НАН України.

Протягом 2003-2007 рр. викладачі кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП спільно з Львівським обласним центром зайнятості, Львівським центром науково-технічної та економічної інформації та при підтримці Інституту регіональних досліджень НАН України, виступили основними виконавцями прикладної науково-дослідної теми «Дослідження процесів розвитку та співробітництва бізнес-освіти та бізнес-середовища у регіоні (на прикладі західного регіону України»).

Результати роботи мали практичне застосування у реалізації проекту «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України» (у співпраці з Міністерством оборони та ОБСЄ). Перепідготовка військовослужбовців за навчальними програмами: «Менеджмент у готельному та туристичному бізнесі», «Основи роботи на фінансових ринках», «Менеджмент безпеки бізнесу», «Управління персоналом і економіка праці».

Основні результати роботи опубліковані у колективній монографії «Регіональні суспільні системи» за ред. Л.К. Семів, а також фахових виданнях – збірниках наукових праць ІРД НАН України «Соціально-економічні дослідження у перехідний період. Регіональні суспільні системи» протягом 2003-2007 рр. Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Наукова робота здійснювалась у рамках теми: «Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища».

Зміст виконаної роботи: опрацьовано теоретичні засади дослідження регіональних міграційних процесів як основи формування відповідної регіональної міграційної політики (понятійно-термінологічний апарат). У співавторстві підготовлено:

 • Наукову доповідь: Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка: наукова доповідь за матеріалами круглого столу „Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти» Львів, 17 червня 2009 р.) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів: ІРД НАН України, 2009. – 45 с.
 • Довідник: Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник / В.С. Кравців, У.Я.Садова та ін.; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [редкол.: В.С. Кравців, У.Я.Садова (наук. ред.)]. – Львів, 2009. 228 с.

У рамках виконання теми кафедра менеджменту виступила співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції „Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка». 17-18 грудня 2009 р. НУ „Львівська політехніка», Інститут регіональних досліджень НАН України. Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Наукова робота здійснюється кафедрою на основі розроблених річних планів науково-дослідної роботи і проводиться у наступних напрямках:

 • підготовка та проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій відповідно до проблеми дослідження;
 • участь членів кафедри у наукових, конференціях, симпозіумах, семінарах і т.ін.;
 • підготовка аспірантів і докторантів, наукове керівництво ними ;
 • організація і керівництво наукової роботи студентів;
 • науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи;
 • підготовка та проведення студентських (Міжнародних Всеукраїнських) науково-практичних конференцій;
 • підготовка науково-методичних, навчально-методичних посібників;- участь співробітників в роботі спеціалізованих вчених рад МАУП та інших ВНЗ;
 • організація і проведення наукових гуртків для студентів стаціонарної форми навчання.Окремі результати наукових досліджень відображені в публікаціях членів кафедри, їх доповідях та наукових форумах. Так, члени кафедри брали участь у таких масових заходах, організованих іншими установами та організаціями, зокрема, у:
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища освіта в контексті державної політики України». Київ, грудень 2007р., Міжрегіональна Академія управління персоналом.
 • Науково-практична конференція «Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України». Львів, 20 червня 2007 р.
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вищої освіти України в умовах Болонського процесу: аналіз вітчизняного досвіду і перспективи розвитку»,29-31 травня 2007 р., м. Одеса.
 • VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку вітчизняної системи вищої освіти в контексті Болонського процесу», м. Судак: МАУП, 13-16 вересня 2007 р. Науково-практична конференція «Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України». Львів, 20 червня 2007 р.
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вищої освіти України в умовах Болонського процесу: аналіз вітчизняного досвіду і перспективи розвитку»,29-31 травня 2007 р., м. Одеса.
 • VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку вітчизняної системи вищої освіти в контексті Болонського процесу», м. Судак: МАУП, 13-16 вересня 2007 р.
 • Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави. Міжнародна наук. конференція. (Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2008р.). Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара.
 • Проблеми формування сучасних управлінських компетенцій: ефективне управління часом (20 березня 2008 р. Місце проведення - Інститут регіональних досліджень НАН України. Науковий семінар)
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті». НУ «Львівська політехніка», м.Львів, 23-24. 04. 2009 р.
 • Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи», м. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 15-16 травня 2009 р.
 • Круглий стіл до Всесвітнього дня біженця «Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти», м. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 17 червня 2009 р.
 • Круглий стіл на тему «Концепція державної цільової програми формування превентивної системи охорони здоров`я», м. Львів: Обласний центр здоров’я, 23 липня 2009 р.

Традиційно щорічно кафедра здійснює підготовку та проведення студентських Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних проблем сучасного менеджменту. Так, у 2007 р. була проведена II Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція «Стратегії зростання конкурентоспроможності в умовах глобалізації». Міжнародний статус конференції визначила участь у ній польських партнерів Львівського інституту МАУП – Вищої школи економіки і адміністрування ім. проф. Ліпінського у м. Кельце (Польща), яку у рамкам договору про освітню та наукову співпрацю представляла делегація польських викладачів і студентів: Beata Kosmala, Sylwia Bukała, Rafał Tomaszewski, Anna Antos, Katarzyna Dworczyńska.

У 2008 р. була проведена ІII Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція «Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань», а у 2009р. ІV Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція «Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань». У травні 2010 р. планом кафедри передбачено проведення V Міжнародної студентсько-аспірантської конференції «Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань».

Кращі студентські роботи за результатами студентських конференцій включено до наукового збірника «Наукові праці МАУП».

При кафедрі менеджменту організацій працюють студентські наукові гуртки. Наукова діяльність студентів, членів наукового товариства   спрямована на підвищення науково-теоретичної та методологічної підготовки менеджерів, розвиток творчості та самоактуалізацію їх особистості, а також має позитивне мотиваційне значення для підготовки майбутніх фахівців у галузі менеджменту.

У 2008 р. успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харко В.Ю. на тему «Організаційно-економічний механізм прикордонного співробітництва»; в 2010 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Романича І.Б. на тему «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»; в 2011 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Левицької О.О. на тему «Формування кадрової політики у системі охорони здоров’я регіону».

Наукова робота позитивно впливає на розробку науково-методичних посібників, нових навчальних програм, що відповідають новим стандартам підготовки менеджерів.

Свідченням високого науково-методичного рівня підготовлених до друку видань є надання у 2009 р. 2 навчальни посібникам «Математичне програмування: теорія та практикум» та «Статистика» грифу МОН України.

У 2008 та 2009 роках кафедрою менеджменту організацій розроблено та видано такі підручники та навчальні посібники:

 • Статистика/[Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З.].–Львів: Новий Світ, 2008. – 460 с. (З грифом МОН України)
 •  Управління персоналом: Навчальний посібник/Вячин Ю.О., Лелик Л.І., Гринькевич О.С., Левицька О.О., Мойсеєнко І.П., Рой. За ред. Ю.О. Вячина.– Львів: Львівський інститут МАУП, 2008.– 350 с. (Підготовлено у рамках проекту ОБСЄ в Україні «Допомога у соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям збройних сил України», у співпраці з Міністерством оборони).
 • Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. Математичне програмування: теорія та практикум:  Навч. посібник. –  Львів: Новий Світ, 2009.  178 с. (з грифом МОН України).
 • Практикум з навчальної дисципліни «Статистика»: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.
 • Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Ковальчук А.С., Лелик Л.І., Вячин Ю.О., Левицька О.О., Уманців Б.Б. Економіка, підприємництво і стратегічний менеджмент у туризмі: Навч. посіб. / За ред. О.С. Гринькевич. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. – 400 с.

Кафедра постійно працює над удосконаленням навчально-методичної бази, зокрема, ведеться робота над дидактичним забезпеченням навчальних курсів, оновленням навчальних програм, практик, білетів, тематики дипломних, курсових робіт, тестових завдань тощо. Так, підготовлено та удосконалено методичне забезпечення навчального процесу: оновлено навчальні програми і методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін, закріплених за кафедрою; програми практик. Було розроблено і подано 30 з 30 комплектів екзаменаційних білетів та тестів до ДЕК у 2008/2009 н.р.

Студенти напряму/спеціальності «Менеджмент організацій» щорічно беруть участь у конкурсі студентських наукових робіт. У 2008 р. студент 3-го курсу Михацевич Павло приймав участь у V Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на тему: «Православні духовні цінності: крок у майбутнє».

Кафедра вважає джерелом удосконалення навчально-методичної та наукової роботи, встановлення та підтримання контактів та співробітництва з іншими навчально-методичними та навчальними організаціями в нашій країні та за її межами. Так, у 2006 році Львівський інститут МАУП уклав угоду про співпрацю з Інститутом регіональних досліджень НАН України, у рамках якої створено філію кафедри менеджменту організацій при ІРД НАН України.

Основними напрямками наукової співпраці ЛІ МАУП та ІРД НАН України є підготовка та підвищення кваліфікації на базі ІРД НАН України наукових кадрів з економіки та управління, спільна реалізація наукових та науково-практичних проектів, спрямованих на розвиток і використання інтелектуального потенціалу західного регіону України, підготовка спільних наукових видань, проведення науково-практичних заходів, залучення до навчально-виховного процесу провідних науковців ІРД НАН України.

Для вирішення проблем збалансованого розвитку сфер підготовки і використання кадрів, підвищення кваліфікації працездатного населення, перепідготовки безробітних на ринку праці Львівщини укладені угоди про співпрацю з:

 • Львівським обласним, міським та районними центрами зайнятості
 • Львівською міською радою
 • Західним регіональним центром перепідготовки та працевлаштування військовослужбовців, звільнених у запас при Міністерстві оборони України
 • Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
 • Формами такої співпраці є участь викладацького складу кафедри менеджменту організацій у реалізації різноманітних проектів.

З 2005 року на базі Львівського інституту МАУП реалізується проект «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України» (у співпраці з Міністерством оборони та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Координатор програм проекту у Львівській області – Західний регіональний центр перепідготовки та працевлаштування.

Цей проект є багаторічним і передбачає перепідготовку військовослужбовців за навчальними програмами, доцільність реалізації яких обгрунована результатами попередніх прикладних досліджень ринку праці західного регіону України.

Протягом 2006-2008 рр. при науковому керівництві Львівського інституту МАУП обґрунтовано доцільність, розроблено зміст, структуру та реалізовано програми: «Менеджмент у готельному та туристичному бізнесі», «Основи роботи на фінансових ринках», «Менеджмент безпеки бізнесу», «Управління персоналом». Видані відповідні навчальні посібники для реалізації програм.

За результатами участі в конкурсі, оголошеному Львівським обласним центром зайнятості, Львівський інститут МАУП протягом 2005-2008 рр. реалізовує перепідготовку та підвищення кваліфікації працездатного населення Львівської області (Львівський обласний центр зайнятості, у тому числі: Миколаївський, Мостиський, Сколівський, Яворівський районні центри зайнятості, Червоноградський міський центр зайнятості) за навчальними програмами:

 • «Підприємець-початківець»
 • «Організатор малого бізнесу»
 • «Організація дозвілля та відпочинку»
 • «Бухгалтерський облік в сучасних умовах»
 • «Вивчення програми 1С-Бухгалтерія».

З метою інтеграції процесів підготовки фахівців у європейський освітній простір у Львівському інституті МАУП налагоджує співпрацю із зарубіжними партнерами. Одним із таких партнерів, співпраця з яким є найбільш тривалою, різносторонньою та продуктивною є Вища школа економіки і права ім. проф. Ліпінського (Польща, м. Кельце).

Співпраця з польським навчальним закладом розпочалась у 2004 р. з укладеної Угоди про партнерство і співробітництво у навчальній та науковій діяльності українського та польського ВНЗ.

У рамках Угоди про партнерство і співробітництво між Львівським інститутом МАУП та Вищою школою економіки і права ім. проф. Ліпінського з 2003 р. щорічно відбувається обмін делегаціями викладачів та студентів ВНЗ для участі у науково-практичних заходах, ознайомленням з досвідом ор