Студентське наукове товариство

Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань.

Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Студентське наукове товариство (СНТ) – це молодіжна громадська неприбуткова наукова організація Львівського інституту МАУП, що об`єднує студентів на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід`ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Організація науково-дослідної роботи студентів спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів інституту. А також формування особистості молодого вченого та підготовки фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю.

Студентське наукове товариство створене на базі студентського наукового гуртка при кафедрі економіки ЛІ МАУП, який діє з 2006 р.

Офіційною датою заснування Студентського наукового товариства ЛІ МАУП є 21 травня 2008р. Саме в цей день Установчими зборами наукового товариства було затверджено «План роботи студентського наукового товариства кафедри економіки ЛІ МАУП» та обрано голову студентського наукового товариства.

27 вересня цього ж року зав. кафедри економіки, доц., к.е.н. Іляш О.І. на засіданні кафедри економіки ЛІ МАУП затвердила «План роботи студентського наукового товариства кафедри економіки ЛІ МАУП».

Основними завданнями СНТ кафедри економіки ЛІ МАУП є:

 • пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;
 • виховання гармонійно розвиненої особистості студента;
 • реалізація наукової складової підготовки фахівця певного напрямку, відповідно до принципів Болонської декларації;
 • забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку розкриття і розвиток хисту студентів у різних напрямках наукової діяльності;
 • закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення синергічного ефекту в освоєнні навчальних дисциплін;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах тощо;
 • здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучання студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної науково-дослідної та громадської організаційної роботи;
 • формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв`язків;
 • розширення світогляду молодої людини;забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. 

Свої основні завдання СНТ здійснює за такими напрямками діяльності:

 • організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових конференцій, конкурсів, семінарів, круглих столів, дебатів тощо;
 • інформування та забезпечення участі студентів ЛІ МАУП в наукових заходах (конференціях, конкурсах, олімпіадах, семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями; організація інформаційно-просвітницької діяльності;
 • співпраця з іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними або їх представництвами чи підрозділами;
 • розсилка інформації по електронній базі даних членів СНТ;
 • інші напрямки діяльності, що стосується мети та завдання СНТ. 

Наша адреса: 79058, м. Львів Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом вул. Мазепи, 29, ауд. 205. 

Студентське наукове товариство e-mail: stu.assoc@gmail.com