Методичні вказівки для проведення інструктажу з виробничої практики

Студент перед від’їздом на практику повинен :

1.Ознайомитися з програмою виробничої практики.

2.Вибір бази практики (відношення).

3.Скерування на практику (розпорядження), щоденник.

4.Інструктаж з охорони праці і техніки безпеки (журнал ).

База практики:

1.Студент повинен своєчасно прибути на місце практики згідно з скеруванням.

2.Ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку підприємства(організації,установи), з Правилами охорони праці та дотримання їх.

3. Наказ про призначення керівника практики.

4. Складання календарного плану проходження практики (разом з керівником практики) і затверджує  його.

5. Щоденно проводити записи в щоденник про виконану роботу, підбирати  необхідні документи.

6. Аналізувати діяльність підприємства, виявляти недоліки , розробляти заходи  щодо їх усунення.

7. Своєчасно  оформляти звітну документацію з практики згідно з вимогами.

Після закінчення практики студент повинен:

1. Подати керівнику практики від кафедри:

- оформлений щоденник проходження практики;

- письмовий звіт про виконання програми практики;

- відгук (характеристика) керівника бази практики (підпис, печатка);

- рецензія викладача-керівника практики (з оцінкою).

Вимоги до написання звітної документації:

Щоденник:

1.Записи треба проводити щоденно на основі виконаної роботи відповідно до програми практики;

2.Записи повинні бути лаконічними, але розкривати суть питання програми ;

3.Записи повинні відображати практичну роботу підприємства;

4.Керівник практики від організації щоденно оцінює роботу практиканта і ставить підпис.

5.В щоденнику ставляться відмітки про прибуття та вибуття з підприємства і  завіряються печатками.

6.Оформлений щоденник студент повинен захистити перед комісією Академії.

Звіт:

Звіт складається з таких  частин:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел

- додатки.

Титульний аркуш звіту оформляється українською мовою за встановленою формою. Виправлення і скорочення на титульному аркуші не допускаються.

У змісті послідовно записують усі складові частини письмового звіту: вступ, найменування розділів, висновки та пропозиції, список використаних джерел із зазначенням номерів сторінок, на яких знаходиться їх початок.

У вступі студенту необхідно сформулювати коротку характеристику підприємства, де він  він проходить практику, а саме:  суть діяльності; організаційну структуру,  підпорядкованість; економічні показники роботи, аналіз їх  виконання.

В основній частині звіту на основі виконаної роботи, зібраного та проаналізованого матеріалу треба описати діючу на підприємстві  систему прийомів і методів виконання робіт із кожного питання програми практики. Необхідно дати характеристику вирішення цих питань на підприємстві, їх ефективність, виділити особливості, зазначити недоліки на відповідній ділянці роботи.

Кожний розділ повинен мати заголовок і починатися з нової сторінки. У тексті мають бути посилання на додатки.  

Окремим розділом виділяється стан охорони праці на підприємств.

На основі узагальнення матеріалів проходження практики студент складає (в окремому розділі) висновки і пропозиції щодо роботи підприємства – бази практики.

У висновках проводиться оцінка результатів роботи з урахуванням сучасних   методів їх вирішення поставлених мети та завдань.  

Пропозиції повинні носити конкретний характер,  бути сформульовані лаконічно та адресними.

У списку використаних джерел вказуються тільки ті джерела, які були використані під час виконання програми практики і написання звіту. Послідовність наведення джерел така:

- закони та постанови Верховної Ради України;

- укази Президента;

- постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

- нормативні документи міністерств і відомств України.

Оформлення письмового звіту

Звіт оформляється на аркушах  формату А4 таким чином, щоб залишилися поля: ліве – 20 мм., праве – 10 мм., верхнє та нижнє – 20 мм. Поля не обводити.

Зміст звіту пишеться від руки чітким, розбірливим почерком або набирається на комп’ютері.

Обсяг звіту з практики повинен становити не менше 30 – 35 сторінок машинописного тексту.

Не допускається дослівне переписування матеріалів з підручників, навчальних посібників, конспектів та інших джерел.

Нумерація сторінок проводиться арабськими цифрами і повинна бути наскрізною ( в правому верхньому куті цифрою без крапки ). Титульний аркуш включають у загальну  нумерацію сторінок, але номер сторінки на ньому не ставлять.

Найменування розділів розташовують посередині сторінки і пишуть (друкують)великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається ізномеру розділу і порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою.(Наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.). Після номеру підрозділу крапка не ставиться.

Відстань між найменуванням розділу і подальшим текстом повинна бути:- при машинному способі – два рядки.

Текст звіту має бути пов’язаний із практичним матеріалом бази практики. При цьому робляться посилання на відповідні додатки, які містяться у звіті.