Положення про роботу бюро

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Львівського інституту МАУП

________________ Л. І. Лелик

01 вересня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про бюро з організації практики та працевлаштування студентів

1.Загальні положення

1.1.Бюро з організації практики та працевлаштування студентів є структурним підрозділом Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом (далі Інститут). Він створений з метою забезпечення на рівні державних стандартів практичної підготовки студентів, що є невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів в Інституті і проводиться на сучасних підприємствах, в установах і організаціях різних галузей господарства.

1.2. Бюро з організації практики та працевлаштування студентів ЛІ МАУП у своїй роботі керується чинним законодавством України, з питань організації навчального процесу, Положенням про організацію навчального процесу в МАУП, Положенням про практику студентів МАУП.

1.3. Загальне керівництво бюро здійснюється директором інституту, заступником директора з навчально-методичної роботи. Безпосереднє керівництво бюро покладається на завідувача практики та працевлаштування студентів.

1.4.Робота бюро ґрунтується на принципах законності, демократизму, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, гласності, персональної відповідальності за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, рівності умов для реалізації своїх здібностей, свободи творчого пошуку.

2.Основні функції та завдання бюро з організації практики та працевлаштування студентів

2.1. Види та зміст практики

2.1.1. Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і є обов’язковою для студентів усіх форм навчання.

2.1.2. У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на: - розвитку творчих здібностей студента; - самостійності студента; - умінні студентами приймати рішення; - умінню працювати в колективі.

2.1.3. Основними видами практики студентів в Інституті є: - для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – навчальна та виробнича практики; - для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст – переддипломна практика. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін відповідної спеціальності. Виробнича практика студентів проводиться в умовах, максимально наближених до умов професійної діяльності і є відповідним її аналогом. Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності. Мета практики – поглиблення та систематизація знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем з різних галузей залежно від спеціальності.

2.1.4. Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна програма, в якій відображається логічна послідовність практичної підготовки студентів за спеціальністю впродовж усього періоду навчання.

2.1.5. На основі наскрізної програми розробляються програми відповідних видів практики з урахуванням напряму, спеціальності. Програми практики затверджуються на засіданні випускної кафедри.

2.2.Організація та проведення практики

2.2.1. На початку кожного навчального року складають графік проведення практики студентів усіх форм навчання на поточний навчальний рік.

2.2.2. Перед початком практики проводиться установча конференція, на якій роз’яснюється мету, завдання та вимоги до проходження практики, а також знайомлять студентів з основами техніки безпеки та охорони праці.

2.2.3. Керівник практики від вищого навчального закладу: - контролює готовність баз практики; - забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам необхідної документації; - контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів - у складі комісії приймає заліки з практики.

2.2.4. Керівник практики від бази практики: - несе особисту відповідальність за проведення практики; - організовує практику відповідно до програм практики; - організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки й охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці; - контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку; - після закінчення практики дає письмовий відгук про виконану студентами роботу, перевіряє та затверджує звіти студентів.

2.2.5. Студенти при проходженні практики зобов’язані: - до початку практики одержати необхідну документацію та консультації щодо її оформлення; - своєчасно прибути на практику; - систематично вести щоденник практики; - у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики; - дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки; - нести відповідальність за виконану роботу; - своєчасно оформити звітну документацію, скласти залік з практики.

2.3.Підведення підсумків практики

2.3.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми. Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики подається на рецензування керівникам практики.

2.3.2. Після закінчення практики проводиться підсумкова конференція, на якій студенти в індивідуальному порядку захищають звіти з практики перед комісією. Під час захисту звіту студент має охарактеризувати виконану роботу на базі практики та запропонувати свої пропозиції щодо покращення роботи підприємства. Диференційований залік з практики оцінюється за чотирибальною шкалою.

2.3.3. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки студента за підписами членів комісії.

2.3.4. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях випускних кафедр, загальні підсумки практики на засіданні вченої ради.

3.Права та обов’язки завідувача практики та працевлаштування студентів

3.1. Завідувач практики та працевлаштування студентів має право:

3.1.1. Направляти й контролювати роботу викладачів-керівників практики з питань практичної підготовки студентів.

3.1.2. Проводити наради з викладачами, методистами з питань практичної підготовки та зв’язків з випускниками.

3.1.3. Вносити пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів.

3.1.4. Підписувати документи в межах компетенції.

3.2. Загальні обов’язки завідувача практики та працевлаштування студентів

3.2.1. Підбирає та вивчає підприємства різних форм власності для укладення з ними договорів на проходження практики студентами інституту.

3.2.2. Організовує практичну підготовку відповідно до навчальних планів і наскрізних програм практики та відповідає за якість професійної підготовки студентів.

3.2.3. Приймає участь у складанні графіка навчального процесу.

3.2.4. Забезпечуює розробку необхідної документації з організації практичної підготовки.

3.2.5. Організовує розподіл студентів за базами практики.

3.2.6. Здійснює керівництво і контроль за роботою викладачів-керівників практики.

3.2.7. Затверджує календарно-тематичні плани, робочі навчальні програми практик, контролює їх виконання.

3.2.8. Контролює наявність комплексу методичного забезпечення практичної підготовки та його відповідність встановленим вимогам.

3.2.9. Організовує проведення інструктажів перед практикою.

3.2.10. Здійснює контроль за станом успішності й виконанням навчальних програм практики студентів під час проходження практичної підготовки.

3.2.11. Організовує проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці перед практикою.

3.2.12. Бере участь у проведенні науково-практичних конференцій за матеріалами практики.

3.2.13. Організовує та бере участь у проведенні заліку з практики.

3.2.14. Аналізує підсумки практичної підготовки студентів і готують інформацію до звіту.

3.2.15. Організовує проведення персонального розподілу випускників, оформляє відповідну документацію.

3.2.16. Підтримує зв’язок із випускниками.

3.2.17. Здійснює пошук та підбір кандидатів серед студентів і випускників Інституту для своєчасного заміщення вакантних посад в Інституті.

3.2.18. Формує базу даних випускників з метою подальшої співпраці в організації нових робочих місць для випускників та організації практики студентів Інституту.

3.2.19. Налагоджує контакти з потенційними роботодавцями з метою подальшого працевлаштування студентів і випускників Інституту, та створення банку даних про наявність вакансій для виробничої практики на підприємствах та організаціях, очолюваних випускниками МАУП.

3.2.20. Проводить роботу по залученню випускників до продовження навчання в Інституті.

3.2.21. Залучає випускників до участі в загальноакадемічних заходах, проведеннях семінарів, конференцій, круглих столів, лекцій з метою підвищення загальноосвітнього рівня.

3.2.22. Забезпечує випускників Інституту дисконтними картками випускників.

3.2.23. Проводить та організовує зустрічі випускників Інституту.

4.Документація, яка повинна бути в бюро

4.1. Положення про практику студентів МАУП від 17 січня 2005 р. № 04-0

4.2. Наскрізні програми за спеціальностями

4.3. Освітньо-кваліфікаційні характеристики

4.4. Освітньо-професійні програми

4.5. Програми практики

4.6. Робочі програми практики

4.7. Графік проведення практики.

4.8. Журнал реєстрації розпоряджень на практику

4.9. Журнал реєстрації скерувань на практику

4.10. Заліково – екзаменаційні відомості

4.11. Методичні вказівки для проведення інструктажу з виробничої практики

4.12. Методичні вказівки щодо оформлення звітної документації

4.13. Матеріали по роботі з випускниками

4.14. Перелік питань для прийняття заліку

Завідувач практики та працевлаштування студентів Л. В. Волошин