Навчання в докторантурі

Докторантура є найвищою ланкою в системі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).

Спеціальності:

12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

281 - Публічне управління та адміністрування

051 - Економіка

075 - Маркетинг

081 – Право

053- Психологія

242- Туризм

273- Менеджмент

072 -Фінанси, банківська справа та страхування

Правила

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, і які в змозі на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Докторанти проходять щорічну атестацію, згідно із затвердженою програмою.

Для вступу до докторантури необхідно подати

 1. заяву на ім'я ректора МАУП;

 2. особовий листок з обліку кадрів;

 3. список опублікованих наукових праць і винаходів;

 4. автобіографію;

 5. копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

 6. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 7. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії);

 8. копію паспорта;

 9. чотири фотокартки (3х4);

 10. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

 11. засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності)

Навчання платне- денна форма навчання-15 тис/грн.

Термін навчання-2 роки

м. Львів, вул. Мазепи, 29

 тел.: (032) 224-94-00, (068)690-84-85, 067-778-0682, (044) 490-95-12

е-mail:  pklimaup@gmail.com.