Навчання в аспірантурі

 Аспірантура

Аспірантура МАУП є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Спеціальності:

п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

053 Психологія

2

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

3

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

073 Менеджмент

072 -Фінанси, банківська справа та страхування

4

 

5

08 Право

 

24 Сфера обслуговування

 

081 Право

 

242 Туризм

Правила

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною та заочною формою навчання.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Для вступу до аспірантури необхідно подати:

 • заява;

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • автобіографія;

 • копія паспорту;

 • копія диплому та копія додатка до диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплому);

 • копія ідентифікаційного коду;к

 • 6 фотокарток 3х4;

 • список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Абітурієнти складають такі вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

 • додаткове випробування (в разі необхідності).

Прийом до аспірантури проводиться 2 рази на рік в терміни, встановлені Академією  (див. Додаток 5 Правил прийому).

Аспіранти МАУП та здобувачі інших навчальних закладів мають можливість скласти кандидатські іспити зі спеціальностей:

 • 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право;

 • 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 • 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 • 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 • 25.00.01 – Теорія та історія державного управління.

 • 25.00.02 – Механізми державного управління.

Викладацька та наукова практика

Протягом навчання аспіранти отримують допомогу з боку висококваліфікованих науковців Академії.

Аспіранти МАУП мають можливість брати участь у наукових конференціях та семінарах, які проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом з питань економіки, педагогіки, політології, права тощо.

Міжрегіональна Академія управління персоналом забезпечує аспіранту можливість протягом навчання працювати у Бібліотечно-інформаційному центрі МАУП, а також в провідних наукових бібліотеках України.

Навчання платне:

Вартість навчання денна форма - 28 000грн./рік

Заочна форма навчання - 20 000грн./рік

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ 01.10.2021-20.10.2021

За адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 29

 тел.: (032) 224-94-00, (068) 690-84-85, 067-778-0682, (044)-490-95-12

е-mail:  pklimaup@gmail.com.