Бюро з організації практики та працевлаштування студентів

Тел., (032) 224-21-24

Розташування: м. Львів,79059, вул. Мазепи, 29

З метою забезпечення конкурентноспроможності випускників на ринку праці, в сучасних умовах підвищуються вимоги до рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.  Вирішення цієї проблеми здійснюється шляхом впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки, яка спрямована на оволодіння системою вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності.

Відповідно до комплексу галузевих стандартів, освітньо-  кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993р. № 93 (п.3.11.2.”Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міносвіти від 02.06.93р. №161) із змінами та доповненнями, Методичних рекомендацій Міністерства освіти України та Положення про практику студентів МАУП, у Львівському інституті для  всіх спеціальностей проводяться такі види практики:

1) для освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр – навчальна (ІІ курс ІV семестр – 4 тижні) та виробнича практика (ІV курс VІІІ семестр – 8 тижнів) - (Комплексна практика з фаху (рівень „бакалавр”);

2) для освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст - переддипломна практика (V курс Х семестр – 8 тижнів) - (Комплексна практика з фаху (рівень „спеціаліст”).

Послідовність, види, термін та тривалість проведення практик студентів передбачається наскрізними та робочими програмами.Практична підготовка студентів проводиться з метою поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, формування вмінь і надбання практичних навичок самостійного виконання професійних завдань у ринкових умовах господарювання.  

Основні завдання навчальної практики:

  • Ознайомлення студентів з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра і спеціаліста з обраної спеціальності. Огляд необхідних знань, вмінь та навиків, якими повинен володіти фахівець у відповідній сфері професійної діяльності. Порівняння набутих компетенцій з їх повним переліком.
  • Навчально-пізнавальна екскурсія в організації різних видів діяльності, в яких у подальшому можуть працювати випускники. Короткий відгук про особливості професійної діяльності фахівців в організації.
  • Вивчення наукових публікацій з актуальних проблем у галузі майбутньої професійної діяльності. Підготовка короткої анотації за матеріалами опрацьованих публікацій та її презентація.
  • Складання термінологічного словника з базових понять відповідної майбутньої професійної сфери діяльності (походження поняття, історія формування, кількісне вираження.
  • Складання міждисциплінарних навчальних кросвордів у засвоєнні  основних понять з базових професійно-орієнтованих  навчальних дисциплін.

1. розв’язування галузевих задач із використанням комп’ютерних програм та спеціальних методів аналізу інформації;

2. вивчення програми „1С- Бухгалтерія”.

З метою активізації практичного навчання на навчальній практиці необхідно використовувати нестандартні форми занять: круглі столи, розігрування ролей, заняття-конкурси, проведення Дня спеціаліста. Виходячи з вимог галузевого стандарту вищої освіти та освітньо-кваліфікаційної характеристики, практична підготовка бакалавра спеціальностей зорієнтована на одержання студентами базового кваліфікаційного рівня з фаху, що забезпечує здійснення професійної діяльності на посадах низового адміністративно-управлінського рівня в різних лінійних та функціональних підрозділах підприємства. Враховуючи останнє, практична підготовка бакалавра з професійним спрямуванням  направлена на формування  навичок та ознайомлення з виконанням функцій відповіденої роботи на окремих фахових посадах у низових ланках управління.     

Спеціаліст відрізняється від бакалавра сферою практичної діяльності та широтою набутих знань і умінь. Для спеціаліста при проходженні комплексної практики з фаху передбачається набуття більш глибоких умінь та навичок. Завдання на практику,  а відповідно – звіт,  має обов’язково включати матеріали, передбачені аналітичною та рекомендаційною частиною дипломної роботи. Під час проходження практики студенти повинні приймати участь у діяльності підприємства, шукаюти резерви вдосконалення діяльності за кожним функціональним  напрямом і формувати пропозиції щодо підвищення  ефективності  роботи на підприємстві.

Результативність виробничих практик залежить від баз практики. Це повинні бути підприємства, які застосовують передові форми та методи ведення господарства та управління.

У Львівському інституті укладені відповідні договори з державними установами та організаціями, підприємствами різних діяльності та організаційно-правових форм господарювання, із них: