Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

-перший (бакалаврський) рівень:
Психологія
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Право
Туризм

-другий (магістерський) рівень:
Психологія
Право
Менеджмент