Парфенюк Євгенія Іванівна

 к.е.н., доцент Парфенюк Євгенія Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки

Освіта: вища

1983 р. – закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»; кваліфікація – економіст;

2005 р. – закінчила з відзнакою Міжрегіональну Академію управління персоналом (м. Київ) за спеціальністю «Управління навчальним закладом»; кваліфікація – магістр з управління навчальним закладом;

2011 р. – Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємництва в Україні».

Професійна діяльність:

З жовтня 1978 р. до грудня 2001 р. – працювала у ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» на посадах: лаборанта циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін (1978-1984 рр.), викладача (1984-1992 рр.), голови циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін (1992-1997 рр), завідувача денного (економіко-технологічного) відділення (1997-1999 рр.), заступника директора Галицького відділенння Міжрегіональної Академії управління персоналом, яке функціонувало при названому коледжі (1999-2001 рр.).

З 2001 р. і дотепер – працює у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2005 р. – заступник директора з навчально-методичної роботи.

У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри теоретичної і прикладної економіки.

Професійний досвід:

Стаж викладання у ВНЗ III - IV рівня акредитації – 17 років; у ВНЗ I - II рівня акредитації – 20 років. Загальний педагогічний стаж складає понад 35 років.

Нагороджена почесною грамотою МАУП за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів (м. Київ, 2010 р.); почесною грамотою МАУП за визначні досягнення у розвитку освіти та з нагоди 25-річчя Академії (м. Київ, 2014 р.); почесною грамотою МАУП за високий професіоналізм, бездоганну багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня знань (м. Київ, 2017 р.); почесною грамотою МАУП за високий професіоналізм, добросовісну бездоганну працю, вагомі трудові здобутки та з нагоди Дня знань (м. Київ, 2018 р.).

Наукові інтереси:

Становлення, розвиток і функціонування підприємництва в Україні, державна політика підтримки розвитку підприємництва, розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємництва.

 Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Парфенюк Є. І. Інноваційні підходи удосконалення фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні / Є. І. Парфенюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького – Львів, 2013. – Т.15. – № 1(55). – Ч. 5 – С. 133–137. – (Серія «Економічні науки»).

2. Парфенюк Є. І. Недоліки та напрями удосконалення регіональної політики державної підтримки розвитку малого підприємництва (на прикладі Львівської області) / Є. І. Парфенюк // Інноваційна політика: науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2013 (46) – № 8. – С. 138–142.

3. Yevheniya Parfenyuk. Improvinq the mechanism of attractinq capital to finance Ukrainian economy / Vasul Yeleyko, Robert Kowal, Yevheniya Parfenyuk, Roman Kachur // Prace z zakresu nauk spolecznych : Copyriqht by Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa I Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipinskieqo w Kielcach. – Kielce, 2013. – Nr 14. – Р. 153–160.

4. Парфенюк Є. І. Уточнення сутнісних характеристик категорії «фінансова безпека підприємництва» / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – С. 264–270.

5. Парфенюк Є. І. Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону / Є. І. Парфенюк, Ю. В. Шушкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. Вип. 8. – Ч. 1. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 141–145.

6. Parfenyuk Y. FINANCIAL SUPPORT OF HEALTHCARE IN UKRAINE /Yeleyko V.,Parfenyuk Y., Shushkova Y./ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – Warsaw, 2017. – № 12 (814) – p. 359-368.

 7. Парфенюк Є.І. Аналіз рівня та тенденцій створення й упровадження сучасних технологій як передумови технологічної модернізації економіки України / Н. С. Ситник, Ю. В. Шушкова, Є. І. Парфенюк // Інтелект-XXI. – 2020. – № 1. – С. 121–126.

8. Парфенюк Є.І. Структурний аналіз чинників та умов технологічної модернізації економіки України / Н.С. Ситник, Ю.В. Шушкова, Є.І. Парфенюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2020. – № 1 (112). – С. 67–72. (Index Copernicus)

Публікації в інших виданнях:

1. Парфенюк Є.І. Трактування сутності категорії «фінансова безпека підприємництва» // матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри» 12 червня 2014р. – м. Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 160–164.

2. Парфенюк Є.І. Фактори впливу на фінансову безпеку підприємства // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (11 червня 2015 р.) – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 148–152.

3. Парфенюк Є.І. Міграція населення та її вплив на економічний стан країни // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016.
  – С. 109–112.

4. Парфенюк Є.І. Державне сприяння розвиткові інвестиційних процесів для підприємництва в умовах ринкової економіки  // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (08 червня 2017 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 87–91.

5. Парфенюк Є.І. Управління підприємством в умовах кризи  // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2017 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 469-474.

6. Парфенюк Є.І. Стан та напрями покращення фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 грудня 2017 р.), Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2017. – С. 286–289.

7. Парфенюк Є.І. Рейдерство в Україні як загроза підприємницькій діяльності // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 червня 2018 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. – С. 71–74.

8. Парфенюк Є.І. Система аналізу фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.),Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. – С. 350–355.

9. Парфенюк Є.І. Загальні тенденції розвитку банківського споживчого кредиту в Україні // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2018 р.),Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. – С. 355–360.

10. Парфенюк Є.І. Конкурентоспроможність підприємства та фактори її підвищення // Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 червня 2019 р.),Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 88–91.

11. Парфенюк Є.І. Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 листопада 2019 р.),Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». – Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 198-202.

Брошури:

1. Парфенюк Є. І. Операції банків із векселями підприємств / Є. І. Парфенюк, Р. Р. Коцовська. – Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 39 с.

2. Парфенюк Є. І. Кредитування банками інвестиційних проектів / Є. І. Пар­фенюк, Б. І. Пшик. – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; вид-во ННВК «АТБ», 2008. – 89 с.

Підручники, навчальні посібники:

1. Парфенюк Є.І. Сучасний бізнес-менеджмент: термінологічний словник-довідник / Є.І. Парфенюк, У.В. Іванюк, М.В. Оліховська, Ю.В. Шушкова. – Львів: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. – 188 с.

Контактна інформація: роб. тел. (032)224-91-25

Адреса електронної пошти: e.parfeniyuk@gmail.com