Лелик Любов Іванівна

Лелик Любов Іванівна.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри бізнес-адміністрування

Освіта: вища

1984р. - Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова, зі спеціальності економіка та організація поліграфічної промисловості, кваліфікація - інженер-економіст.

2002р. - Міжрегіональна Академія управління персоналом (спеціальність

«Фінанси», присвоєно кваліфікацію економіста, фінансового менеджера, присуджено ступінь магістра фінансів).

2004р. - У Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 073 – менеджмент (08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою), на тему: «Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України»

2015р. - Отримала вчене звання доцента кафедри бізнес-адмінстрування

2015р. - ПрАТ «ВНЗ «МАУП», отримала cвідоцтво про підвищення кваліфікації, організаційні аспекти впровадження адміністративного менеджменту.

Професійна діяльність: 

1981р. - 1988р. економіст планового відділу Львівського міжгалузевого територіального центру науково-технічної інформації і пропаганди.

1989р. – 1998р. завідувач відділу оперативної поліграфії Львівського міжгалузевого територіального центру науково-технічної інформації і пропаганди

1998р. – 2001р. головний економіст Львівського центру науково-технічної і економічної інформації

1998р .– 2001р. заступник директора Львівської філії МАУП (за сумісництвом)

2001р. – 2003р. заступник директора Львівської філії МАУП

2003р. – в.о. директора Львівського інституту МАУП

2004р. - 01.06.2021 р директор Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

01.06.2021р.- заступник директора Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Наукові інтереси: організація управління, планування і регулювання економікою

Основні публікації за напрямом

1. Лелик Л. І. Регіональні рейтингові оцінки як інструмент популяризації внутрішнього туризму в Україні [Електронний ресурс] [Електронний ресурс] / Л. І. Лелик, О. С. Гринькевич //Наукові праці МАУП / редкол. : А. М. Подоляка (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : МАУП, 2014. – Вип. 42 (3). – С. 172-178. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2014_3_34

2. Лелик Л. І. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Л. І. Лелик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 237-245. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24

3. Лелик Л. І. Кредитні ресурси банківських установ і їхній вплив на реальний сектор національної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Лелик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 267-274. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24

4. Лелик Л. І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Лелик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 248-254.

– Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25

5. Лелик Л. І. Прямі іноземні інвестиції: залучення та ефективність їх використання у вітчизняній економіці в післякризовий період [Електронний ресурс] / Л. І. Лелик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 265-273. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25

6. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / М. Л. Вдовин, Л. Г. Данилюк, Л. І. Лелик та ін. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с.

Участь у конференціях, семінарах, круглих столах

1. Лелик Л. І. Теоретичні основи дослідження моніторингу фінансової діяльності суб’єктів господарювання / Л. І. Лелик, Н. В. Магас // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (29 лист. 2016 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – Ч. 2. – 2016. – С. 526-599.

Підготовка методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів

1. Лелик Л. І. Основи підприємницької діяльності в сфері готельно-туристичного обслуговування : метод. рек. щодо викон. та захисту курс. робіт з дисципліни для студ. ден. та заочної форми навчання / Л. І. Лелик, М. В. Оліховська. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 29 с.

2. Лелик Л. І. Публічне адміністрування : метод. рек. для проведення практ. занять і самост. роботи для студентів спец. 073 «Менеджмент» / Л. І. Лелик. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 36 с.

Контактна інформація: службовий телефон: (032) 294-00-81

Адреса електронної пошти: limaup@iapm.edu.ua