Гринькевич Ольга Степанівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту організацій

Освіта: вища

1994 р. – закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю – „Економічна кібернетика”; кваліфікація – економіст-математик;

1998 р. –  у Львівському державному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економіки” на тему “Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів на рівні регіону регіоні”.

Професійна діяльність:

1997-2000 рр. – молодший науковий, науковий співробітник міжвідомчого відділу методології регіональної і транскордонної статистики Держкомстату України та ІРД НАН України.

2000-2003 рр. – завідувач кафедри економіки та управління Львівського інституту МАУП.

2003-2007 рр. – завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП.

У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій.

З 2006 р. – заступник директора з наукової роботи.

У 2006-2009 рр. – науковий керівник навчальних програм «Менеджмент підприємств готельно-туристичного бізнесу” у рамках проекту “Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України” (у співпраці з Міністерством оборони та ОБСЄ). Перепідготовка військовослужбовців ЗСУ, звільнених у запас. 

Контактна інформація: службовій телефон – 224-91-24

Адреса електронної пошти OGrynkevych@gmail.com

Наукові інтереси: інформаційно-статистична  підтримка управлінських рішень у сфері розвитку вищої освіти, індустрії гостинності.

Основні публікації:

Монографії

 • Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- та мікрорівень: Монографія. – Львів: ЛІЕТ, ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. – 208 с. ((Гринькевич О.С.: параграфи: 3.1. Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро-, мезо- і мікрорівень. С. 131-151. 3.2. Громадські організації в управлінні конкурентоспроможністю в туризмі: приклади ефективної співпраці у сфері освіти.  С. 191-197.)
 • Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації/НАН України, Інститут регіональних досліджень. Наук. ред. У.Я. Садова. – Львів, 2011. – 550 с. (Гринькевич О.С.: параграфи: 1.3. "Понятійно-термінологічне забезпечення регіональної міграційної політики"; 2.2. "Роль інститутів-регуляторів регіональної міграційної політики"; 3.2 "Методичні засади оцінки та аналізу територіальної структури міграційних процесів"; 3.3. "Апробація методики оцінки та аналізу міжрегіональних міграційних процесів в Україні").
 • Регіональні суспільні системи//НАН України, Інститут регіональних досліджень; Відп. ред. Л.К. Семів. – Львів, 2007. – 496 с. – (Сер. “Проблеми регіонального розвитку”). Гринькевич О.С. Підрозділозділ 7.6 монографії “Визначення кадрових потреб регіональних суспільних систем у вирішенні проблем їх збалансованого розвитку”).

Підручники. Навчальні посібники

 • Статистика підприємств: 2-е вид., доповн. і перероб./ [ Матковський С.О., Гринькевич О.С., Сорочак О.З. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: АЛЕРТА, 2013. – 560 с.
 • Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 260 с.
 • Статистика: навч.посіб., 2-ге вид., допов. і виправ./[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 429 с.
 • Статистика: практикум: навч. посіб.[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Васьків В.Ф.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 140 с.
 • Матковський С.О., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Крамченко Л.І., Прокопович-Павлюк І.В. Статистика підприємств: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2007. – 450 с.
 • Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб./[ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 232 с.
 • Економіка, підприємництво, стратегічній менеджмент у туризмі: навч.посібник.- ( За ред. О.С.Гринькевич, ,Г.І. Кіндрацька, А.С.Ковальчук Львів: Львівський інститут МАУП
 • Економіка і менеджмент підприємств готельно-туристичного комплексу: Навчальний посібник/За ред. О.С. Гринькевич. Кіндрацька Г.І., Ковальчук А.С., Лелик Л.І. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. – 303 с.
 • Лелик Л.І., Вячин Ю.О., Гринькевич О.С., Уманців Б.Б., Ковальчук А.С., Левицька О.О. Сучасна туристика: Навчально-довідкове видання. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2006. – 292 с.
 • Управління персоналом: Навчальний посібник/За ред. Ю.О. Вячина. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. – 340 с. (Підготовлено у рамках проекту ОБСЄ в Україні “Допомога у соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям збройних сил України”, у співпраці з Міністерством оборони).

Наукові статті у фахових виданнях

 • Гринькевич О.С., Сорочак О.З. Застосування теорії нечітких множин у рейтинговій оцінці конкурентоспроможності  ВНЗ// Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал/№ 1-3(67-69), 2011. – С.61-69.
 • Матковський С. О., Гринькевич О. С. Статистична підготовка фахівців у вищій школі: актуальні питання ефективності та розвитку// Статистика України, 2012. – №2. – С. 79-85.
 • Гринькевич О.С., Матковський С.О. Застосування вибіркового методу у маркетингових дослідженнях ринку освітніх послуг/Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: серія “Економічні науки”. – Вип. 11. – Луцьк: ВНЕУ, 2011. – С. 215-223.
 • Біль М.М., Гринькевич О.С., Розвиток туризму в Україні у контексті реформування соціально-трудових відносин//Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб.наук.ст/М-во освіти і науки України. – Львів. Інст-т економіки і туризму; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2010. – №5, С.80-84.
 • Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємств//Економічний аналіз: збірник наук. праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Вип. 6. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 215-218.
 • Гринькевич О.С., Піндрис Г.М. Організація статистичного забезпечення оцінки та аналізу міграційних процесів: стан та проблеми удосконалення//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб .наук. пр.]/НАН України. Ін-т. регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2009. – Вип. 6(80). – 544 с. – ISSN 2071-4653., С. 197-204.
 • Гринькевич О.С., Біль М.М. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону//Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 40-47.
 • Садова У.Я., Семів Л.К., Цапок С.О., Бідак В.Я., Гринькевич О.О., Левицька О.О. та ін. Традиції ремісництва і дефіцит кваліфікації робітничих кадрів на регіональному ринку праці Львівщини / За ред. Садової У.Я. – Львів, НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2008. – 104 с.
 • Гринькевич О., Біль М., Ріпка О. Методологічні питання інформаційного забезпечення регіональної політики розвитку туризму//Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна  – Львів, 2008. С. 76-85.
 • Гринькевич О., Біль М., Уманців Б.Б. Про систему показників стратегічного аналізу середовища туристичної організації//Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2008. – №12. – С.177-183. Розділ “Економіка туристичних послуг і маркетинг”.
 • Лелик Л.І., Гринькевич О.С. Яворський М.С. Регіональні особливості та інноваційні підходи концепції освітньої діяльності у підготовці фахівців з менеджменту / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2007. – Вип. 3 (65). – С. 489-500.
 • Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник/В.С. Кравців, У.Я.Садова та ін.; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [редкол.:  В.С. Кравців, У.Я.Садова (наук. ред.)]. – Львів, 2009. 228 с.

Співавтори: к.е.н., проф. Лелик Л.І., к.е.н., доц. Гринькевич О.С., ст. викл. Левицька О.О.