Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми юридичної науки-2018"

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2018»

 

21 березня 2018 року у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2018».

Метою Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2018» стало об’єднання зусиль фахівців у галузі права і представників молодої генерації юристів для пошуку нових шляхів реформування вітчизняної правової системи.

Конференція розпочалась привітальним словом директора Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», к.е.н., доц., професора МКА Любов Лелик. Відкриваючи захід, Л. Лелик зазначила, що важливим при проведенні наукових заходів є залучення молоді. Усі зусилля науково-педагогічного складу інституту спрямовані на її плекання, адже саме молодь є тією рушійною силою, яка може вивести розвиток держави на якісно новий рівень у правовому, соціально-економічному, науковому, культурному, освітньому напрямах.

Доповіді учасників конференції стосувалися проблем і фундаментальних питань кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного, цивільного та сімейного, фінансового, міжнародного, трудового, земельного права, історико- філософських проблем юридичної науки, проблем і перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави.

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2018» представлено доповіді аспірантів, здобувачів, представників професорсько-викладацького складу ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Під час роботи першої секції «Суспільні трансформації і право: актуальні питання» заслухані доповіді  А.М. Гулія, В.Г. Яворської, Н.М. Павлюк, Ю.С. Лепех, М.І. Задорожної, О.І. Неборачок, Л.М. Русаль, О.І. Баїк.

Заступник директора з безпеки та ділової інформації, ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» А.М. Гулій висвітлив у своїй доповіді актуальні питання та алгоритм дій з метою відшкодування шкоди, завданої незадовільним станом дорожнього покриття.

Завідувач кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», к.ю.н., доц. В.Г. Яворська проаналізувала проблемні питання та перспективи вдосконалення Кримінального процесуального кодексу України, зокрема представивши доповідь на тему «Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до КПК». В.Г. Яворська вказала на дискусійність окремих норм КПК, які регламентують затримання, взяття під варту, домашній арешт, заставу та особисте зобов’язання. Звернено увагу на позитивні та негативні елементи у правовому регулюванні заходів забезпечення кримінального провадження. Попри спроби їх удосконалення найбільш проблемні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження й надалі залишаються невирішеними, неоднозначно врегульованими та потребують свого подальшого правового унормування.

Питання про принцип демократизму у правотворчій діяльності органів публічного управління у своїй доповіді висвітлила к.ю.н., доцент кафедри права

Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Ю.С. Лепех. У своїй доповіді Ю.С. Лепех визначила відповідно до законодавства принципи діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій. На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що принцип демократизму є невід’ємним елементом у правовідносинах між державою та громадянином.

Поняття юридичних фактів в податковому праві України висвітлила к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» О.І. Баїк. Звернуто увагу, що визначення юридичних фактів у податковому праві ґрунтується на загальнотеоретичних поняттях щодо цього питання, однак з урахуванням специфіки податкової сфери, зокрема податкового законодавства, яким регулюються податкові правовідносини. У контексті аналізованої проблематики юридичних фактів, запропоновано юридичні факти у податковому праві визначати як сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують обставини, закріплені в нормах податкового законодавства України, які впливають на виникнення, зміну та припинення податкових правовідносин, сприяючи настанню певних прав та обов’язків для суб’єктів цих правовідносин.

Робота другої секції «Трибуна молодого вченого» представлена виступами студентів М.-І.Ф. Грабовинської, Т.І. Котормус, Н.Р. Корпало, Л.Л. Марківа, І.Т. Пилипів, О.М. Пірус, Х.Б. Смоляк, М.-М.В. Хміль та ін.

Великий інтерес викликала доповідь студентки ІV курсу ПрАТ «ВНЗ «МАУП» І.-М. Ф. Грабовинської на тему «Поняття та зміст права на приватність у сфері діяльності Європейської спілки з прав людини (ЄСПЛ)». У дослідженні проаналізовано практику Європейського суду щодо захисту майна, житла, приватного та сімейного життя. У своїй практиці ЄСПЛ  визначив та встановив  складові приватного життя: 1) особисте життя (особиста ідентичність); 2) статеве життя; 3) соціально-професійне життя; 4) життя у соціальному середовищі. Поняття приватного життя також охопило сферу сімейного життя, вона в свою чергу, виходячи з практики ЄСПЛ, теж має широке обгрунтування і трактування.

Аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» Т.І. Котормус звернув увагу на важливість питання нормативно-правових гарантій адміністративно-правового захисту права власності громадян України в районах проведення антитерористичної операції. Вказано, що гарантуюче значення мають інтерпретаційні адміністративно-правові акти, які містять роз’яснення змісту і порядку застосування норми адміністративного права, а також максимальне використання правозахисного потенціалу державних інституцій в районах проведення антитерористичної операції можливе лише за умови формування ефективних нормативно-правових гарантій захисту прав людини у цих районах Донецької і Луганської областей.

Актуальні питання трудових правовідносин проаналізував студент ІV курсу ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Л.Л. Марків у доповіді «Правове регулювання трудових відносин громадян України за кордоном та іноземців в Україні». Л.Л. Марків звернув увагу на те, що правове регулювання трудової діяльності українських працівників за кордоном є недосконалим, а механізми ефективної реалізації правових норм, що регулюють працю трудових мігрантів знаходяться на стадії розробки, тому для України доцільно орієнтуватися на світовий досвід у цій сфері, ратифікувавши відповідні міжнародно-правові акти захисту прав громадян, які працюють за кордоном. Сприятиме підвищенню правової культури населення знання своїх прав, шляхів їхнього захисту, що надасть громадянам можливості впевненіше почуватися на території чужої країни та звертатися за юридичним захистом.

Психологічні особливості особистості засудженого проаналізувала у своїй доповіді студентка ІІІ курсу ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Смоляк Х. Б. Визначено, що психічні процеси, психічні стани і психічні властивості особистості індивідуально проявляються і в психології особистості, і в діяльності засудженого та вказано на особливості, які впливають на неповнолітніх осіб, які відбувають покарання.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2018» готується до публікації збірник доповідей і статей.