V-а Всеукраїнська наукова конференція «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум»

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У XXI СТОЛІТТІ:

ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА, СОЦІУМ» 

 

14 червня 2018 року у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбулася V-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум».

Співорганізаторами Конференції виступили Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України», Науково-дослідний центр соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС» при НУ «Львівська політехніка», Львівський торговельно-економічний університет.

Відкриваючи Конференцію, директор Львівського інституту МАУП, професор Міжнародної Кадрової Академії Любов Лелик звернула увагу на особливості цьогорічної наукової зустрічі – наголос на  методології наукових досліджень у галузі соціально-економічної безпеки та управління, їх якості та різних форм представлення результатів, актуальних проблемах реформування соціальної сфери українського суспільства в умовах євроінтеграційних процесів.

Під час пленарного засідання Конференції у науковій доповіді «НОВІ ВИДИ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ У РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЯХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» директор НДЦ соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС» при НУ «Львівська політехніка», д.е.н., професор Уляна Садова зосередила увагу на прискореній динаміці соціальної мобільності на регіональних ринках праці, що виявляється не лише у просторовому, але й часовому вимірах. На фоні позитивних змін, пов’язаних із розвитком ІТ-сфери; реформування систем освіти і медицини; сфери державного управління та місцевого самоврядування, залишається проблемою висока плинність кадрів через незадовільні умови праці та високий рівень конкуренції за робочу силу зі сторони країн і регіонів з вищим рівнем оплати праці. Професор У. Садова звернула увагу на нові можливості об’єднаних територіальних громад у залученні інвестицій у місцевий розвиток через проектну діяльність, створення нових робочих місць, перспективи кластерного підходу до управління економічним потенціалом територій.

 

Нові тенденції в методиках побудови інтегральних оцінок конкурентоспроможності університетів розглянула у своїй доповіді «СУЧАСНІ ТРЕНДИ У ПОБУДОВІ РЕЙТИНГІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ» докторант економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Ольга Гринькевич.  Доповідач звернула увагу на зростання різноманітності рейтингів університетів, що пов’язано з інтересами різних груп стейкхолдерів вищої освіти – абітурієнтів, менеджменту ЗВО, органів державного управління тощо. Кожен із суб’єктів прийняття рішень використовує власну систему індикаторів кращих освітніх провайдерів, а відповідно – змушує їх удосконалювати підходи до управління конкурентоспроможністю з орієнтацією на цільові групи споживачів та особливі ніші на ринку освітній послуг. 


Проблематику вдосконалення правового забезпечення реформування різних сфер суспільного життя в Україні, насамперед, у контексті суспільної безпеки, представив у доповіді «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ» старший викладач кафедри права, заступник директора з безпеки та ділової інформації Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Андрій Гулій. Доповідач звернув увагу на особливості звичаєвого права, що виступає регулятором поведінки людей та через різні суспільні інститути (сім’я, соціальні групи, держава), виявляє особливості національних систем індивідуальної, соціальної, економічної та інших видів і форм безпеки.

 

Старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього» Національної академії наук України, к.е.н. Ольга Риндзак у доповіді на тему «ОЦІНКА МІГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»  редставила авторську методологію дослідження міграційного потенціалу населення та висвітлила результати вимірювання міграційних настроїв незайнятого населення Львівщини за 2013-2016 р. Інтегральна оцінка міграційного потенціалу, на думку дослідниці, може слугувати одним із базових індикаторів для характеристики соціальної безпеки регіонів України, основою для розробки превентивних заходів  міграційної політики та ухвалення відповідних рішень в умовах наростаючої міграційної активності населення.

 

На актуальній проблемі сучасних сімей в Україні та світі зосередила увагу у доповіді на тему «СУЧАСНЕ БАТЬКІВСТВО: ФЕНОМЕН НЯНІ» завідувач кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», к.психол.н., доцент Олександра Дмишко. Доповідач виступила з конструктивною критикою позитивів і суперечливих питань запровадження з 2019 року в Україні інституту муніципальної няні. Завдяки фінансовій підтримці батьків, які замість декретної відпустки обирають роботу і користуються послугами няні, Уряд країни планує підтримати економічну активність молодих сімей на ринку праці. Водночас, як зазначила доповідач, серед багатьох педагогів і психологів викликає тривогу повноцінність догляду та виховання дітей у ранньому віці без достатньої уваги батьків, насамперед матері.

 

Використання сучасних інструментів візуалізації даних, зокрема картографічного методу у соціально-демографічній аналітиці, презентував у своєму виступі к.геогр.н., в.о. зав. відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» Роман Теслюк. Доповідач не лише ознайомив учасників Конференції з принципами і правилами побудови карт для дослідження соціально-економічних явищ, але й представив багато цікавих прикладів і практичних порад використання загальнодоступних технічних і програмних засобів у побудові картографічних зображень в аналітиці.

 

Основні вимоги до публікації результатів наукових досліджень в авторитетних виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, висвітлив у доповіді «ЯК СТВОРИТИ ЧИТАБЕЛЬНИЙ І ЦИТОВАНИЙ ТЕКСТ?» к.е.н., старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», відповідальний секретар науково-практичного журналу «Регіональна економіка» Назар Попадинець. Доповідач звернув увагу на сучасні міжнародні вимоги до структури наукової статті, зокрема, в частині таких її елементів, як зміст анотації, характеристика методів дослідження, опис дискусійних питань, а також на стилі оформлення бібліографічних посилань.

 

Жваву дискусію і багато запитань викликав виступ українського студента Андрія Луцишина, який здобуває медичну освіту в Університеті Нью-Гемпшира (University of New-Hampshire), США. У доповіді «ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ США» А. Луцишин розповів про історію і традиції університетів США, які пов’язані з організацією навчання, дотриманням принципів академічної доброчесності («плагіаторство карається дуже жорстко; вибір багатьох предметів здійснюється самим студентом; ціни на навчання залежать від штату постійного місця проживання студента»). У доповіді А. Луцишин навів цікаві приклади мотивації студентів американських університетів до якісного навчання, відповідального ставлення до часу, особливості оцінювання та контролю знань.

У програмі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум» представлені доповіді науково-педагогічних працівників, молодих вчених і студентів ЗВО України (Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського торговельно-економічного університету, Львівського медичного інституту, Львівського національного аграрного університету, Львівського державного інституту внутрішніх справ), Університету Нью-Гемпшира (University of New-Hampshire, США), представників академічної та галузевої освіти і науки (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього» НАН України, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), громадських правозахисних організацій. Загалом для участі у конференції заявлено 59 учасників та 50 наукових доповідей.

 

Тематика доповідей секційних засідань конференції охоплювала такі основні напрями:

q  Суспільні трансформації та проблеми соціалізації особистості

q  Психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань

q  Історичний та політичний контексти суспільних трансформацій

q  Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі

q  Міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу

q  Фінансова безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій

q  Соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій

Оргкомітет Конференції висловлює вдячність усім учасникам за цікаві і змістовні доповіді, активну участь в їхньому обговоренні та підготовці матеріалів доповідей Конференції.