Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2014» 25 квітня 2014 р.

25 квітня 2014 року у Львівському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2014».

Колектив Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом переконаний, якісна підготовка фахівців у галузі права можлива лише у тісному зв’язку з науковими дослідженнями юридичних та суспільно-політичних процесів. Недоліки та прогалини чинного законодавства вимагають термінового вирішення, а результати наукових досліджень у юридичній науці можуть слугувати надійним ґрунтом для ефективних реформ у цій сфері. В українському суспільстві відбулися кардинальні зміни. Вони пов’язані з побудовою демократичної держави, переходом від командно-адміністративної до ринково-демократичної системи, впровадженням людиноцентристської ідеології у всі управлінські процеси. Зміна соціально-економічного і політичного вектору розвитку України тісно пов’язана з переглядом основних напрямків реалізації правової політики в державі, засобів, цілей, методів, які реалізуються в сфері дії права чи через право, створення принципово нового типу взаємовідносин між громадянами і державними службовцями, в основі яких – пріоритет прав і свобод людини, повага до особистості, висока культура спілкування. Саме тому перед юридичною наукою нині постало важливе завдання оновлення змісту, орієнтації на загальновизнані взірці демократії, забезпечення ефективного функціонування соціальної і правової держави.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2014», яка відбулася 25 квітня 2014 року у Львівському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом, об’єднала представників юридичної та інших суспільних наук з метою обговорення проблем та фундаментальних питань права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення.

До цьогорічного науково-практичного заходу були запрошені представники професорсько-викладацького складу, аспіранти та здобувачі Навчально-наукового інституту права та психології НУ «Львівська політехніка», Львівського державного університету внутрішніх справ, Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

Передбачені програмою тематичні напрямки конференції знайшли своє відображення у виступах учасників на засіданнях секцій.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2014» сформовано збірник доповідей та статей.