Наукові публікації

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

МОНОГРАФІЇ

2016 рік

Завантажити

2015 рік

1. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / [Вдовин М. Л., Данилюк Л. Г., Лелик Л. І., Березяк І. М., Мельник О.-C. М.]. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с.

2. Магас Н. В. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти : Монографія / Н. В. Магас, Т. Г. Васильців, Н. О. Маргіта. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2014. – 218 с.

3. Ніканорова О.В. Адміністративно–правові відносини у митній сфері [моногр.] / О.В. Ніканорова. – Львів : Видавець ФОП Бадікова Н.О., 2015. – 156 с.

4. Русаль Л.М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні [моногр.] / Л.М. Русаль, В.Я. Бурак– Львів : Видавець ФОП Бадікова Н.О., 2015. – 152 с.

2014 рік

1. Визначення забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення. Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні : [моног.] // Колектив авторів, керівник авторського колективу доцент Федик Є.І. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – 481 с. (Співавтори: Яворська В.Г., Апопій І.В., Волинець Т.В., Гладун З.С.).

2. Іляш О. І. Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій Західного регіону України // [Монографія] / За ред. д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н., Т.Г.Васильціва. - Львів: Аверс, 2014. – 176 с.

3. Іляш О. І. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку // /Монографія. - [за заг. ред. В.В. Апопія, П.Ю. Блабана]. - Львів: Новий Світ, 2014. – 565 с.

4. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8-ми томах/НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред.. У.Я. Садова. – 2013. – 410 (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).

5. Личенко І. О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності : адміністративно-правове дослідження : [моногр.] / І. О. Личенко. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 416 с.

6. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Ю.Є. Губені, М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський. – Львів.: Ліга-Прес, 2014. – 206 с. 7. Чабанюк О.М., Куцик П.О. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: Монографія / під. заг. ред. проф.. Ф. Ф. Бутинця. – К.: Рута, 2013. – 606 с. – 209-523.

2013 рік

1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8-ми томах/НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ед.. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. Ред.. У.Я. Садова. – 2013. – 410 (Серія “Проблеми регіонального розвитку”). Співавтори: Лелик Л.І., Гринькевич О.С., Данилюк Л.Г., Левицька О.О., Мульска О.П.

2. Пришляк Г.Я. Правові форми демократичного контролю: витоки, проблеми, перспективи: монографія / Пришляк Г.Я. – Тернопіль: «Тернограф», 2013. – 192 с.

2012 рік

1. Мельниченко Б.Б.  Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст. (на матеріалах  Польщі, Чехії та Словаччини) : Монографія / Мельниченко Б.Б.  – Львів. – ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

2. Кондратюк К. К., Леськів М.М. Україна: Західні землі. 1944 – 1953 роки : Монографія / Кондратюк К. К., Леськів М. М. - Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 104 с.

3. Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- та мікрорівень: Монографія / [І.О. Бочан, С.В. Васильчак, О.С. Гринькевич та ін.] за ред. І.О. Бочана – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. – 208 с. 

4. Іляш О. І. Трансформації системи соціальної безпеки України : регіональний вимір : Монографія / О. І. Іляш. - Л. : ПАЇС, 2012. - 592 с.

5. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави : монографія / [О. С. Власюка, А. І. Мокій, О. І. Іляш та ін.] за ред. О. С. Власюка, А. І. Мокія. - Львів : Апріорі, 2012. - 836 с. 

6. Система внутрішньої торгівлі України  : монографія / [В. В. Апопій, І. М. Копич, О. Г. Біла, О. І. Іляш та ін.] ; за ред. В. В. Апопія, І. М. Копича. -  К.  : Академвидав, 2012. – 424 с.

7. Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення: Монографія / керівник авт. кол. проф. Р.І. Тринько. – Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с. (Ревак І.О. у співавторстві).

2011 рік

8. Іляш О.І. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону// Монографія/ за ред. А.І. Мокія, Т.Г. Васильціва.- Львів: ПАІС, 2011. – 488 с. (розділ 4.2, 5.3, 5.5 монографії).

9. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія/НАН України, Інститут регіональних досліджень. Наук. ред. У.Я. Садова. – Львів, 2011. – 550 с. (співавтори: Лелик Л.І., Гринькевич О.С., Гринькевич В.М., Данилюк Л.Г., Левицька О.О., Мульська О.П. ).

10. Голяк Л.В. Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності: монографія.  / Голяк Л.В. – Львів: Видавництво «ЗУКЦ», 2011. – 304 с.

11. Личенко І.О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності: монографія / І.О. Личенко – Львів: Видавництво «ЗУКЦ», 2011. – 216 с.

12. Ревак І.О. Економічна доступність продуктів харчування для окремих соціально-сімейних груп населення // Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення. Монографія / керівник авт. кол. проф. Р.І. Тринько. – Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с. (Ревак І.О.: С. 126-166).

2010 рік

13. Іляш О.І. Економічна стратегія розвитку підприємств// Колективна монографія. за ред. д.е.н., проф. В.К. Данилка. - Житомир: ЖДТУ, 2010. -  342 с. (розділ 3 монографії «Стратегія управління прибутком торговельного підприємства»)

2009 рік

14. Апопій В.В., Іляш О.І., Міщенко Н.Г., Блонська В.І., Гринкевич С.С. „Функціонування та регулювання ринку праці в торгівлі” : Монографія - Львів: Вид -цтво ЛКА, 2009.- 214с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ,  СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ, АВТОРАМИ І СПІВАВТОРАМИ ЯКИХ Є НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

2014 рік

1. Гринькевич О.С. Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч. посіб. / [ Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.] /  К.: Алерта, 2014. – 238 с.

2. Закалик Г. М., Шувар Н.М. Патопсихологія. Понятійно-термінологічний словник: навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н.М. Шувар. – Львів: Львіський інститут МАУП, 2014. – 140 с.

3. Закалик Г.М., Шувар Н.М. Загальна та кримінальна сексологія. Понятійно-термінологічний словник: навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н.М. Шувар. – Львів: Львіський інститут МАУП, 2014. – 270 с.

4. Малиняк Х.В. Фінансове право: навч. посіб. / Х.В. Малиняк. –  Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. – 102 с.

5. Чабанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність: навч. посіб. / О.М. Чабанюк, Т.В. Мединська. – К.: Алерта, 2013. – 208 с.

6. Яворська В.Г. Кримінологічна віктимологія: [навч. посібник.] / Яворська В.Г. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – 197 с.

2013 рік

Кафедра економіки

Іляш О. І. Економіка малого підприємства : навч. посібник / [Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко]. - 2013. - 446 с.

Кафедра менеджменту організацій

Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с. Гриф МОНМСУ (Лист № 1-4 (18-Г_1152 від 21.05.08)

Кафедра психології

1. Дмишко О. С. Теорія і практика проведення психологічного тренінгу: навч. посібник / О. С. Дмишко. – Львів: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. – 106 с.

2. Закалик Г. М., Шувар Н. М. Основи психогенетики. Понятійно-термінологічний словник: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. Г. М. Закалик, Н.М. Шувар. – Львів: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. –46 с.

2012 рік

Кафедра менеджменту організацій

Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 260 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-4829 від 10.04.12)).

Кафедра права

Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Личенко. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 183 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-4851 від 10.04.12)).
Кафедра економікиЕкономіка малого підприємства : навч. посібник / [Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко] ; за заг. ред.  Т. Г. Васильціва. – К.  : Знання, 2012. – 516 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

Крамченко Р.А., Футало Т.В., Сокульський В.М. Податковий менеджмент: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 300 с. Безпека життєдіяльності: навч.посібник Частина 1 / [Закалик Г.М., Дідович А.П., Шувар Н.М.] за ред. Закалик Г.М. ¬- Львів: Львівський інститут МАУП, 2012. – 116 с.

Кафедра психології

Закалик Г.М., Шувар Н.М. Основи психогенетики: понятійно-термінологічний словник / [Закалик Г.М., Шувар Н.М.]; за ред. Закалик Г.М. ¬- Львів: МАУП, 2012. – 46 с.Петринич О.Г.  Загальна психологія :  понятійно-термінологічний словник. - Львів: Львівський інститут МАУП, 2012. – 64 с.

Кафедра гуманітарних дисциплін

Кудрик Л. Г., Сурмяк Ю. Р. Діти Індиго – зерна нового людства: посібник для вчителів, виховників і батьків / Кудрик Л. Г. , Сурмяк Ю. Р. – Львів : Аверс, 2012. – 376 с.

2011 рік

Кафедра гуманітарних дисциплін

Кудрик Л. Г., Сурмяк Ю. Р. Діти Індиго – зерна нового людства. Посібник для вчителів, виховників і батьків / Кудрик Л. Г. , Сурмяк Ю. Р. – Львів: Аверс, 2011. – 376 с.

Кафедра менеджменту організацій

1. Статистика: навч.посіб., 2-ге вид., допов. і виправ./[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 429 с./Гриф Мінісерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Статистика: практикум: навч.посіб.[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Васьків В.Ф.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 140 с./Гриф Мінісерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Кафедра права

Яворська В.Г. Кримінально-процесуальне право та криміналістика: практикум/ В.Г. Яворська – Львів: Видавництво Львівського інституту МАУП, 2011. – 77 с.

Кафедра психології

Закалик Г.М., Дідович А.П., Шувар Н.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Частина 1./Закалик Г.М., Дідович А.П., Шувар Н.М. – Львів: МАУП, 2011. – 116 с.

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

1. Крамченко Р.А., Футало Т.В., Сокульський В.М. Податковий менеджмент: Навч. посібник.–Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 300 с. 2. Ревак І.О. Економічна безпека: навчальний посібник (з грифом МВС) / [В.І. Франчук, Л.В. Герасименко, В.О. Гончарова, З.Б. Живко та ін.] за ред. В.І. Франчука – Л.: ЛьвДУВС, 2010. – 244 с. ( мої параграфи – тема 1, § 4 (С.18); тема 7, § 3 С.132-133.).

2010 рік

Кафедра гуманітарних дисциплін

1. Захарків В. Культура українського мовлення. Практикум: Навчальний посібник для курсів української мови / Захарків В. - О. Т., Кудрик Л.Г., Мартиняк О.А., Пастушенко Н.М. – Львів: Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2010. – 284 с. – С. 45 – 126.

Кафедра економіки

1. Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини /О.І. Іляш, С.С. Гринкевич//– К. :Знання, 2010. –  476с. 

Кафедра менеджменту організацій

1. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб./[ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 232 с.

2. Практикум зі статистики: навч.посіб./[ Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З, Васьків С.Ф.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2010. – 140 с.

Кафедра права

1. Мельниченко Б.Б. Трудове право: навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни за модульною системою організації навчального процесу / Мельниченко Б.Б. – Львів: Видавництво Львівського інституту МАУП, 2010. – 139 с.

2. Сливка С.С. Проблеми правосвідомості особи: навч. посібник [у співавторстві] / за ред. О.М. Балинської. – Львів: ЛДУВС, 2010. – 508 с.

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

1. Крамченко Р.А., Футало Т.В., Сокульський В.М. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 344 с.

2009 рік

Кафедра менеджменту організацій

1. Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. Математичне програмування: теорія та практикум:  Навч. посібник. –  Львів: Новий Світ, 2008.  178 с. (з грифом МОН України).

2. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

3. Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Ковальчук А.С., Лелик Л.І., Вячин Ю.О., Левицька О.О., Уманців Б.Б. Економіка, підприємництво і стратегічний менеджмент у туризмі: Навч. посіб. / За ред. О.С. Гринькевич. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. – 400 с.

 Кафедра фундаментальних дисциплін

Боднар Р.Д. Економетрія : [навчальний посібник] / Єлейко В.І., Копич І.М., Боднар Р.Д, Демчишин М.Я. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 352 с.

 ІНШІ ВИДАННЯ

1. Сучасні методи активного навчання та діагностики знань студентів у вищій школі: Матеріали міжкафедрального науково-методичного семінару (10 грудня 2010 р.). – Упорядник:  Гринькевич О.С. Львів: ЛІ МАУП, 2011. – 47 с. 

2. Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник/В.С. Кравців, У.Я.Садова та ін.; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [редкол.:  В.С. Кравців, У.Я.Садова (наук. ред.)]. – Львів, 2009. 228 с. Співавтори: к.е.н., проф. Лелик Л.І., к.е.н., доц. Гринькевич О.С., ст. викл. Левицька О.О.

3. Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка: наукова доповідь за матеріалами круглого столу „Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти” Львів, 17 червня 2009 р.) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень;  [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів: ІРД НАН України, 2009. – 45 с. Співавтори: к.е.н., доц. Гринькевич О.С.