Scientific staff training

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

2018 рік

Зошій І.В. – викладач кафедри психології захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Захист відбувся 11 жовтня 2018 року у Національному університеті «Острозька академія».

 

2017 рік

Стефанишин О. Б. – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП, захистила дисертацію на тему «Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної торгівлі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист відбувся у Львівському торговельно-економічному університеті 19 грудня 2017 року.

2016 рік

У 2016 році штатний працівник кафедри права, старший викладач

Граб М.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 29 грудня 2016 року в Інституті психології і права НУ “Львівська політехніка”.

2015 рік

ЗАХИЩЕНІ ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Личенко І. О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Захист законних інтересів громадян України засобами адміністративного права» / 05 березня 2015 / Академія внутрішніх справ України.

ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

Іванюк У. В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством на тему “Вплив аграрного сектору на розвиток внутрішнього товарного ринку України” / 01 липня 2015 року / Львiвська кoмeрцiйна академія.

Добуш З. О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання розвитку роздрібної торгівлі в Україні» / 03 березня 2015 / Львівська комерційна академія.

2014 рік

У 2014 році штатними науково-педагогічними працівниками Інституту захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Магас Н. В. захистила дисертацію на тему «Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 1 липня 2014 р. Марциняк-

Дорош О. М. Нострифікація дисертації на тему «Почуття сенсу життя та образ себе у жінок з надмірною вагою та ожирінням» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук із спеціальності 19.00.04 – клінічна психологія / 24 грудня 2013 р.

Мульска О.П. захистила дисертацію на тему “Механізми регулювання дитячої праці” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика /  НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. - Київ, 2014.

Сарабун О. Б. захистила дисертацію на тему “Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із спеціальності 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії/ Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 5 листопада 2014 р.

2013 рік

Кафедра гуманітарних дисциплін

Катачина О.О. захистила дисертацію на тему “Чеська термінологія позначення правопорушень” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.03– слов’янські мови. Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України м. Київ (23 квітня 2013 р.)

Кафедра економіки

Іляш О.І. захистила дисертацію на тему «Засади державного регулювання у сфері соціально-економічної безпеки України» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Кокнаєва М.О. захистила дисертацію на тему «Засади управління фінансово-економічною безпекою торговельних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кафедра менеджменту організацій

Оліховська М.В. захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічне обґрунтування становлення та розвитку підприємств агробізнесу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04.- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кафедра права

Ніканарова О.В. захистила дисертацію на тему «Адміністративно-правові відносини в діяльності митних органів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право

Кафедра психології

Дмишко О.С. захистила дисертацію на тему «Психологічні детермінанти розвитку локусу-контролю підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук із спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
 

2012 рік

Кафедра права

12.00.01  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Пришляк Г.Я. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційно-правові форми демократичного контролю в Україні» 

12.00.08  кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Яворська В.Г. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення»

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Русаль Л.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Юридичний факт як підстава виконання та припинення трудових правовідносин».

Кафедра гуманітарних дисциплін

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Шайнер А. І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Розвиток комерційної освіти на західноукраїнських землях кін. ХІХ ст. – І пол. ХХ ст.” 

Кафедра економіки

08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. 

Парфенюк Є.І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток банківського інвестиційного кредитування підприємства в Україні» 

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Маргіта Н. О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регіональна політика регулювання залучення прямих іноземних інвестицій» 

2011 рік

Кафедра менеджменту організацій

Левицька О.О. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності

08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика на тему «Формування кадрової політки у системі охорони здоров’я” /17 березня 2010/Інститут регіональних досліджень НАНУ.

Кафедра права

Мельниченко Б.Б. захистила дисертацію «Оксамитові революції» наприкінці ХХ ст. в країнах Центрально-Східної Європи: історико-правове дослідження» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.01  Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»/14 червня 2011/Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішній справ України.

Хитра І.Я. захистив дисертацію «Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес, фінансове та інформаційне право/19 жовтня 2011.

Мельник Х.В. захистила дисертацію «Адміністративно-правовий статус посадової особи органів внутрішніх справ України» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес, фінансове та інформаційне право/17 листопада 2011/Приватний ВНЗ “Університет бізнесу і права”.

2010 рік

Кафедра права

Личенко І.О. захистила дисертацію «Адміністративно-правовий захист права власності в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Голяк Л.В. захистила дисертацію «Захист спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Кафедра менеджменту організацій

Романич І.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” на тему «Моделювання транспортної діяльності в системі логістики нафтогазових компаній України” /17 березня 2010.

2009 рік

Кафедра права

Галюк С.Є. Захищена дисертація на тему “Порівняльно-правова характеристика джерел сучасного мусульманського права» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на Вченій раді Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009 рік, 30 жовтня.