Рublications

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

2019 рік

Переглянути інформацію

 

2018 рік

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ МОНОГРАФІЙ

 

Кафедра менеджменту організацій

Штатні працівники

Аграрний сектор і економічний розвиток України: монографія / [Шевчук В.О., Іванюк У.В.] ‑ Львів :  ПАІС, 2018. 432 с.

Працівники за сумісництвом

Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 462 с. (26,9 д.а.; Рецензія: Тринько Р. І. Аналіз і моніторинг в управлінні конкурентоспроможністю вищої освіти України. Регіональна економіка. 2018. № 1. 

 

Кафедра економіки та підприємництва

Працівники за сумісництвом

 1. Теоретико-методологічні аспекти підвищення конкуренто-спроможності прикордонного регіону : кол. монографія / За ред. В. І. Захарченко та М. М. Меркулова. – Одеса: Атлант, 2018. – 163 с. (Мединська Т. В., Чабанюк О. М. Застосування спеціальних податкових режимів та особливості обліку в аграрній сфері, с. 78-90)
 2. Чабанюк О. М. Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб'єктами господарювання: кол. монографія [Текст] / за заг. ред. д.е.н., проф. О. А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2018. – 273 с.

 

Кафедра права

Працівники за сумісництвом

1. Мельниченко Б. Б. Шляхи підвищення ефективності діяльності органів публічного управління в Україні. Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : монографія. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 105-117.


БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ:

 

Кафедра менеджменту організацій 

Штатні працівники

Менеджмент організацій: навч. посібник / [Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я.] – Львів : ТзОВ «ЛІГА-ПРЕС», 2018. – 372 с.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ СТАТЕЙ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ, А ТАКОЖ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

 

Кафедра права

Штатні працівники

 1. Русаль Л. М. Поняття права зайнятості та його джерела / Л. М. Русаль // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / гол. ред. О. Л. Соколенко. – 2018. – № 1. – С. 123-127. (Index Copernicus International (Республіка Польща))/
 2. Русаль Л. М. Види джерел права зайнятості / Л. М. Русаль // Правові новели : наук. юрид. журн. / гол. ред. Я. Г. Воронін. – 2018. – № 4. – С. 129-134. (Index Copernicus International (Республіка Польща)).

 

Працівники за сумісництвом

 1. Мельниченко Б. Б. До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз / Б. Б. Мельниченко // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. ‒ 2017. ‒ № 884. – С. 254-258.(Index Copernicus International (Республіка Польща)).
 2. Мельниченко Б. Б. Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні / Б. Б. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право. ‒ 2017. ‒ № 12. – С. 174-177.(Index Copernicus International (Республіка Польща)).
 3. Мельниченко Б. Б. Адаптація європейських стандартів публічного управління в соціально-культурній сфері в Україні / Б. Б. Мельниченко // Науч.-практ. правовое издание «NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE» L.L.C. Scientific and practical Publication in law. – 2018. – № 1-1 (29). – Р. 63-66. (Index Copernicus International (Республіка Польща)).
 4. Мельниченко Б. Б. Система публічного управління / Б. Б. Мельниченко // Право і суспільство. – 2018. – № 4. – С. 59-62. (Index Copernicus International).
 5. Ніканорова О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні / О. В. Ніканорова // Правові новели : наук. юрид. журн. / гол. ред. Я. Г. Воронін. – 2018. – № 4. – С. 216-222.(Index Copernicus International)
 6. Ніканорова О. В. Проблеми правового регулювання фінансової участі Європейського Союзу в процесі децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ніканорова // Юридичнй науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. – Запоріжжя. – 2018. – № 5. – Режим доступу : http://www.lsej.org.ua

(Index Copernicus International).

7.  Павлюк Н. М. Понятие и виды административно-правовых средств защиты права собственности / Н. М. Павлюк // Закон и Жизнь («Legea si Viata»). – 2017. – № 4. – С. 140-144. (Index Copernicus International (Республіка Польща).

8.  Павлюк Н. М. Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності / Н. М. Павлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 1. – С. 73-76. (Index Copernicus International (Республіка Польща).

9.  Лепех Ю. С. Історіографія дослідження правотворчості органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Юрид. вісн. Повітряне і космічне право. – 2018. – № 1 (46). – С. 42-47.

10.  Лепех Ю. С. Про функції правотворчості органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Університетські наукові записки. – 2018. – № 2 (66). – С. 36-43.

11.  Павлюк Н. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності / Н. М. Павлюк // Наше право. – 2017. –№ 4. – С. 60-65.

12.  Павлюк Н. М. Адміністративно-правові засоби Національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності / Н. М. Павлюк // Право. Ua. –2018. – № 1. – С. 73-78.

 

Кафедра психології

Штатні працівники

 1. Дмишко О. С. Перепідготовка та соціально-психологічна адаптація військовослужбовців ЗСУ, звільнених у запас. /О.С.Дмишко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за  наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 36– Камянець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 207 – 224.
 2. Martsynyak-Dorosh O. Relationship between meaning of life and real as well as ideal self-image in women with sufficient and low sports activity / O. Martsynyak-Dorosh, N. Ogińska-Bulik. // Psychological journal. – 2018. – №11. – С. 100–113.
 3. Marcyniak-Dorosz O. M. Nadmierna waga i otyłość jako przejawy kryzysu egzystencji. / O. Martsynyak-Dorosh. // Studia Leopoliensia. – 2018. – №11. – С. 445-454.

 

Працівники за сумісництвом

 1. Компанович М.С. Особливості писходіагнгостики в клініці (на прикладі досліджень емоційних переживань у підлітків із соматичними серцево-удинними захворюваннями) / М.С.Компанович // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 6. –С. 84-89.

Кафедра менеджменту організацій

Штатні працівники

 1. М. Olikhovska Application of cluster approach to the development of industrial potential : innovative policy and management support / O. Kuzmin, N. Stanasyuk, М. Olikhovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – Volume 4. – Number 1. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2017 – P. 41-48.
 2. Романич І. Б. Якість  послуг поштово-логістичної компанії та інноваційні концепції її діяльності / Романич І. Б. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 29. Частина 2. – Херсон : Херсонський державний університет, 2018. – С. 9-14.

 

Працівники за сумісництвом 

 1. Hrynkevych O. S. Statistical analysis of  higher education quality with use of control charts. Advanced Science Letters (American Scientific Publishers). 2017. Vol. 23. Nо 10. P. 10070–10072. (Scopus та інші). (0,3 д.а.).DOI: https://doi.org/10.1166/asl.2017.10390.
 2. Гринькевич О.С., Левицька О. О. Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15, Ч. 1. С. 84-90 Особистий внесок: визначено основні складові інституційного забезпечення якості вищої освіти в Україні та напрями його розвитку в умовах глобального освітнього середовища. (Index Copernicus та ін.). (0,4 д.а./ 0,5 д.а.).
 3. Lutchyn N., Hrynkevych O. Life quality and a factor of education in the focus of regional  population survey in Ukraine. Регіональна економіка. 2018. № 1. С. 121-129. Особистий внесок: виконано факторний аналіз впливу вищої освіти на соціальні й економічні індикатори якості життя в Україні та країнах Європейського Союзу. (Index Copernicus та ін.). (0,2 д.а./0,6 д.а.).
 4. Гринькевич О. С. Концептуальна модель інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. 2017. № 54. С. 157-168 (0,7 д.а.).
 5. Гринькевич О. С. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспро-можності вищої освіти в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. 2018. Вип. 40.  Ч. 1. С. 92-102 (0,7 д.а.).
 6. Matkovskyy S., Hrynkevych O. Jakosc ksztalcenia w szkolach wyzszych w Ukrainie oraz metody stosowane do jej oceny. Jakosc zycia i spoinosc przestrzenna : monographia pod redakcja Wlodzimierza Okrasy. Warszawa: Wydawnictwo naukove Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2017. С. 257-272. Особистий внесок: запропоновано основні складові та інструментарій моніторингу якості вищої освіти у ЗВО України (0,75 д.а./21,1 д.а.).

 

Кафедри економіки та підприємництва

Працівники за сумісництвом

 1. Чабанюк О. М. Кузьмінська К. І. Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Економіка та суспільство. – 2018. – № 22. – Режим доступу до журналу : http://global-national.in.ua/issue-22-2018.
 2. Полянська О. А., Чабанюк О. М. Управлінський облік товарних запасів: напрями удосконалення методики [Електронний ресурс] / О. А. Полянська, О. М. Чабанюк, В. В. Кондрич // Економіка та суспільство. – 2018. – № 19. – Режим доступу до журналу : http: // economyandsociety.in.ua. 

 

 

Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах науковців, працівникив 
і фахівців підрозділу у 2018 році

 

 

Кафедра соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Штатні працівники

1. Думка Х. Є. Інтертекстуальна іронія в медійному тексті / Х. Є. Думка // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів,  червень 2018 р.); [редкол. Лелик Л. І., Садова У. Я. та ін.]. – Львів: Львів. ін-т МАУП, 2018.

2. Катачина О. О. Чеська мова і сучасні ділові контакти з українцями / О. О. Катачина // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів,  червень 2018 р.); [редкол. Лелик Л. І., Садова У. Я. та ін.]. – Львів: Львів. ін-т МАУП, 2018.

3. Леськів М. М. Вдосконалення викладання соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах / М. М. Леськів // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів,  червень 2018 р.); [редкол. Лелик Л. І., Садова У. Я. та ін.]. – Львів: Львів. ін-т МАУП, 2018.

4. Матюшко Л. І. Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів України / Л. І. Матюшко // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, червень 2018 р.); [редкол. Лелик Л. І., Садова У. Я. та ін.]. – Львів: Львів. ін-т МАУП, 2018.

 

Працівники за сумісництвом

 1. Сарабун О. Парадокс віри: колізії одиничного, всезагального та абсолютного з позиції Сьорена К’єркеґора. – С. 181-183 / Оксана Сарабун // Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2017 р., Львів). – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2017 – 274 с.
 2. Сарабун О. Кореляція мислення, мови та письма у структурній антропології Клода Леві-Строса. – с. 187-190 / Оксана Сарабун // Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 р., Львів). – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2018. – 232 с.
 3. Сарабун О. Асиметричність та антидіалогізм відповідальності перед обличчям Іншого в концепції Еманюеля Левінаса. – / Оксана Сарабун // Звітна наукова конференція філософського факультету: збірник матеріалів (12-13 лютого 2018 р., Львів). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018.

 

Кафедри економіки та підприємництва

Штатні працівники

 1. Гураль Р.С. Розвиток дорожньої інфраструктури як каталізатор розвитку економіки // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (20-21 травня 2018 року). Львів, Львівський інститут МАУП, 2018.
 2. Магас Н.В. Інструменти  управління  фінансовими ризиками на різних етапах розвитку підприємства / Н. В. Магас, // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2017 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 400-404.
 3. Магас Н.В. Методи нейтралізації фінансових ризиків підприємства / Н.В. Магас // Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : збірник матеріалів  доповідей  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції (14  червня  2018  р.).  –  Львів:  Львівський  інститут  МАУП,  2018. – С. 48-51. 
 4. Магас Н.В., Дацько Л.-М.Я. Методи аналізу та оцінки фінансового стану підприємства / Н.В. Магас, Л.-М.Я. Дацько // Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : збірник матеріалів  доповідей  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції (14  червня  2018  р.).  –  Львів:  Львівський  інститут  МАУП,  2018. – С. 51-53. 
 5. Парфенюк Є.І. Управління підприємством в умовах кризи  // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28 листопада 2017 р.), Львівський інститут МАУП. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – С. 469-474.
 6. Парфенюк Є.І. Стан та напрями покращення фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 грудня 2017 р.), Львівський національний університет імені Івана Франка – Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2017. – С. 286–289.
 7. Парфенюк Є.І. Рейдерство в Україні як загроза підприємницькій діяльності // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 червня 2018 р.), Львівський інститут МАУП; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. – С. 71–74.

 

Працівники за сумісництвом

 1. Чабанюк О. М. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах у відповідності до нормативно-правового законодавства / / О. М. Чабанюк // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : зб. тез наук. доп. за матеріалами міжнародної наук.- практ. конф., м. Львів, 17-18 травня 2018 р. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 318 с.
 2. Чабанюк О. М. Професійна етика бухгалтера / О. М. Чабанюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – 163 С. 142-145.
 3. Чабанюк О. М. Структура вищої освіти в Україні / О. М. Чабанюк // Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 57-й річниці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, 21–22 травня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 186 с.
 4. Чабанюк О. М. Напрями формування інформації для потреб аналітичної роботи рекреаційних підприємств / О. М. Чабанюк // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 435 С. 409-411.
 5. Чабанюк О. М., Семенюк Г. І. Напрями автоматизації обліку витрат основної діяльності підприємств / О. М. Чабанюк, Г. І. Семенюк // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2018. – 435 С. 208-210.
 6. Чабанюк О. М. Суть та види виправлень у фінансовій звітності / О. М. Чабанюк, І. Я. Лаврушко // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. / редкол. :О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 456 С. 243-245.
 7. Чабанюк О. М. Інтернет-торгівля: сутність та особливості організації/ О. М. Чабанюк, К. І. Кузьмінська // Фінансові механізми сталого розвитку України : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. / редкол. :О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 456 С. 239-243.
 8. Чабанюк О. М. Напрями удосконалення інформаційного забезпечення податкових розрахунків / О. М. Чабанюк  // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 318 С. 129-130.
 9. Чабанюк О. М. Види організації бухгалтерської роботи та внутрішніх служб контролю / О. М. Чабанюк, О. А. Полянська // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 747 С. 222-225.

10.  Чабанюк О. М. Економічна сутність заробітної плати  / О. М. Чабанюк, І. Я. Лаврушко // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 747 С. 219-222.

 

Кафедра права

Штатні працівники

 1. Граб М. І. Природне право та «права природи»: деонтологічний аналіз / М. І. Граб, О. З. Захарчук // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : матеріали доп. ІІІ Круглого столу (Львів, 11 трав. 2018 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. – С. 103-106.
 2. Граб М. І. Ключові елементи соціокультурного простору: філософсько-правовий аналіз / М. І. Граб // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 24-28.
 3. Гулій А.М. Причини корупційних діянь в Україні / А.М. Гулій // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 28-34.
 4. Гулій А.М. Співвідношення канонічного та церковного права православної церкви (з позиції сучасної правової науки) / А.М. Гулій // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 16-25.
 5. Задорожна М.І. Мораль як основа правосвідомості громадян і засіб протидії корупції / М.І. Задорожна // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 41-62.
 6. Задорожна М.І. Мораль як основа правосвідомості громадян / М.І. Задорожна // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 25-42.

7.  Пришляк Г. Я. Контроль народу за діяльністю органів державної влади в Україні / Г. Я. Пришляк // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 105-109.

8.  Пришляк Г. Я. Методологія як важливий інструмент у дослідженні демократичного контролю / Г. Я. Пришляк // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 126-131.

 1. Русаль Л. М. Процесуальний порядок встановлення факту припинення власних трудових правовідносин / Л. М. Русаль // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 109-118.
 2. Русаль Л. М. Особливості припинення індивідуальних трудових відносин з працівниками, що обслуговують товарно-грошові цінності / Л. М. Русаль // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 136-142.
 3. Русаль Л. Структура інституту соціального діалогу / Л. Русаль // Правова реформа: концепція, мета, впровадження : зб. наук. праць : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – С. 356-359.
 4. Яворська В. Г. Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до КПК / В. Г. Яворська // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 122-131.
 5. Яворська В. Г. Необхідність діяльності Вищого антикорупційного суду України / В. Г. Яворська // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 156-160.

 

Працівники за сумісництвом

 1. Мельниченко Б. Б. Понятійно-нормативна сутність категорії «публічне управління» / Б. Б. Мельниченко // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – С. 422-426.
 2. Мельниченко Б. Б. Модернізація публічного управління в контексті інтеграції України до Європейського Союзу / Б. Б. Мельниченко // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8 черв. 2018 р.). – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – С. 145-147.
 3. Мельниченко Б. Б. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства як учасника публічного управління: європейський досвід / Б. Б. Мельниченко // Актуальні питання юридичної науки–2018 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 72-78.
 4. Мельниченко Б. Б. Правові проблеми видобутку бурштину в Україні / Б. Б. Мельниченко, В. С. Тарасюк // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : матеріали доп. ІІІ Круглого столу (Львів, 11 трав. 2018 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. – С. 201-205.
 5. Мельниченко Б. Б. Сучасні моделі публічного управління: теоретичний та практичний аспект / Б. Б. Мельниченко // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 88-92.
 6. Мельниченко Б. Б. Корупція як негативне соціально-правове явище / Б. Б. Мельниченко, В. В. Зубенко // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 96-100.
 7. Мельниченко Б. Б. Сучасний стан запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади в Україні / Б. Б. Мельниченко, М. О. Кіселик // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 100-103.
 8. Мельниченко Б. Б. Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні / Б. Б. Мельниченко, С. В. Слободян // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 104-108.

9.  Ніканорова О. В. Запобігання та протидія корупції у сфері оборони / М. Є. Хільчук, О. В. Ніканорова // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 153-156.

10.  Лепех Ю.С. Питання про принципи демократизму в правотворчій діяльності органів публічного управління / Ю. С. Лепех // Актуальні питання юридичної науки–2018 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 57-62.

11.  Лепех Ю. С. Національне агентство з питань запобігання корупції як суб’єкт правотворчості / Ю. С. Лепех // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 78-82.

12.  Павлюк Н. М. Реалізація засобів захисту права власності Національною поліцією України / Н. М. Павлюк // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 99-105.

13.  Павлюк Н. М. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів / Н. М. Павлюк, Ю. Ю. Зошій // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 29-32.

14.  Павлюк Н. М. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення / Н. М. Павлюк // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 120-125.

15.  Марунин І.В. Судова реформа в Україні / І.В. Марунин // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 82-87.

16.  Марунин І.В. Судова реформа в Україні / І.В. Марунин // Актуальні питання юридичної науки–2018 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 68-72.

17.  Неборачок О.І. Міжнародний досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією / О.І. Неборачок // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 108-117.

18.  Неборачок О.І. Суд присяжних в Україні / О.І. Неборачок // Актуальні питання юридичної науки–2018 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 78-89.

 

 

Кафедра психології

Штатні працівники

 1. Дмишко О. С. Психолого-педагогічне сприяння у перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців // Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2018 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2018, – С. 22-27.
 2. Зошій І.В. Професійна компетентність фахівців  як запорука успішного ведення бізнесу // Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення:  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Львів: Львівський національний університет імені Ів. Франка. – С. 91-93.
 3. Зошій І. В. Професійна компетентність майбутніх юристів як наукова проблема. /І. В. Зошій // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 червня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. С. 22-26.

 

Працівники за сумісництвом

 1. Компанович М.С. Арт-терапевтичний підхід в корекції негативних емоційних переживань у підлітків із соматичними серцево-судинними захворюваннями / М.С.Компаногвич // простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформаціяв епоху  плинного модерну: матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-18 лютого 2018 р.) / [за наук. ред. А. П.Чуприкова, Л. А. Найдьонової, О. Л. Вознесенської, О. М. Скнар]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С.57-60.
 2. Компанович М. С. Засади побудови психокорекційної програми для корекції емоційних переживань у підлітків із соматичними серцево-удинними захворюваннями /М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 червня 2018 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. С. 26-29.

 

Кафедра менеджменту організацій

Штатні працівники

 1. Оліховська М. В. Кластеризація в системі менеджменту організацій: особливості та напрями розвитку / Оліховська М. В., Станасюк Н. С. // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). – Львів: Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 450-458.
 2. Оліховська М. В. Застосування кластерного підходу у вітчизняному бізнес-менеджменті / Оліховська М. В., Оліховський В. Я. // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. - С. 458-465.
 3. Romanych I. B. Wskaźniki jakości i przyszłe tendencje usług firmy pocztowo-logistycznej / Romanych I. B. // II International Scientific Conference Innovative Economy : Processes, Strategies, Technologies : Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. – Kielce, Poland : Baltija Publishing. – P. 30-33.
 4. Danyliuk L.H. Metody zarządzania aktywami banków komercyjnych w Polsce / Danyliuk L.H., Danyliuk V.A. // Cуспільні трансформації і безпека : людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 14 червня 2018 р. ); [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 104-108.
 5. Іванюк У.В. Розвиток анімаційного менеджменту в сільському зеленому туризмі / У. В. Іванюк // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва : стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27  січня 2018 р.) / ГО «Львівська економічна фундація»– у 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2018. –Ч.1. – 112 с. С. 40-42.
 6. Лелик Л.І., Гринькевич В.М. Використання рейтингів в публічному управлінні і менеджменті закладів вищої освіти / Лелик Л.І., Гринькевич В.М. // Cуспільні трансформації і безпека : людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 14 червня 2018 р.) ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 108-111.
 7. Оліховська М. В. Відповідальність за правопорушення податкового законодавства / Оліховська М. В., Лелик Л. І., Оліховський В. Я. // Актуальні питання юридичної науки–2018 : збірник доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2018» (Львів, 21 березня 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 90-99.
 8. М. Olikhovska The sphere of recreational services in the conditions of European integration / М. Olikhovska, L. Lelyk // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України» ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 114-121.

10.  Оліховська М. В. Сучасний менеджер та застосування психологічних методів у менеджерській практиці / Оліховська М. В., Штокало М. Р. // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Львів, 28 лист. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – С. 385-393.

11.  Романич І. Б. Задачі концептуальної моделі удосконалення операцій в поштовому зв‘язку / Романич І. Б., Кучма М. М. // Cуспільні трансформації і безпека : людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 14 червня 2018 р.) ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 125-130.

 

Працівники за сумісництвом.

 1. Гринькевич О.С. Сучасні тренди у побудові рейтингів конкурентоспроможності у вищій освіті / Гринькевич О.С. // Cуспільні трансформації і безпека : людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 14 червня 2018 р.) ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – С. 102-104.
 2. Гринькевич О. С. Моделювання політики ціноутворення в управлінні конкурентоспроможністю закладів вищої освіти (на прикладі університетів України). Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов: матеріали VIII Міжнарод. наук. конф. (Жешув (Польща), Львів Україна, 26-28 вересня 2018 р.). Львів: ЛДУВС України, 2018. С. 139-142.
 3. Садова У.Я., Гринькевич О.С. Туристична привабливість і міжнародна освітня  мобільність: аналітика взаємозв’язків в Україні та світі. Туризм і гостинність: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІV Міжнарод.  наук.-практ. конф. (Черкаси,  18-19 жовтня 2018 р.).
 4. Гринькевич О. С. Моніторинг кар’єри випускників в управлінні конкурентоспроможністю і соціально-економічною безпекою вищої освіти України. Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 01 червня 2018 р.). Львів: ЛДУВС України, 2018. С. 53-57 (0,20 д.а.).
 5. Рішняк О.Р. Behavioral economics: crisis in Ukraine / Рішняк О.Р., Божик І.В. // Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 14 червня 2018 р.) ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 137 с. С. 74-77.

 

2017 рік

Бібліографічні дані монографій

Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів : монографія / НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього»; наук. ред. У.Я.Садова. – Львів, 2015. – 252 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку») / розділ 4 «Формування моніторингу міграційних процесів у системі новітніх викликів регіонального розвитку України» / Л.Г. Данилюк, Л.І. Лелик. – С. 137-165. (Вийшла друком у 2017 р.).

Особливості роботи психолога в клініці палеативної опіки [Польсько-Українська монографія]. – Львів : Український католицький університет, 2017 / Шляхи попередження проявів госпіталізму у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / Г. В. Католик, М. С. Компанович. –С. 142-159.

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі [Колективна монографія]. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – С. 156-180. – 315 с. / Психолого-педагогічні та організаційно-правові чинники спільної діяльності навчальних закладів і поліції у профілактичній і правоосвітній роботі / Л.Г. Кудрик, Ю.Р. Сурмяк. – С. 156-180. (Вийшла друком у 2017 р.).

System transformations of the national economy: challenges and expectations. – Collective monograph edited by Oleksandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Volodymyr Voloshyn. – University of Economy Publishing, Bydgoszcz, Poland, 2016 / N. V. Mahas. Theoretical aspects to research the domestic market of Ukraine in the context of the national economy globalization. – P. 195-207.

Теоретико-методичні засади та прикладні інструменти управління інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємств : Монографія за загальною редакцією С.С. Гринкевич, Т.Г. Васильціва, Н.Р. Гураль. – Львів : Бадікова Н.О., 2017. – 308 с.

Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy: the European Vector: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Marzena Sobchak-Michalovskа, Liubov Smoliar, Іryna Kreidych]. – Vol. 2. - Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing, 2017. – 299 p.

Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки [Текст]: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. – Харків : «Смугаста типографія», 2017. – 391 с. / О.Б. Стефанишин / Об’єктивна необхідність, сучасні тенденції та проблемні аспекти регулювання державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання. – С. 63-76.

Бібліографічні дані навчальних посібників, словників 

Компанович М. С. Клінічна психологія : термінологічно-понятійний словник / М. С. Компановий. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – 90 с.

Сучасний педагог – тренер з розвитку і гармонізації особистості : навчально-методичний посібник  для вчителя-практика / [Кудрик Л.Г., Богосвятська А.І.] – Львів : ЛОІППО, 2017. – 78 с.

Яворська В.Г. Характеристика Кримінального процесуального кодексу України: навч. посібник / В.Г. Яворська. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2017. – 161 с.

Публікації у фахових виданнях України і виданнях, які включені до міжнародних науко метричних баз даних

Кафедри економіки та підприємництва

Магас Н. В. Причини виникнення фінансових ризиків підприємств готельно-ресторанного бізнесу [Електронний ресурс]  / Н. В. Магас //  Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 3. – С. 226-229. - Режим доступу до журн.: http://www.economyandsociety.in.ua.

Кафедра права

Лепех Ю.С. Питання про співвідношення понять правотворчість та нормотворчість / Ю.С. Лепех // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». – 2016. – № 855. – С. 225-231.

Лепех Ю.С. Органи публічного управління та їхня роль у адміністративній правотворчості / Ю.С. Лепех // Наукові праці МАУП. – 2017. – № 8. – С. 225-231.

Мельниченко Б. Б. Інтеграція у європейські та світові структури східноєвропейських держав: перспективи для України /  Б. Б. Мельниченко // Науковий вісник НУ «ЛП». – Львів, 2016. – № 855. – С. 354-360. (включений до науково-метричних баз: Index Copernicus International (Республіка Польща), Індексується пошуковою системою Google Scholar)).

Мельниченко Б. Б. До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз / Б. Б. Мельниченко // Науковий вісник НУ «ЛП». – Львів, 2017. (включений до науково-метричних баз: Index Copernicus International (Республіка Польща), Індексується пошуковою системою Google Scholar).

Павлюк Н. М. Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України / Н. М. Павлюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». - № 861. – 2017.  – С. 312– 319.

Павлюк Н. М. Складові елементи адміністративно – правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності / Н. М. Павлюк // Часопис Київського університету права. – 2017. – С.116-119.

Кафедра психології

1. Зошій І. В.  Роль метакогнітивних здібностей у формуванні професійної компетентності юристів / І. В. Зошій // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – Budapest, 2017. – 76 р. – Р.72–75.

2. Марциняк-Дорош О. М. Ноодинаміка та сприйняття себе у жінок з ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».  – 2017. –  №4 – С. 74-78.

3. Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість: Збірник наукових праць Полтавcького національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Київ-Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 109 – 120.

4. Компанович М. С. Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за  наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 35. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 207 – 224.

5. Компанович М. С. Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків / М. С. Компанович // Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (43). – С. 136 – 146.

6. Кудрик Л. Г., Cурмяк Ю. Р. Психологічні механізми духовного розвитку особистості / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа.– Львів: ЛьвДУВС, 2016. – Вип. 2. –– С.63-72.  (236 с.). (Вийшов друком у 2017 р.).

7. Кудрик Л.Г., Сурмяк Ю.Р.  Розвиток креативності учнів у навчально-виховному поцесі / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор Благута Р.І. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – Вип. 1.  – С. 72-84. 

8. Кудрик Л.Г., Сурмяк Ю.Р.  П. Юркевич про цілісну освіту духу як шлях духовного розвитку особистості / Психологія управлінської діяльності. Збірник науково-методичних праць. Випуск 6 / Наукові праці і матеріали наукового семінару «Психологія у видатних постатях і віхах розвитку» (25 квітня 2017 року) / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, ЛьвДУВС, 2017. – С.54-63.

9. Кудрик Л.Г., Шиян О.І. Роль учнівського самоврядування у розбудові здорової школи // Педагогічна думка. – 2017. - № 3. – С.3 -13.

10. Кудрик Л.Г. Формування культури психічного здоров’я особистості // Педагогічна думка. – 2017. - № 3. – С.18 - 22.

Кафедра соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Матюшко Л. І. Соціальна адаптація випускників інтернатних закладів України: механізми вирішення проблеми / Л. Матюшко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. — Херсон, 2017. — Вип. 3. — Том 2. — 181-186.

Матюшко Л. І. Політико-національна ідеологія галицьких москвофілів у міжвоєнний період / Л. Матюшко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. — К.: “Видавництво “Гілея”, 2017. — Вип. 124 (9). — С. 66-69.   

Сарабун О. Б. Відповідальність за ідентифікаційне intermezzo українського громадянина в контексті філософії П. Рікера / О. Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2016. – Вип. 18. – С. 53–62.

Кафедра менеджменту організацій

Olikhovska М. Modern Development of the Sector of Recreational Services in Terms of European Integration of Ukraine // Economics, Entrepreneurship, Management. – Lviv Polytechnic National University. – Volume 3. – Number 2. – 2016. – 45-53.

Романич І. Б. Моделювання розвитку і розміщення підрозділів поштово-логістичної компанії [Електронний ресурс] / Ігор Б. Романич // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11 (185). – С. 453-463. – Режим доступу до журн. : http://eco-science.net/downloads.html. 

МОНОГРАФІЇ

2016 рік

Завантажити

2015 рік

1. Моделі та методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / [Вдовин М. Л., Данилюк Л. Г., Лелик Л. І., Березяк І. М., Мельник О.-C. М.]. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2015. – 248 с.

2. Магас Н. В. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти : Монографія / Н. В. Магас, Т. Г. Васильців, Н. О. Маргіта. – Львів: Видавець Бадікова Н.О., 2014. – 218 с.

3. Ніканорова О.В. Адміністративно–правові відносини у митній сфері [моногр.] / О.В. Ніканорова. – Львів : Видавець ФОП Бадікова Н.О., 2015. – 156 с.

4. Русаль Л.М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні [моногр.] / Л.М. Русаль, В.Я. Бурак– Львів : Видавець ФОП Бадікова Н.О., 2015. – 152 с.

2014 рік

1. Визначення забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення. Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні : [моног.] // Колектив авторів, керівник авторського колективу доцент Федик Є.І. – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – 481 с. (Співавтори: Яворська В.Г., Апопій І.В., Волинець Т.В., Гладун З.С.).

2. Іляш О. І. Стратегічні пріоритети та механізми інноваційного розвитку сільських територій Західного регіону України // [Монографія] / За ред. д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н., Т.Г.Васильціва. - Львів: Аверс, 2014. – 176 с.

3. Іляш О. І. Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку // /Монографія. - [за заг. ред. В.В. Апопія, П.Ю. Блабана]. - Львів: Новий Світ, 2014. – 565 с.

4. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8-ми томах/НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред.. У.Я. Садова. – 2013. – 410 (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).

5. Личенко І. О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності : адміністративно-правове дослідження : [моногр.] / І. О. Личенко. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 416 с.

6. Організація аграрного бізнесу: передумови становлення, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Ю.Є. Губені, М.В. Оліховська, В.Я. Оліховський. – Львів.: Ліга-Прес, 2014. – 206 с. 7. Чабанюк О.М., Куцик П.О. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: Монографія / під. заг. ред. проф.. Ф. Ф. Бутинця. – К.: Рута, 2013. – 606 с. – 209-523.

2013 рік

1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8-ми томах/НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ед.. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. Ред.. У.Я. Садова. – 2013. – 410 (Серія “Проблеми регіонального розвитку”). Співавтори: Лелик Л.І., Гринькевич О.С., Данилюк Л.Г., Левицька О.О., Мульска О.П.

2. Пришляк Г.Я. Правові форми демократичного контролю: витоки, проблеми, перспективи: монографія / Пришляк Г.Я. – Тернопіль: «Тернограф», 2013. – 192 с.

2012 рік

1. Мельниченко Б.Б.  Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст. (на матеріалах  Польщі, Чехії та Словаччини) : Монографія / Мельниченко Б.Б.  – Львів. – ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

2. Кондратюк К. К., Леськів М.М. Україна: Західні землі. 1944 – 1953 роки : Монографія / Кондратюк К. К., Леськів М. М. - Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 104 с.

3. Управління конкурентоспроможністю в туризмі: макро- та мікрорівень: Монографія / [І.О. Бочан, С.В. Васильчак, О.С. Гринькевич та ін.] за ред. І.О. Бочана – Львів: ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. – 208 с. 

4. Іляш О. І. Трансформації системи соціальної безпеки України : регіональний вимір : Монографія / О. І. Іляш. - Л. : ПАЇС, 2012. - 592 с.

5. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави : монографія / [О. С. Власюка, А. І. Мокій, О. І. Іляш та ін.] за ред. О. С. Власюка, А. І. Мокія. - Львів : Апріорі, 2012. - 836 с. 

6. Система внутрішньої торгівлі України  : монографія / [В. В. Апопій, І. М. Копич, О. Г. Біла, О. І. Іляш та ін.] ; за ред. В. В. Апопія, І. М. Копича. -  К.  : Академвидав, 2012. – 424 с.

7. Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення: Монографія / керівник авт. кол. проф. Р.І. Тринько. – Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с. (Ревак І.О. у співавторстві).

2011 рік

8. Іляш О.І. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону// Монографія/ за ред. А.І. Мокія, Т.Г. Васильціва.- Львів: ПАІС, 2011. – 488 с. (розділ 4.2, 5.3, 5.5 монографії).

9. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації: монографія/НАН України, Інститут регіональних досліджень. Наук. ред. У.Я. Садова. – Львів, 2011. – 550 с. (співавтори: Лелик Л.І., Гринькевич О.С., Гринькевич В.М., Данилюк Л.Г., Левицька О.О., Мульська О.П. ).

10. Голяк Л.В. Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності: монографія.  / Голяк Л.В. – Львів: Видавництво «ЗУКЦ», 2011. – 304 с.

11. Личенко І.О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності: монографія / І.О. Личенко – Львів: Видавництво «ЗУКЦ», 2011. – 216 с.

12. Ревак І.О. Економічна доступність продуктів харчування для окремих соціально-сімейних груп населення // Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення. Монографія / керівник авт. кол. проф. Р.І. Тринько. – Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с. (Ревак І.О.: С. 126-166).

2010 рік

13. Іляш О.І. Економічна стратегія розвитку підприємств// Колективна монографія. за ред. д.е.н., проф. В.К. Данилка. - Житомир: ЖДТУ, 2010. -  342 с. (розділ 3 монографії «Стратегія управління прибутком торговельного підприємства»)

2009 рік

14. Апопій В.В., Іляш О.І., Міщенко Н.Г., Блонська В.І., Гринкевич С.С. „Функціонування та регулювання ринку праці в торгівлі” : Монографія - Львів: Вид -цтво ЛКА, 2009.- 214с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ,  СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ, АВТОРАМИ І СПІВАВТОРАМИ ЯКИХ Є НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

2014 рік

1. Гринькевич О.С. Митна статистика зовнішньої торгівлі: навч. посіб. / [ Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р.] /  К.: Алерта, 2014. – 238 с.

2. Закалик Г. М., Шувар Н.М. Патопсихологія. Понятійно-термінологічний словник: навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н.М. Шувар. – Львів: Львіський інститут МАУП, 2014. – 140 с.

3. Закалик Г.М., Шувар Н.М. Загальна та кримінальна сексологія. Понятійно-термінологічний словник: навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н.М. Шувар. – Львів: Львіський інститут МАУП, 2014. – 270 с.

4. Малиняк Х.В. Фінансове право: навч. посіб. / Х.В. Малиняк. –  Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. – 102 с.

5. Чабанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність: навч. посіб. / О.М. Чабанюк, Т.В. Мединська. – К.: Алерта, 2013. – 208 с.

6. Яворська В.Г. Кримінологічна віктимологія: [навч. посібник.] / Яворська В.Г. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – 197 с.

2013 рік

Кафедра економіки

Іляш О. І. Економіка малого підприємства : навч. посібник / [Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко]. - 2013. - 446 с.

Кафедра менеджменту організацій

Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с. Гриф МОНМСУ (Лист № 1-4 (18-Г_1152 від 21.05.08)

Кафедра психології

1. Дмишко О. С. Теорія і практика проведення психологічного тренінгу: навч. посібник / О. С. Дмишко. – Львів: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. – 106 с.

2. Закалик Г. М., Шувар Н. М. Основи психогенетики. Понятійно-термінологічний словник: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. Г. М. Закалик, Н.М. Шувар. – Львів: ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. –46 с.

2012 рік

Кафедра менеджменту організацій

Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 260 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-4829 від 10.04.12)).

Кафедра права

Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Личенко. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 183 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-4851 від 10.04.12)).
Кафедра економікиЕкономіка малого підприємства : навч. посібник / [Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко] ; за заг. ред.  Т. Г. Васильціва. – К.  : Знання, 2012. – 516 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

Крамченко Р.А., Футало Т.В., Сокульський В.М. Податковий менеджмент: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 300 с. Безпека життєдіяльності: навч.посібник Частина 1 / [Закалик Г.М., Дідович А.П., Шувар Н.М.] за ред. Закалик Г.М. ¬- Львів: Львівський інститут МАУП, 2012. – 116 с.

Кафедра психології

Закалик Г.М., Шувар Н.М. Основи психогенетики: понятійно-термінологічний словник / [Закалик Г.М., Шувар Н.М.]; за ред. Закалик Г.М. ¬- Львів: МАУП, 2012. – 46 с.Петринич О.Г.  Загальна психологія :  понятійно-термінологічний словник. - Львів: Львівський інститут МАУП, 2012. – 64 с.

Кафедра гуманітарних дисциплін

Кудрик Л. Г., Сурмяк Ю. Р. Діти Індиго – зерна нового людства: посібник для вчителів, виховників і батьків / Кудрик Л. Г. , Сурмяк Ю. Р. – Львів : Аверс, 2012. – 376 с.

2011 рік

Кафедра гуманітарних дисциплін

Кудрик Л. Г., Сурмяк Ю. Р. Діти Індиго – зерна нового людства. Посібник для вчителів, виховників і батьків / Кудрик Л. Г. , Сурмяк Ю. Р. – Львів: Аверс, 2011. – 376 с.

Кафедра менеджменту організацій

1. Статистика: навч.посіб., 2-ге вид., допов. і виправ./[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 429 с./Гриф Мінісерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Статистика: практикум: навч.посіб.[ Матковський С.О., Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З., Васьків В.Ф.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2011. – 140 с./Гриф Мінісерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Кафедра права

Яворська В.Г. Кримінально-процесуальне право та криміналістика: практикум/ В.Г. Яворська – Львів: Видавництво Львівського інституту МАУП, 2011. – 77 с.

Кафедра психології

Закалик Г.М., Дідович А.П., Шувар Н.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Частина 1./Закалик Г.М., Дідович А.П., Шувар Н.М. – Львів: МАУП, 2011. – 116 с.

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

1. Крамченко Р.А., Футало Т.В., Сокульський В.М. Податковий менеджмент: Навч. посібник.–Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 300 с. 2. Ревак І.О. Економічна безпека: навчальний посібник (з грифом МВС) / [В.І. Франчук, Л.В. Герасименко, В.О. Гончарова, З.Б. Живко та ін.] за ред. В.І. Франчука – Л.: ЛьвДУВС, 2010. – 244 с. ( мої параграфи – тема 1, § 4 (С.18); тема 7, § 3 С.132-133.).

2010 рік

Кафедра гуманітарних дисциплін

1. Захарків В. Культура українського мовлення. Практикум: Навчальний посібник для курсів української мови / Захарків В. - О. Т., Кудрик Л.Г., Мартиняк О.А., Пастушенко Н.М. – Львів: Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2010. – 284 с. – С. 45 – 126.

Кафедра економіки

1. Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини /О.І. Іляш, С.С. Гринкевич//– К. :Знання, 2010. –  476с. 

Кафедра менеджменту організацій

1. Методи наукових досліджень: навч.-метод. посіб./[ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 232 с.

2. Практикум зі статистики: навч.посіб./[ Гальків Л.І., Гринькевич О.С., Сорочак О.З, Васьків С.Ф.]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2010. – 140 с.

Кафедра права

1. Мельниченко Б.Б. Трудове право: навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни за модульною системою організації навчального процесу / Мельниченко Б.Б. – Львів: Видавництво Львівського інституту МАУП, 2010. – 139 с.

2. Сливка С.С. Проблеми правосвідомості особи: навч. посібник [у співавторстві] / за ред. О.М. Балинської. – Львів: ЛДУВС, 2010. – 508 с.

Кафедра фінансів, обліку та аудиту

1. Крамченко Р.А., Футало Т.В., Сокульський В.М. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Видавництво ЛКА, 2010. – 344 с.

2009 рік

Кафедра менеджменту організацій

1. Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. Математичне програмування: теорія та практикум:  Навч. посібник. –  Львів: Новий Світ, 2008.  178 с. (з грифом МОН України).

2. Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

3. Гринькевич О.С., Кіндрацька Г.І., Ковальчук А.С., Лелик Л.І., Вячин Ю.О., Левицька О.О., Уманців Б.Б. Економіка, підприємництво і стратегічний менеджмент у туризмі: Навч. посіб. / За ред. О.С. Гринькевич. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. – 400 с.

 Кафедра фундаментальних дисциплін

Боднар Р.Д. Економетрія : [навчальний посібник] / Єлейко В.І., Копич І.М., Боднар Р.Д, Демчишин М.Я. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – 352 с.

 ІНШІ ВИДАННЯ

1. Сучасні методи активного навчання та діагностики знань студентів у вищій школі: Матеріали міжкафедрального науково-методичного семінару (10 грудня 2010 р.). – Упорядник:  Гринькевич О.С. Львів: ЛІ МАУП, 2011. – 47 с. 

2. Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти: довідник/В.С. Кравців, У.Я.Садова та ін.; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [редкол.:  В.С. Кравців, У.Я.Садова (наук. ред.)]. – Львів, 2009. 228 с. Співавтори: к.е.н., проф. Лелик Л.І., к.е.н., доц. Гринькевич О.С., ст. викл. Левицька О.О.

3. Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка: наукова доповідь за матеріалами круглого столу „Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти” Львів, 17 червня 2009 р.) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень;  [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів: ІРД НАН України, 2009. – 45 с. Співавтори: к.е.н., доц. Гринькевич О.С.