Загальна інформація про кафедру

Кафедра психології створена 11 листопада 2005 року, є випускною з підготовки баклаврів та магістрів за спеціальністю «Психологія».

На денній формі навчання кафедра забезпечує викладання професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю «Психологія» у рамках спеціалізації «Практична психологія».

На заочній формі навчання забезпечується викладання професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю «Психологія» у рамках спеціалізації «Практична психологія» та «Медична психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри психології налічує 3 кандидатів наук, 3 доцентів, 1 старший викладач, 1 здобувач, 1 науковий кореспондент, 2 викладачів. Із них 3 – є членами Української Спілки психотерапевтів, 4 – сертифікованими психотерапевтами з дитячої та юнацької психотерапії, арттерапії, логотерапії, схематерапії, когнітивно-поведінкової терапії, психоаналізу, глибинної психології.

Кафедрою психології створюються можливості для опанування основами наук, формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців, вільного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення. Основними завданнями кафедри є забезпечення високого рівня організації навчально-виховного процесу, підготовка усебічно розвинутих, висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.

Наукова робота кафедрою психології проводиться на основі розроблених проекту, програми, річних планів науково-дослідної роботи тощо. Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за темою «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності», яка присвячена науковому дослідженню соціально-психологічних проблем, що виникають у процесі професійної підготовки в контексті становлення та розвитку особистості. Кафедра постійно працює над: удосконаленням навчально-методичної бази; дослідженням окремих компонентів (підтем загальної теми); підготовкою та проведенням Всеукраїнської науково-практичної конференції; участю членів кафедри у наукових семінарах, конференціях, круглих столах; підготовкою науково-методичних та навчальних посібників; участю членів кафедри в підготовці та проведенні Всеукраїнських олімпіад з психології тощо.

При кафедрі психології працює студентський науковий гурток «Ψ-абсолют». Наукова діяльність студентів, членів наукового товариства, спрямована на підвищення науково-теоретичної та методологічної підготовки психологів, розвиток творчості та самоактуалізацію особистості, а також має позитивне мотиваційне значення для підготовки психологів-професіоналів.