Видання кафедри

КНИГИ

 

Дмишко О. С. Науково-методичний твір «Опитувальник показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків (ЛКС-П) (психодігностична методика)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33971, 05.07.2010 р. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності.

Дмишко О. С. Теорія і практика проведення психологічного тренінгу: навч. посібник. / О. С. Дмишко. – Львів: ПрАТ «ВНЗ « Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. – 106 с.

Петринич О. Г. Словник психологічних термінів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). – Л.: ЛІ МАУП, 2012. – 96 с.

Петринич О. Г. Загальна психологія : (Понятійно-термінол. слов): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л. : ЛІ МАУП, 2012. – 64 с.

Юридична психологія. Методичні матеріали до модульних контрольних робіт / Петринич О.Г. – Львів : ЛІ МАУП, 2012. – 11с.

 

Легендзевич Г. Я., Закалик Г. М. Порівняльна психологія та психофізіологія: навч. посібник / Г. Я. Легендзевич, Г. М. Закалик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 220 с.

 

Закалик Г. М. Основи клінічної психології : навч. посібник / Г. М. Закалик, О. В. Войцеховська, Н. М. Шувар. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 430 с.

 

Закалик Г.М. Психологія розвитку та успіху особистості: Навчальний посібник для студентів ЗВО / Г.М.Закалик, Ю. М. Терлецька, Н.М. Шувар. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2019. – 488 с.

 

Закалик Г. М.Психологія інновацій та реклами. Навчальний посібник для студентів ЗВО/ Г. М. Закалик, Н. В. Партико. – Львів: Львівська політехніка, 2019. – 348 с.

 

Закалик, Г. М. Психологічна та кримінологічна сексологія: навч. посібник для студентів ЗВО ЗВО / Г. М. Закалик, Ю. М.Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 348 c. : іл.

 

Закалик Г. М. Соціальна психологія у термінах і поняттях: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Закалик, Ю М. Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів: Львівська політехніка, 2018. – 140 с.

 

Жигайло Н. І., Закалик Г. М. Психологія змін та інновацій Навчальний посібник [Текст] / Н. І. Жигайло, Г.М. Закалик. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 430 с.

 

Закалик Г.М. Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник : навчальний посібник / Г.М. Закалик, Ю.М. Терлецька. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2016. – 156 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Гнатко М. М.

Гнатко М. М. Політичний процес як міфовтілення // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 62. – К.: Юридична думка, 2013.– С. 532 – 541.

Гнатко М. М. Політичний міф як інструмент політико-психологічного маніпулювання // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. –2014. – Вип. 14. – С. 101 – 108.

Гнатко М. М. Політичний міф як суспільний інтегратор // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 70. – К.: Юридична думка, 2015. – С. 12 – 24.

Гнатко М. М.  Політичний міф як суспільний інтегратор // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 70. – К.: Юридична думка, 2015. – С. 12 – 24.

        Гнатко М. М.  Політичний міф як інструмент конструювання соціальної реальності // Політологічний вісник. – 2015. – Вип. 77. – 305 – 318.

        Гнатко М. М.  Психо-соціальні чинники етно-національної ідентифікації громадян сучасної України // Психо-соціальний вимір буття особи в сучасному суспільстві: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «ЛП», 2016. – С. 80 – 85.

        Гнатко М. М.   Політичний міфологія в контексті політичної практики // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 79. – К.: Юридична думка, 2018. – С. 95 – 108.

      Гнатко М. М.  Позитивна політична міфологія в контексті сучасної суспільної практики // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 80. – К.: Юридична думка, 2018. – С. 77 – 91. 

     Гнатко М. М.  Політична міфологія як чинник національної безпеки суспільства // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 81. – К.: Юридична думка, 2018. – С. 101 – 114. 

      Гнатко М. М.  Політична міфологія в контексті виборчих політичних технологій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2018. – Вип. 23. – С. 37-44.

     Гнатко М. М.  Політична міфологія і сучасний світ. – Рига: Lambert Academic Publishing, 2018-2020. – 196 с.

     Гнатко М. М.   Інформаційна національна безпека держави і роль у ній політичних міфів // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 82. – К.: Юридична думка, 2018. – С. 117 – 132. 

     Гнатко М. М.  Політичний міф як інформаційно-психологічний засіб політичної боротьби // Психологічні виміри культури, економіки, управління: Науковий журнал. – № ХІ. – 2018. –  С. 310 – 322.

     Гнатко М. М.  Політико-міфологічне підґрунтя права як суспільного явища // Держава і право: збірник наукових праць / за ред. І. О. Кресиної. – Вип. 84. – К.: Юридична думка, 2019. – С. 66 – 78.

 

Дмишко О. С.

 

 

Дмишко О.С. Діагностика показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІІ, частина.4. - К.,2010. - с. 109 - 118.

Дмишко О.С. Співвідношення показників локусу контролю, емпатії та рівню домагань: результати факторного аналізу. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ІІІ, частина.4. - К.,2011. - с. 100 - 109.

Дмишко О.С. Стиль сімейного виховання та локус контролю підлітків. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імедж-ЛТД, 2013. – Том ХІ - Соціальна психологія. – Вип.6. – Книга І. – 269-279с.

Дмишко О.С. Психологічні основи формування професійного «я-образу» у студентів. Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С. 283-288.

Дмишко О.С. Факторні характеристики особистості як детермінанти розвитку локусу контролю підлітків. Психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 20013. – 77-86 с.

Дмишко О.С. Трудова міграція як чинник формування виховного ідеалу в українському суспільстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: [зб. наук. пр.] /НФН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. C. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – 486-498с. – ISSN 2071-4653.

Дмишко О. С. Невротичні розлади у дітей та фактори їх виникнення. Освіта регіону: український науковий журнал. – Київ, 2014 (12). – № 3 – С. 83 –93.

Дмишко О.С. Роль суспільства та сім'ї у духовно-моральному вихованні молодого покоління. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» 5-6 червня 2014 р.– Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – С.36 – 39.

Дмишко О.С. Аналіз особливостей національного характеру українців. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 2. Серія «Психологічні науки», Том. 2. – Херсон: Херсонський державний університет, 2014. – С. 20 – 25.

Закалик Г. М.

 

Закалик Галина. Розвиток творчого потенціалу у старших дошкільників/ Г. Закалик, У. Іванюк, Ю. Левченко// Вісник Національного університету оборони України. Питання психології. – 2021. – 1 (59). – С. 99-105.

 

Закалик Г.М., Легендзевич Г. Я. Мотивація домагань як важлива складова досягнення успіху студентською молоддю// Вісник Національного університету оборони України. – 2020. – № 1-54. – С. 89–94.

Партико Н. В., Закалик Г. М., Макаренко С. С. Чинники девіантної поведінки неповнолітніх // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – № 63, т. 1. – С. 134–137.

 

Закалик Галина, Войцеховська Оксана, Шувар Наталія Сучасна школа – безпечний простір чи арена знущань?// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Херсон, 2018. – вип. 5. – С. 171-177.

 

Закалик Г. М., Войцеховська О. В., Шувар Н. М. Булери та жертви булінгу як соціально-психологічна проблема безпеки особистості в освітньому просторі// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2018. – том 2; вип. 1. – С. 124–130.

 

Шувар Н. М., Закалик Г.М., Удуд І.Р. Перспективи розвитку еко-готелів в Україні: економічний і психологічний аспекти // Економіка та суспільство: електронне фахове видання). – 2018. – №. 15. – Режим досупу до журналу : http://economyandsociety.in.ua

 

Закалик Галина, Кобецька Дзвенислава-Софія, Франчук Анастасія. Самооцінка студентів з проявами девіантної поведінки// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2017. – № 1. – С. 124-136.

 

Закалик Галина, Бойко Анастасія. Творчий потенціал сучасної студентської молоді// Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – № 3. – С. 113-120.

 

Зошій І. В.

 

Зошій І.В. Психологічна підготовка до юридичної діяльності// Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С.171-176.

Зошій, І. В. (2014). Комунікативна компетентність майбутніх юристів як невід'ємна складова професійної юридичної діяльності. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал6, 88-94.

 

Жигайло, Н. І., Зошій, І. В. (2015). Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх юристів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія :Психологія1, 90-99.

 

Зошій, І. В. (2015). Професійна компетентність як результат спрямованості майбутніх юристів. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць3 (38), 151-165.

 

Зошій, І. В. (2015). Професіоналізм та професійна компетентність юристів як об'єкт наукових досліджень. Науковий вісник Херсонського державного університету5, 101-105.

 

Зошій, І. В. (2016). Мотив і мотивація досягнень як важливий показник професійної компетентності юристів. Технології розвитку інтелекту,  (12). Retrieved from http: // www. psytir. org. ua/ index. php /technology_intellect_develop /issue / current.

 

Марциняк-Дорош О.М.

 

      Марциняк-Дорош О. М. Вплив рівня відчуття змісту життя на формування харчових звичок у жінок з надмірною вагою та ожирінням/ О. М. Марциняк-Дорош //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». . – 2014. – №2. –  С. 121-126.

   Марциняк-Дорош О. М. Ноологотерапевтичний підхід як особистісний потенціал у формуванні життєвих цінностей студентської молоді / О. М. Марциняк-Дорош //  Наука і освіта. – 2014. – №9. – С.146-150.

    Марциняк-Дорош О. М. Вплив змісту життя на формування власного образу Я у жінок з надмірною вагою та ожирінням: Філософія, соціологія, психологія: Зб. наук. пр. Вип. 19. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. С. 431-441.

Марциняк-Дорош О. М. Порівняння ціннісного потенціалу студенток Католицького Університету в Любліні (Польща) та Волинського Державного Університету у Луцьку (Україна): Проблеми емпіричних досліджень у психології. Вип. 9. Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2014. С. 248-253.

Марциняк-Дорош О. М. Мотивація до самовдосконалення через методи активного навчання / О. М. Марциняк-Дорош // Молодий Вчений. – 2014.- №12. – С. 264-267.

Марциняк-Дорош О. М. Відчуття змісту життя як індикатор суб’єктивної сатисфакції у жінок з надмірною вагою та ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Молодий вчений. – 2015. – №10 – С. 188-191.

Марциняк-Дорош О. М. Зв’язок між самооцінкою, життєвими цінностями та звичкою харчуватись у жінок з надмірною вагою та ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Молодий вчений. – 2015 –  №11– С. 116-120.

Марциняк-Дорош О. М. Особливості образу я в жінок із надмірною вагою та ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Збірник наукових праць: психологія – 2015 –  №20 (1) – С. 241-247.

 Марциняк-Дорош О. М. Ноодинаміка та сприйняття себе у жінок з ожирінням / О. М. Марциняк-Дорош // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».  – 2017 –  №4 – С. 74-78.

Компанович М. С.

 

Компанович М. С. Психологічні особливості внутрішньої картини хвороби підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // збірник науково-практичної конференції Освіта регіону – Рівне, 2015. – С. 107 – 113.

 

Компанович М. С. Соціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 5, Том 2. – Херсон, 2016. – C. 175 – 181.

 

Компанович М. С. Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Психологія: реалії та перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол: Р. В. Павелків, В. Б. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 91 – 96.

 

Компанович М. С. Особливості використання психокорекційних технік у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 8. – С. 263 – 272.

 

Компанович М. С. Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Серія «Психологія». – Том 21, Вип. 4. – Одеса: «Астопринт» 2016. – 93 – 103.

 

Католик Г. В., Компанович М. С. Особливості професійної Я-концепції психолога у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологія: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – Вип. 2. – С. 178 – 189.

 

Компанович М. С. Соціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 5, Том 2. – Херсон, 2016. C. 175 – 181.

Компанович М. С. Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Психологія: реалії та перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол: Р. В. Павелків, В. Б. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 91 – 96.

Компанович М. С. Особливості використання психокорекційних технік у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 8. – С. 263 – 272.

Компанович М. С. Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Серія «Психологія». – Том 21, Вип. 4. – Одеса: «Астопринт» 2016. – 93 – 103.

Католик Г. В., Компанович М. С. Особливості професійної Я-концепції психолога у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – Вип. 2. – С. 178 – 189.

Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість: Збірник наукових праць Полтавcького національного педагогічний університету імені В. Г. Короленка. – Київ – Полтава, 2017. – №1 (11). – С. 109 – 120.

Компанович М. С. Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за  наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 35 – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 207 – 224.

Компанович М. С. Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків / М. С. Компанович // Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля. Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (43). – С. 136 – 146.

Компанович М. С. Особливості психодіагностики в клініці (на прикладі дослідження емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями) / М. С. Компанович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 6. – С. 84 – 89.

 

Компанович М. С. Аналіз впровадження комплексної психокорекційної програми розвитку здатності до саморегуляції емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: науковий журнал. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2 (18) – С. 85 – 98. 

 

Компанович М. С. Психологічний портрет пацієнтів-підлітків із вегето-судинною дистонією / М. С. Компанович // Науковий журнал «Габітус». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №20. – С. 106 – 112.

 

Компанович М. С. Контент-аналіз сновидінь підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (за результатами психокорекційної програми) / М. С. Компанович // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Психологія. К.: Видавничий дім «Гельветика» 2020. – Том 31 (70). № 3. – С. 14 – 21.

 

Роменець З. О.

 

Романець З. О. Психогігієнічні аспекти батьківсько-дитячих стосунків // "Вісник Національного університету оборони України" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Зб-к наук.праць. – К.: НУОУ,2021. Вип.2(60).  – 167с. С.120-129.

 

РОЗДІЛИ У КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ

 

Католик Г. В., Компанович М. С. Синдром госпіталізму у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями: особливості надання психологічної допомоги / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Паліативно-хоспісна опіка: позамедичні багатовимірні аспекти / За наук. ред. Й. Бенебезел, Г. Католик. – Львів: Український Католицький Університет – Nova. Wies: Wedawnictvo Polewski 2018. – C. 321 – 336.

 

Закалик Г. М. Творчий потенціал особистості студентів і психічне благополуччя/ Монографія «Індивідуальні ресурси психологічного благополуччя особистості»/ Варій  М. Й,Лещинська О А., .Олійник А. В., Березовська Л. І., Закалик Г. М.. – Львів: Видавн. «Львівська політехніка». – 2018. – 145-165.

 

Партико Н. В., Закалик Г. М. Мотивація досягнення успіху в навчанні як детермінанта успіху в майбутній професії// Психологічні основи розвитку особистості. Монографія/ За заг. ред. В. Й. Бочелюка, ред. М. А. Дергач. – Запоріжжя: Просвіта, 2019. – с. 125-141. 

ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННЯХ ІНШИХ ДЕРЖАВ

 

Компанович М. С. Особливості емоційної сфери підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Science and a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (49), Issue: 103, 2016. p. 70 – 73. (www.seanewdim. com).

 

Зошій, І. В. (2016). Дослідження особливостей професійної компетентності студентів – майбутніх юристів. European Conferenceon Educationand Applied Psychology, 66-70.

 

Зошій, І. В. (2017). Роль метакогнітивних здібностей у формуванні професійної компетентності юристів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 5 (54), 72-75.

Martsynyak-Dorosh O. Relationship between meaning of life and real as well as ideal self-image in women with sufficient and low sports activity / O. Martsynyak-Dorosh, N. Ogińska-Bulik. // Psychological journal. – 2018. – №11. – С. 100–113.

Marcyniak-Dorosz O. M. Nadmierna waga i otyłość jako przejawy kryzysu egzystencji. / O. Martsynyak-Dorosh. // Studia Leopoliensia. – 2018. – №11. – С. 445-454.

Varii Myron J. et all. Organisational Climate of State-Owned Enterprise and Efficiency of Managing and Organisation/ Myron J.Varii, Olena A. Leshchynska, Stefaniia S. Makarenko, Alla V. Oliinyk, and Halyna M. Zakalyk // Journal of Advanced Research in Law and Economics, September, 2019. – Volume X, Fall, 6(44): 1869 – 1883 (Scopus).

 

СТАТТІ У ВИДАННЯХ АПРОБАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Марциняк-Дорош О. М. Когнітивно-поведінкова психотерапія / О. М. Марциняк Дорош // Основи сучасної психотерапії / О. М. Марциняк Дорош. – Львів: Львівський Національний Медичний Університет імені Данила Галицького, 2014. – С. 181–198.

Марциняк-Дорош О. М. Дослідження соціально-психологічного клімату на підприємстві машинобудування [Текст] / О. М. Марциняк-Дорош, С. В. Букатов // Молодий вчений. — 2017. — №9.

Зошій, І. В. (2018). Формування професійної компетентності майбутніх юристів. Молодий  вчений, 3 (55), 487-492.  Retrieved from http: // molody vcheny.in.ua / files/ journal.