Видання кафедри

КНИГИ

Дмишко О.С.

Дмишко О.С. Науково-методичний твір «Опитувальник показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків (ЛКС-П) (психодігностична методика)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33971, 05.07.2010 р. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності.

Дмишко О.С. Теорія і практика проведення психологічного тренінгу: навч. посібник. / О. С. Дмишко. – Львів: ПрАТ «ВНЗ « Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. – 106 с.

Закалик Г. М.

Закалик Г. М., Дідович А.П., Шувар Н.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів навчальних закладів. Частина 1.Львів: МАУП. – 2012 – 116 с.

Закалик Г. М., Шувар Н.М. Основи психогенетики: (Понятійно-термінологічний словник). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Г. М. Закалик, Н.М. Шувар. – Л.: ЛІ МАУП, 2012. – 56 с.

Патопсихологія: (Понятійно-термінологічний словник) [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видан., виправл. і доповнене / Укл.: Г. М. Закалик, Н. М. Шувар. – Львів: Сполом, 2015. – 152 с.

Кудрик Л. Г.

Кудрик Л. Г. Діти індиго – зерна нового людства. Посібник для вчителів, вихователів батьків. – Львів: Аверс, 2012. – 376 с. Петринич О.Г. Петринич О.Г. Словник психологічних термінів з дисципліни «Загальна психологія» (для бакалаврів, спеціалістів). – Л.: ЛІ МАУП, 2012. – 96 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Закалик Г. М.

Баранов В.І., Безносюк С.В., Закалик Г.М., Гаврилюк М.Я., Фецко М.Я. Оксидативні показники та вміст елементів у проростках ріпаку при використанні капсульованих добрив на ґрунтах породного відвалу// Науковий вісник Львівського НУ Ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. – 2010. – Т.12, №2. – С. 150-153.

Зошій І. В.

Зошій І.В. Психологічна підготовка до юридичної діяльності// Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С.171-176

Дмишко О.С.

Дмишко О.С. Діагностика показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІІ, частина.4. - К.,2010. - с. 109 - 118.

Дмишко О.С. Співвідношення показників локусу контролю, емпатії та рівню домагань: результати факторного аналізу. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ІІІ, частина.4. - К.,2011. - с. 100 - 109.

Дмишко О.С. Стиль сімейного виховання та локус контролю підлітків. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імедж-ЛТД, 2013. – Том ХІ - Соціальна психологія. – Вип.6. – Книга І. – 269-279с.

Дмишко О.С. Психологічні основи формування професійного «я-образу» у студентів. Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С. 283-288.

Дмишко О.С. Факторні характеристики особистості як детермінанти розвитку локусу контролю підлітків. Психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 20013. – 77-86 с.

Дмишко О.С. Трудова міграція як чинник формування виховного ідеалу в українському суспільстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: [зб. наук. пр.] /НФН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. C. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – 486-498с. – ISSN 2071-4653.

Дмишко О. С. Невротичні розлади у дітей та фактори їх виникнення. Освіта регіону: український науковий журнал. – Київ, 2014 (12). – № 3 – С. 83 –93.

Дмишко О.С. Роль суспільства та сім'ї у духовно-моральному вихованні молодого покоління. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» 5-6 червня 2014 р.– Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – С.36 – 39.

Дмишко О.С. Аналіз особливостей національного характеру українців. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 2. Серія «Психологічні науки», Том. 2. – Херсон :Херсонський державний університет, 2014. – С. 20 – 25.

Компанович М. С.

Компанович М. С. Рекламні медіа та дитина: етично-правові аспекти взаємодії // М. С. Компанович Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наук. праць. МОН України. ЧНУ ім. Б. Хмильницького; Інс-т медіа права; Могилянська школа журналістики НАУКМ. – Черкаси: 2010. – 109 –111 с.

Компанович М. С. Особливості становлення комунікативних моделей між авторм та дитиною-читачем, основні позиції авторського впливу на маленького читача / М. С. Компанович // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: збірник наукових праць кафедри видавничої справи і редагування УАД / Відп. ред. Н. В. Зелінська. – Львів, 2011. – Вип. 4. – 228 – 242 с.

Компанович М. С. Дитяче книговидання як предмет фахового дискурсу на шпальтах наукового збірника «Книга. Исследования и материалы» (Москва 1959-1990) / М. С. Компанович // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. – Луцьк, 2012. – 110 – 112 с.

Компанович М. С. Дитяче читання в аспекті соціальної комунікації / М. С. Компанович // Наукові записки: науково-технічний збірник УАД / Вип. 2 (39) – Львів: УАД, 2012. – 47 – 51 с.

Компанович М. С. Особливості проблематики української наукової фантастики для дітей 50–80 рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Наукові записки: науково-технічний збірник УАД / Вип. 3 (44) – Львів: УАД, 2013. – 51 – 55 с. . Компанович М. С.  Роль бібліотек у популяризації української пізнавальної книги 50-80-х рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Поліграфія і видавнича справа. – 2014. – № 4. – С. 52 – 58.