Завідувач кафедри психології, к.психол.н., доцент Компанович Маріанна Станіславівна

Кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології,

Компанович Маріанна Станіславівна

Науковий ступінь: 

кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 медична психологія.

Освіта:

2020 р. захистила дисертацію кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 медична психологія.

З 2015 – 2020 р. науковий кореспондент інституту психології імені Г. С. Костюка, НАПН України, працюю над написанням дисертаційної роботи за спеціальністю 19.00.04 медична психологія, на тему: «Емоційні переживання підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями та їх корекція».

2009 – 2013 – Інститут післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка – кваліфікаційний рівень – спеціаліст психолог, викладач.

2002 – 2009 – Українська академія друкарства – освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст видавець, редактор.

2011 – 2014 – Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я за фахом «психоаналітична психотерапія» (навчальний проект української спілки психотерапевтів).

Професійний досвід:

2013 – 2018 рр. психолог центру психології, психотерапії та особистісного росту «Живана» в межах якого створила та апробувала цикл навчальних семінарів «Психологія психосоматичних розладів шляхи надання психологічної допомоги»; тренінгові програми «Емоції та наші тілесні відреагування», «Психологічний компонент дитячих хвороб», а також «Психоаналітичний гурток тлумачення сновидінь».

2014 – 2017 рр. викладач кафедри психології Львівського інституту ПрАТ" ВНЗ" МАУП".

2017 – 2021 рр. викладач кафедри психології та психотерапії Український Католицький Університет.

2021 завідувач кафедри психології, доцент Львівського інституту ПрАТ" ВНЗ" МАУП". 

Наукові інтереси: 

ефективність психоаналітичної психотерапії в роботі з клієнтами із психосоматичними розладами; робота зі сновидіннями клієнтів із психосоматичними проблемами.

Публікації:

Статті у фахових виданнях:

1. Компанович М. С. Психологічні особливості внутрішньої картини хвороби підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // збірник науково-практичної конференції Освіта регіону – Рівне, 2015. – С. 107 – 113.

2. Компанович М. С. Соціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 5, Том 2. – Херсон, 2016. – C. 175 – 181.

3. Компанович М. С. Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Психологія: реалії та перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол: Р. В. Павелків, В. Б. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 91 – 96.

4. Компанович М. С. Особливості використання психокорекційних технік у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 8. – С. 263 – 272.

5. Компанович М. С. Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Серія «Психологія». – Том 21, Вип. 4. – Одеса: «Астопринт» 2016. – 93 – 103.

6. Католик Г. В., Компанович М. С. Особливості професійної Я-концепції психолога у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологія: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – Вип. 2. – С. 178 – 189.

7. Компанович М. С. Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків / М. С. Компанович // Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля. Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (43). – С. 136 – 146.

8. Компанович М. С. Ретроспективний аналіз досліджень емоційних переживань як складової психосоматичних захворювань / М. С. Компанович // Психологічне консультування і психотерапія: Збірник наукових праць Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Випуск 8, Том 1. – Харків, 2017. – С. – 51 – 59.

9. Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість: Збірник наукових праць Полтавcького національного педагогічний університету імені В. Г. Короленка. – Київ – Полтава, 2017. – №1 (11). – С. 109 – 120.

10. Компанович М. С. Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 35 – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 207 – 224.

11. Компанович М. С. Особливості психодіагностики в клініці (на прикладі дослідження емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями) / М. С. Компанович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 6. – С. 84 – 89.

12. Компанович М. С. Аналіз впровадження комплексної психокорекційної програми розвитку здатності до саморегуляції емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: науковий журнал. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2 (18) – С. 85 – 98. 

13. Компанович М. С. Психологічний портрет пацієнтів-підлітків із вегето-судинною дистонією / М. С. Компанович // Науковий журнал «Габітус». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №20. – С. 106 – 112.

14. Компанович М. С. Контент-аналіз сновидінь підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (за результатами психокорекційної програми) / М. С. Компанович // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Психологія. К.: Видавничий дім «Гельветика» 2020. – Том 31 (70). № 3. – С. 14 – 21.

Статті у наукових виданнях інших держав:

15. Компанович М. С. Особливості емоційної сфери підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Science and a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (49), Issue: 103, 2016. p. 70 – 73.

Колективні монографії:

16. Католик Г. В., Компанович М. С. Синдром госпіталізму у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями: особливості надання психологічної допомоги / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Паліативно-хоспісна опіка: позамедичні багатовимірні аспекти / За наук. ред. Й. Бенебезел, Г. Католик. – Львів: Український Католицький Університет – Nova. Wies: Wedawnictvo Polewski 2018. – C. 321 – 336.

Тези доповідей:

17. Компанович М. С. Психологічний компонент виникнення психосоматичних розладів у підлітковому віці / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.). – Львів. Львівський інститут МАУП, 2014. С. 58 – 60.

18. Компанович М. С. Соціально-психологічні фактори виникнення психосоматичних розладів у дітей / М. С. Компанович // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, пересвяченої року митрополита Андрея Шептицького «Філософсько-психологічні проблеми духовності: соціально-економічні трансформації та відродження націоналбної гідності», 20 квітня 2015 р. [Текст] / За ред. В. П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського; відповід. за вип. В. В. Яцури, Н. І. Жигайло. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 116 – 120

19. Компанович М. С. «Внутрішя картина хвороби», сучасний погляд: концепція та трансформація поняття / М. С. Компанович Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук-практ. конф. (11 черв. 2015 р.) / [редкол.: Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів: Львівський ін-т МАУП, 2015. С. 83 – 87.

20. Компанович М. С. Робота зі сновидіннями у діагностиці та психотерапії психосоматичних розладів / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. С. 57 – 60.

21. Компанович М. С. Невротизація як компонент серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 7 – 8 жовтня 2016 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 115 – 119.

22. Компанович М. С. Депресивні стани як компонент серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Актуальні питання сучасної психології. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7 – 8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 45 – 55.

23. Компанович М. С. Психологічні фактори виникнення серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 14 – 15 жовтня 2016). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 115 – 119.

24. Компанович М. С. Криза ідентичності як причина загострення серцево-судинних захворювань / М. С. Компанович // Realita a perspektivy vyvoja spocnosti: socialne, psychologicki a politicke aspekty: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (Sladkovicovo, Slovenska republika, 28 – 29 oktobra 2016). – Sladkovicovo: Vysoka skola Danubius. 2016. – pp. 77 – 80.

25. Компанович М. С. Специфіка ставлення до хвороби підлітків із серцево-судинними захворюваннями // Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25 – 26 листопада 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 122 – 126.

26. Компанович М. С. Картина особистості підлітка із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2 – 3 грудня 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 135 – 138.

27. Компанович М. С. Особистісні властивості підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28 – 29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 251 – 258 pages.

28. Компанович М. С. Дисфункційність сім’ї як психологічний чинник виникнення психосоматичних серцево-судинних захворювань / М. С. Компанович // Генеза буття особистості: матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції (20 грудня 2016 року). – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка, 2016. – С. 75 – 76.

29. Компанович М. С. Психологічна допомога особам із невротичними розладами / М. С. Компанович // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції: «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук» (м. Київ 4 – 5 березня 2016 р.). К.: «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 88 – 91.

30. Компанович М. С. Емоційна лабільність як психологічна властивість підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук-практ. конф. (12 червня 2017 р.) / [редкол.: Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів: Львівський ін-т МАУП, 2017. С. 87 – 91

31. Компанович М. С. Арт-терапевтичний підхід в корекції негативних емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Простір арт-терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну: матеріали ХV Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів, 16 – 18 лютого 2018 р.) / [за наук. ред. А. П. Чуприкова, Л. А. Найдьонової, О. Л. Вознесесенської, О. М. Скнар]. – Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 57 – 59.

32. Компанович М. С. Засади побудови психокорекції програми для корекції емоційних переживань у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук-практ. конф. (11 травня 2018 р.) / [редкол.: Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів: Львівський ін-т МАУП, 2018. С. 87 – 91.

33. Компанович М. С. Особливості психологічної допомоги сім’ям підлітків із психосоматичними серцево-судинними / М. С. Компанович // Scientific Collection «InterConf», (36): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (November 26-28, 2020) in Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. p. 590 – 594.

34. Kompanowycz M. S. Cechy strukturyzowania treści dyscypliny „Psychologia kliniczna” dla studentów studiów licencjackich na kierunku „Psychologia” / M. S. Kompanowycz // Scientific end pedagogic internship «Organization of educational process in the field of and psychological sciences in Ukraine and EU countries»: Internship proceedings, November 16 – December 28, 2020. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. – 89 – 93 pages. 

 

Підвищення кваліфікації:

Scientific end pedagogic internship «Organization of educational process in the field of and psychological sciences in Ukraine and EU countries»: November 16 – December 28, 2020. Wloclawek (180 hours)

№PH-EDSI-162823-KSW FFOM 28.12.2020

Контактна інформація:

Телефон: 096 2765600

Email: mari.kompanovuch@gmail.com