завідувач кафедри психології, к. психол.н., доцент Вакуліч Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри практичної психології

Освіта:

У 2004 році закінчила з відзнакою Міжрегіональну Академію управління персоналом, за спеціальність «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології.

У 2007 році навчалася в аспірантурі Центрального інституту післядипломної освіти Національної академії педагогічних наук України.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, рішенням спеціалізованої вченої ради Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології.

Успішно пройшла програму міжнародного стажування за темою «Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті світової глобалізації», м. Гельсінкі, Фінляндія (2019 р.); успішно склала та отримала міжнародний сертифікат з англійської мови на рівень В2, м. Гельсінкі, Фінляндія (2019 р.).

Професійний досвід :  

2004-2007 рр. – провідний методист кафедри медичної психології та психокорекції Міжрегіональної Академії управління персоналом.

2007-2011 рр. – старший науковий співробітник Українського Науково-дослідного інституту судової психіатрії та наркології, відділ судово-психіатричних експертиз.

2011-2016 рр. – доцент кафедри медичної психології та психокорекції Міжрегіональної Академії управління персоналом.

2016-2020 рр. – заступник завідувача кафедри психології, доцент кафедри.

10.09.2020р. - завідувач кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Сфера наукових інтересів:

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежної поведінки підлітків» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія). 3 2017 р. виконується - докторська дисертація на тему: «Психологія віктимної поведінки жінок» (19.00.05 – соціальна психологія). Доцент кафедри психології (2011 р.). Член Асоціації психоаналітичної психотерапії, член міжнародної школи групової психотерапії (під патронатом GOIRAG, дійсний член ЕАР та ІАGР) (2017). Займається розробленням інноваційних технологій щодо впровадження в практику електронних платформ «Охорона психічного здоров’я» в рамках проекту «Mental Health - глобальні виклики ХХІ століття». Автор понад 120 друкованих праць, у тому числі монографії «Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків», «Психологія віктимної поведінки», «Психологія девіантної поведінки»; опубліковано 20 статей – у міжнародних виданнях, з них 3 статті – індексована Scopus.

Розробила цикл спецкурсів для студентів-психологів: «Психологія залежної поведінки», «Основи психосоматичних та соматофорних розладів», «Клінічний психоаналіз», 55 методичних рекомендацій, посібники «Психологія девіантної поведінки», «Основи психодинамічної психотерапії», «Медична психологія».

Сфера професійних інтересів:

Діагностика, корекція кризових та залежних станів; сучасні психотерапевтичні тенхнології при тривожних, пограничних та психосоматичниих  розладах, розробка принципів та ефективних психокорекційних технік при роботі з постраждалими внаслідок екстремальних ситуацій.

Підвищення кваліфікації:

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом!

10 вересня 2018р.-21 вересня 2018 р. за програмою «Психологія».

Виконала випускну роботу на тему:" Програма неспецифічної профілактики соціально-стресових розладів»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/002741-18

Основні публікації:

  1. Vakulich T.M. Main tendencies in modern psychology // Editor-in-chief of the journal “Mental Health: global challenges” (www.mhgcj.org )Coordinator of the International Conference on Mental Health Care “Mental Health: global challenges of XXI century” (www.mhgc21.org ) Institute for Social and Political Psychology NAES Ukraine R&D Laboratory for Community Health (LPNU) NDSAN Network (sector of partnership building) (Italy 2019) Web of Science2019
  2.        http://doi.org/10.32437/PSCProceedings.Issue-2019 .sv.53.
  3. Вакуліч Т.М. Психологія віктимної поведінки Навчально-методичний посібник / T.М.Вакуліч  – К. : ДП “ВД “Чернівецький дім”, 2020. – 187 с.
  4. Вакуліч Т.М. Потенціал психоаналітичних теорій у пізнанні та розумінні порушень складових образу Я соціально дезадаптованих неповнолітніх // Т.М.Вакуліч  / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2019. - Том. XI: Психологія особистості. - Випуск 16. - С. 71-93.
  5. 5.      Vakulich T.M. Рsychological persons of women-victims with victimal behavior (Mental Healf – global challenges - збірник наукових праць Греції) (SCOPUS)- 2020 
  6. Vakulich T.M. Social and psychological correction of co-dependant condition of women, who were abused in families - MNGC(збірник наукових праць Італії) Web of Science2019
  7. 7.      Вакуліч Т.М. Психологічні фактори формування віктимної поведінки жінок і України // Актуальні питання психологічної науки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони психічного здоров’я «Психічне здоров’я – глобальні виклики ХХІ ст.», м.Італія Научно-практический журнал”, 7/2020. – С. 16–22. (SCOPUS). 
  8. Вакуліч Т.М. Психологічна служба у контексті надання психологічної допомоги учасникам АТО / Т.М.Вакуліч // Проблеми модернізації України: [зб.наук.-пр] / МАУП. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”,  – Вип. 4: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Українське суспільство: контури інновацій”, 30 березня 2019 р.  / редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2019.     С. 22-25.
  9. Вакуліч Т.М. Досвід арт-терапії ПТСР у бійців АТО в проекті «Творча криївка» // Т.М.Вакуліч, Н.П. Фесенюк, Н.Ю. Євстратьєва.- Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психол. ім. Г.С. Костюка НАПН України.- Т.ІХ «Психологія особистості. Психологічна допомога особистості».- Вип. 15.- К., 2019.- С.209-214

10.  Вакуліч Т.М. Психологічні фактори формування віктимної поведінки жінок і України // Актуальні питання психологічної науки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань охорони психічного здоров’я «Психічне здоров’я – глобальні виклики ХХІ ст.», м.Італія Научно-практический журнал”, 7/2018. – С. 16–22. (SCOPUS). 

11. Вакуліч Т.М. Психологічна реабілітація посттравматичного стресового розладу бійців зони АТО/ Т.М. Вакуліч//Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2018. – Т. XV. – Ч. 1. – С. 118–125.

12. Вакуліч Т.М. Соціально-психологічні характеристика особливостей сім’ї пацієнтів з посттравматичними стрессовими розладами // Психологічні основи профілактики і корекції віктимної поведінки особистості/ Т.М. Вакуліч// Медична психологія : міждисциплінарний наук.-практ. журн. / за заг. ред. В. М. Кузнецова ; Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1 (Міський науковий інформаційно-методичний центр з організації психіатричної допомоги). – К. : Міленіум, 2018. – Вип. 4 (12). – С. 35–41.

13. Вакуліч Т.М. Психологічні особливості посттравматичного стресового розладу військовослужбовців // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інтитуту психолоії імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2018. – Том. ХІ – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 15. С. 45-52.