викладач Компанович Маріанна Станіславівна

Викладач кафедри психології Компанович Маряна Станіславівна

Освіта:

2002 – 2009 – Українська академія друкарства – освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст видавець, редактор.

2009 – 2013 – Інститут післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка – кваліфікаційний рівень – спеціаліст психолог, викладач.

2011 – 2014 – аспірантура спеціальності «Теорія та історія видавничої справи і редагування» за напрямом «Соціальні комунікації». Досліджувала психологічні особливості та соціокомунікативний  потенціал української пізнавальної книги 50-80 рр. ХХ ст.

2011 – 2014 – Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я за фахом «психоаналітична психотерапія» (навчальний проект української спілки психотерапевтів).

З 2015 р. науковий кореспондент інституту психології імені Г. С. Костюка, НАПН України, працюю над написанням дисертаційної роботи за спеціальністю 19.00.04 медична психологія, на тему: «Емоційні переживання підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями та їх корекція».

Професійна діяльність:

2013 – викладач кафедри психології ЛІ МАУП, дисципліни: «Психологічне консультування», «Сучасні проблеми психологічного консультування», «Клінічна психологія», «Психологія травмуючих ситуацій», «Психокорекція», «Актуальні проблеми психокорекції», «Сучасні методи психокорекції у системі охорони здоров’я», «Основи психотерапії», «Актуальні проблеми психотерапії» «Основи сімейного консультування».

2013 – психолог центру психології, психотерапії та особистісного росту «Живана» в межах якого проводжу індивідуальне та парне консультування, навчально-практичні семінари, семінари-тренінги та є ведучою психотерапевтичних груп.

 

Наукові інтереси:

робота зі сновидіннями та розладами прив’язаності в контексті психодинамічного напряму, психологічний компонент психосоматичних розладів, еклектичність психологічного консультування, проблема уніфікації та меж компетенції: психологічного консультування / психокорекції / психотерапії на сучасному етапі.

Практичний досвід:

створено цикл навчально-практичних семінарів «Психологія психосоматичних розладів, шляхи надання психологічної допомоги», дванадцятикрокову групову програму самопізнання та психологічної допомоги у проблемах «неконтрольованого заїдання», «переїдання» та «надлишкової ваги»; семінар-тренінг «Психологічний компонент дитячих хвороб» (для батьків); «Емоції та наші тілесні відреагування» (для всіх хто цікавиться темою) та дводенний навчально-практичний семінар-тренінг «Емоційне поле психосоматики», а також є ведучою психотерапевтичних груп: підтримки та допомоги для осіб, що мають досвіт переживання психосоматичних, соматичних та соматоформних розладів; групи професійного зростання для психологів, медиків та педагогів; групи тлумачення сновидінь.

Публікації:

 Статті у фахових виданнях

1. Компанович М. С. Соціально-психологічні детермінанти серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 5, Том 2. – Херсон, 2016. C. 175 – 181.

2. Компанович М. С. Психосоматичний підхід у трактуванні серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Психологія: реалії та перспективи: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7 / упоряд. Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол: Р. В. Павелків, В. Б. Безлюдна, Н. В. Корчакова. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 91 – 96.

3. Компанович М. С. Особливості використання психокорекційних технік у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 8. – С. 263 – 272.

4. Компанович М. С. Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. – Серія «Психологія». – Том 21, Вип. 4. – Одеса: «Астопринт» 2016. – 93 – 103.

5. Католик Г. В., Компанович М. С. Особливості професійної Я-концепції психолога у роботі з підлітками із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / Г. В. Католик, М. С. Компанович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – Вип. 2. – С. 178 – 189.

6. Компанович М. С. Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія і особистість: Збірник наукових праць Полтавcького національного педагогічний університету імені В. Г. Короленка. – Київ – Полтава, 2017. – №1 (11). – С. 109 – 120.

7. Компанович М. С. Емоційна лабільність та шляхи її корекції у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за  наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 35 – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 207 – 224.

 

8. Компанович М. С. Особистісні та міжособистісні чинники загострення психосоматичних серцево-судинних захворювань у підлітків / М. С. Компанович // Теоретичні і практичні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Володимира Даля. Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (43). – С. 136 – 146.

Соціальні комунікації:

9. Компанович М. С. Рекламні медіа та дитина: етично-правові аспекти взаємодії // М. С. Компанович Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наук. праць. МОН України. ЧНУ ім. Б. Хмильницького; Інс-т медіа права; Могилянська школа журналістики НАУКМ. – Черкаси: 2010. – 109 –111 с.

10. Компанович М. С. Дитяче книговидання як предмет фахового дискурсу на шпальтах наукового збірника «Книга. Исследования и материалы» (Москва 1959-1990) / М. С. Компанович // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. – Луцьк, 2012. – 110 – 112 с.

11. Компанович М. С. Дитяче читання в аспекті соціальної комунікації / М. С. Компанович // Наукові записки: науково-технічний збірник УАД / Вип. 2 (39) – Львів: УАД, 2012. – 47 – 51 с.

12. Компанович М. С. Особливості проблематики української наукової фантастики для дітей 50 – 80 рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Наукові записки: науково-технічний збірник УАД / Вип. 3 (44) – Львів: УАД, 2013. – 51 – 55 с.

 13. Компанович М. С. Роль бібліотек у популяризації української пізнавальної книги 50 – 80-х рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Поліграфія і видавнича справа. – 2014. – № 4. – С. 52 – 58.

Статті у закордонному виданні

14. Компанович М. С. Особливості емоційної сфери підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Science and a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (49), Issue: 103, 2016. p. 70 – 73. (www.seanewdim. com).

Соціальні комунікації:

15. Компанович М. С. Дитяче читання в контексті фахового дискурсу 50-80-х рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Science and a New Dimension. Humanities and Social Sciences, II (6), Issue: 36, 2014. р. 68 – 72. (www.seanewdim. com). 

Статті апробаційного характеру

16. Компанович М. С. Психологічні особливості внутрішньої картини хвороби підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // збірник науково-практичної конференції Освіта регіону – Рівне, 2015. – С. 107 – 113.

17. Компанович М. С. Шляхи попередження проявів госпіталізму у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Польсько-Українська монографія кафедри психології УКУ (в друці)

   Соціальні комунікації:

18. Компанович М. С. Особливості становлення комунікативних моделей між автором та дитиною-читачем, основні позиції авторського впливу на маленького читача / М. С. Компанович // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства: збірник наукових праць кафедри видавничої справи і редагування УАД / Відп. ред. Н. В. Зелінська. – Львів, 2011. – Вип. 4. – 228 – 242 с.

Тези доповідей та матеріали конференції

19. Компанович М. С. Емоційна сфера підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Соціально-психологічні та економічно-правові аспекти у правління людськими ресурсами у ХХІ столітті: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 червня 2013 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2013. – 31 – 34.

 

20. Компанович М. С. Методи психологічної допомоги дітям із психосоматичними розладами / М. С. Компанович // Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні питання юридичної науки (25 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 178 – 188.

21. Компанович М. С. Психологічний компонент виникнення психосоматичних розладів у підлітковому віці / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.). – Львів. Львівський інститут МАУП, 2014. С. 58 – 60.

22. Компанович М. С. Соціально-психологічні фактори виникнення психосоматичних розладів у дітей / М. С. Компанович // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, пресвяченої року митрополита Андрея Шептицького «Філософсько-психологічні проблеми духовності: соціально-економічні трансформації та відродження націоналбної гідності», 20 квітня 2015 р. [Текст] / За ред. В. П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського; відповід. За вип. В. В. Яцури, Н. І. Жигайло. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 116 – 120.

23. Компанович М. С. «Внутрішя картина хвороби», сучасний погляд: концепція та трансформація поняття / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук-практ. конф. (11 черв. 2015 р.) / [редкол.: Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів: Львівський ін-т МАУП, 2015. С. 83 – 87.

24. Компанович М. С. Робота зі сновидіннями у діагностиці та психотерапії психосоматичних розладів / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 червня 2016 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. С. 57 – 60.

 

25. Компанович М. С. Невротизація як компонентів серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 7 – 8 жовтня 2016 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 115 – 119.

26. Компанович М. С. Депресивні стани як компонент серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Актуальні питання сучасної психології. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7 – 8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 45 – 55.

27. Компанович М. С. Психологічні фактори виникнення серцево-судинних захворювань у підлітковому віці / М. С. Компанович // Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 14 – 15 жовтня 2016). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 115 – 119.

28. Компанович М. С. Криза ідентичності як причина загострення серцево-судинних захворювань / М. С. Компанович // Realita a perspektivy vyvoja spocnosti: socialne, psychologicki a politicke aspekty: zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (Sladkovicovo, Slovenska republika, 28 – 29 oktobra 2016). – Sladkovicovo: Vysoka skola Danubius. 2016. – pp. 77 – 80.

29. Компанович М. С. Специфіка ставлення до хвороби підлітків із серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25 – 26 листопада 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 122 – 126.

 

30. Компанович М. С. Картина особистості підлітка із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2 – 3 грудня 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 135 – 138.

31. Компанович М. С. Особистісні властивості підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28 – 29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 251 – 258 pages.

32. Компанович М. С. Дисфункційність сім’ї як психологічний чинник виникнення психосоматичних серцево-судинних захворювань / М. С. Компанович // Генеза буття особистості: матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції (20 грудня 2016 року). – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка, 2016. – С. 75 – 76.

33. Компанович М. С. Емоційна лабільність як психологічна властивість підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями / М. С. Компанович // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум: матеріали доп. Всеукр. наук-практ. конф. (12 червня. 2017 р.) / [редкол.: Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів: Львівський ін-т МАУП, 2017 (в друці).

Соціальні комунікації:

31.  Компанович М. С. Проблеми авторства в творах дитячої літератури / М. С. Компанович // Тези доповідей студ. наук. конф. (20 –22 травня 2009 р.). – Львів: УАД, 2009. – С. 36

32. Компанвич М. С. Психологія вікових особливостей дитячого читання в контексті підготовки дитячих видань / М. С. Компанович // Тези наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (2 – 5 лютого 2010 р.). Ч. 2. – Львів: УАД, 2010. – С. 45.

 

33. Компанович М. С. Дитина-суб’єкт в контексті етичності журналістського тексту / М. С. Компанович // Тези наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (2 – 5 лютого 2011 р.). Ч. 2. – Львів: УАД, 2011. – С. 56

34. Компанович М. С. Соціокомунікативні функції дитячого читання / М. С. Компанович // Тези наук.-техніч. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (24 – 27 січня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 216

35. Компанович М. С. Українська науково-фантастична книга для дітей 50–80 рр. ХХ ст. / М. С. Компанович // Тези наук.-техніч. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і аспірантів (24 – 27січня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 31

36. Компанович М. С. Психологічний аналіз соціо-комунікативного потенціалу дитячого читання / М. С. Компанович // Збірник тез наукових робіт Громадської організації «Львівська педагогічна спільнота»: «Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» (28 – 29 березня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 111 – 114

У співавторстві:

37. Компанович М. С. Соціально-психологічні аспекти діяльності юриста / М. С. Компанович, І. В. Зошій // Тези наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір» (12 червня 2014 р.). – Львів. 2014. С. 60 – 65.

38. Компанович М. С. Конфлікт як засіб регуляції міжособистіснних відносин / М. С. Компанович, Л. І. Комина // Тези наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний вимір» (12 червня 2014 р.). – Львів. 2014. С. 65 – 63.

39. Компанович М. С. Психологічні особливості проявів агресивної поведінки у підлітковому віці / М. С. Компанович, О. А. Сущевська // Тези наук.-практ. конф. «Приорітети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті» (20 – 21 березня 2015 р.). – Одеса. 2015. С. 14 – 17.

 

40. Компанович М. С. Соціально-психологічні детермінанти проявів агресивної поведінки у підлітковому віці / М. С. Компанович, О. А. Сущевська // Тези наук.-практ. конф. «Вплив досліджень психологічних та педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» (13 – 14 березня 2015 р.). – Харків. 2015. С. 29 – 30.

41. Компанович М. С. Фактори, що впливають на неврози в ранньому юнацькому / М. С. Компанович, Г. М. Кравець // Тези Всеукр. наук.-практ. конф. «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (11 червня 2015 р.). – Львів. 2015. С. 83 – 87.

Контактна інформація:

моб. тел.: 0962765600

еmail: mari.kompanovuch@gmail.com