к.психол.н., завідувач кафедри психології Дмишко Олександра Степанівна

завідувач кафедри психології, к. психол.н., доцент, Дмишко Олександра Степанівна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2007 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Психологія» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра психології праці та управління.

У 2011 році закінчила Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом за спеціальністю «Економіка та управління персоналом» та отримала кваліфікацію спеціаліста економіста, менеджера персоналу.

2007 - 2011 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні детермінанти розвитку локус-контролю підлітків» за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Кандидат психологічних наук. Диплом ДК № 012714 від 28.03.2013р.

2007 - 2012 рр. навчалась в освітньому проекті Української Спілки психотерапевтів, секція дитячої та юнацької психотерапії.

2013-2016 рр. – навчалась в Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії.

2015 р. – отримала вчене звання доцента кафедри загальної психології.Атестат доцента 12 ДЦ № 043710.

Професійна діяльність:

2007 – 2008 рр. – викладач кафедри психології ЛІ МАУП.

З 2007 р. – по теперішній час – викладач Західного регіонального центру сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців  за програмою фінансування НАТО.

2008 – 2012 рр. – в. о. завідувача кафедри психології Львівського інституту МАУП.

З 2013 р. – по теперішній час – завідувач кафедри психології Львівського інституту МАУП.

Професійний досвід:

2007 – 2011 рр. – робота над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Автор науково-методичного твору (психодіагностична методика) «Опитувальник показників суб`єктивного контролю підлітків (ЛКС-П). Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33971 від 05.07. 2010 р.

Стаж викладання у ВНЗ IV рівня акредитації – 11 років.

Член Української Спілки психотерапевтів.

Дитячий та юнацький психотерапевт.

Когнітивно-поведінковий психотерапевт.

Консультант з напрямку психологія праці та управління персоналом, батьківсько-дитячих стосунків.

Сфера наукових інтересів: дослідження когнітивно-поведінкових особливостей особистості;  батьківсько-дитячих стосунків; особливостей соціально-психологічної адаптації військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених у запас; психологія професійної діяльності медичних працівників; психологія управлінської діяльності.

Основні публікації:

1. Дмишко О.С. Вплив ЗМІ на агресивність підлітків //Матеріали міжнародної конференції з дитячої та юнацької психотерапії: «Дитина в мені: психотерапія мого дитинства» - Львів, 2008 р. - С.18 - 20.

2. Дмишко О.С. Фактори, що впливають на агресивні прояви особистості //Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей ІІІ Міжнародної студентсько-аспірантської науково-практичної конференції (15-16 травня 2008р.) - Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. - С. 63 - 65.

3. Дмишко О.С. Сприймання підлітками насильства в ЗМІ //Матеріали міжвузівської науково - практичної конференції. «Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України». - Львів, 20 червня 2008р. - 86 - 97с.

4. Дмишко О.С. Детермінанти та психологічні особливості локусу контролю особистості // Журнал Південного наукового центру АПН України «Наука і освіта».2008р. - №8 - 9. - С. 47 - 51. Фахове видання

5. Дмишко О.С. Інтернальність як чинник спрямованості особистості в юнацькому віці. Проблеми психологічної адаптації особистості в різних видах життєдіяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. 13 квітня 2009 року - Одеса: СМИЛ, 2009р. - С. 140 - 143. Фахове видання

6. Дмишко О.С. Сенсожиттєві орієнтації осіб з різним рівнем інтернальності //Журнал «Наука і освіта». Спецвипуск. Теоретико-методологічні засади дослідження особистості. - Одеса - 2009 р. - №6. - С.114 - 117. Фахове видання

7. Дмишко О.С. Психологічні особливості осіб з різними типами локусу контролю. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського // Спеціальний випуск «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». - Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського - 2009р. - С. 61 - 68. Фахове видання

8. Дмишко О.С. Психологічні особливості локусу контролю в юнацькому віці. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009 р. - 202 - 204с.

9. Дмишко О.С. Способи психологічної корекцій локусу контролю особистості. Матеріали науково - практичної конференції «Дитячі ігри - забави дорослих: психотерапія життєвих сценаріїв». - Львів, 15 травня 2009 р. - 24 - 27 с.

10. Дмишко О. С. Самодетермінація особистості як чинник загальних життєвих орієнтацій / Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, - 2010 р. - 291 - 293с.

11. Дмишко О.С. Ювенальна юстиція як правова, моральна та психологічна проблема сучасного суспільства // Актуальні питання юридичної науки - 2010. Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково - практичної конференції, м. Львів, 14травня 2010 року. Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2010р - 173 - 178с.

12. Дмишко О.С Визнання власної відповідальності як«не-алібі» в бутті. Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної ІІІ студентсько-аспірантської наукової конференціяї (20-21 травня 2009 р.) - Львів: Львівський інститут МАУП, 2009. - 102 - 105 с.

13. Дмишко О.С. Психологічні особливості ефективного керівника. / Дмишко О.С. Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (3-4 червня 2010 р.) - Львів: Львівський інститут МАУП, 2010. С. 188 - 191.

 

14. Дмишко О.С. Діагностика показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІІ, частина.4. - К.,2010. - с. 109 - 118. Фахове видання

15. Дмишко О.С. Науково-методичний твір «Опитувальник показників локалізації суб`єктивного контролю підлітків (ЛКС-П) (психодігностична методика)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33971, 05.07.2010 р. Міністерство освіти і науки України. Державний департамент інтелектуальної власності.

16. Дмишко О.С. Психологічні особливості екстернальності-інтернальності підлітків: порівняльна характеристика. Конфлікти та безпека: Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару-наради (25 листопада 2010 р.) - Одеса: СМИЛ, 2010. С. 151 - 155.

17. Дмишко О.С. Співвідношення показників локусу контролю, емпатії та рівню домагань: результати факторного аналізу. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ІІІ, частина.4. - К.,2011. - с. 100 - 109. Фахове видання

18. Дмишко О.С. Тренінг як метод активного навчання. Сучасні методи активного навчання та діагностики знань студентів у вищій школі: Матеріали міжкафедрального науково-методичного семінару (10 грудня 2010р.). - Львів: ЛІ МАУП, 2010. - 27 - 29с.

19. Дмишко О.С. Форми роботи психолога з діагностики та профілактики суїцидальної поведінки підлітків // Актуальні питання юридичної науки-2011. Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 6 травня 2011 року. Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2011р. - 141 - 149с.

20. Дмишко О.С. Атрибуція відповідальності у підлітків з різними особливостями Я - концепції // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, - 2011р. - 206 - 209с.

21. Дмишко О.С. Психологічні особливості життєвих криз. Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: //Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 червня 2011 р.) - Львів: Львівський інститут МАУП, 2011р. – 85-94с.

22. Дмишко О.С. Співвідношення показників локусу контролю підлітків і стилів сімейного виховання // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, - 2012 р.

23. Дмишко О.С. Психологічні основи формування професійної самосвідомості у студентів - майбутніх психологів. Наука і духовність // Тези науково-практичної конференції студентів та молодих вчених філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – 2012р. – 104 – 105c.

24. Дмишко О.С. Локус контролю акцентуйованих підлітків. Розвиток особистості на протязі життєвого шляху// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Розквітання-5». 24 квітня 2012 року, м. Одеса.-Одеса, Принт-мастер, 2012, 28-31с.

25. Дмишко О.С. Специфіка самоставлення підлітків інтерналів і екстернатів. Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. 26 квітня 2012 року. – Одеса:СМИЛ, 2012 – 154 – 157с.

26. Дмишко О.С. Міжкультурна адаптація як психологічна проблема. Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2012 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2012р. – 38-50 с.

27. Дмишко О.С. Стиль сімейного виховання та локус контролю підлітків. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імедж-ЛТД, 2013. – Том ХІ - Соціальна психологія. – Вип.6. – Книга І. – 269-279с. Фахове видання

 

28. Дмишко О.С. Психологічні основи формування професійного «я-образу» у студентів. Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. – Київ, 2013р., №2 (32). С. 283-288. Фахове-видання

29. Дмишко О.С. Факторні характеристики особистості як детермінанти розвитку локусу контролю підлітків. Психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку: збірник наукових праць. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 20013. – 77-86 с. Фахове видання

30. Дмишко О.С. Управлінське спілкування: напрямки, форми та методи його оптимізації. Психологічні виміри культури, економіки, управління. Збірник статей//Упорядник О. М. Лозинський. – випуск №1. – Львів: Ліга Прес, 2013. – 36-42с.

31. Дмишко О.С. Психологічні чинники ділового успіху жінок-підприємців Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 червня 2013 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2013р. – 7-9 с.

32. Дмишко О.С., Збудівська-Бенц М. М. Особливості роботи практичного психолога щодо питань шкільної адаптації п’ятикласників Соціально-психологічні та економіко-правові аспекти управління людськими ресурсами у ХХІ столітті: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 червня 2013 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2013р. – 19-23 с.

33. Дмишко О.С. Теорія і практика проведення психологічного тренінгу: навч. посібник. / О. С. Дмишко. – Львів: ПрАТ «ВНЗ « Міжрегіональна Академія управління персоналом» Львівський інститут, 2013. – 106 с.

34. Дмишко О.С. Трудова міграція як чинник формування виховного ідеалу в українському суспільстві. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: [зб. наук. пр.] /НФН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. C. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3 (101). – 486-498с. – ISSN 2071-4653. Фахове видання

35. Дмишко О.С. Психологічна підготовка студентів до майбутньої професійної юридичної діяльності. Актуальні питання юридичної науки – 2014: Збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2014» (м. Львів, 25 квітня 2014 року) – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2014 – 155-161с.

36. Дмишко О.С. Cім’я трудових мігрантів як похідна міграції. Психологічні виміри культури, економіки, управління. Збірник статей//Упорядник О. М. Лозинський. – Випуск №2. – Частина 1. – Львів: Ліга Прес, 2014. У друці.

37. Дмишко О. С. Невротичні розлади у дітей та фактори їх виникнення. Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 березня 2014 р.) – Рівне: Рівненський інститут Університету «Україна», 2014р. Фахове видання

38. Дмишко О. С. Проблеми неповнолітніх в юридичній психології. Правове життя сучасної України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова 16-17 травня 2014 р. – Одеса : Юридична література, 2014. Том – І. С. 630 – 631. 39.

39. Дмишко О.С. Роль суспільства та сім'ї у духовно-моральному вихованні молодого покоління. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» 5-6 червня 2014 р.– Острог : Національний університет «Острозька академія», 2014. – С.36 – 39. Фахове видання

40. Дмишко О.С. Фактори формування та розвитку українського національного характеру. Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісні виміри. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 червня 2014 р. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 40 – 41. 

41. Дмишко О.С. Фактори формування та розвитку національної свідомості та самосвідомості українців. Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісні виміри. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 12 червня 2014 р. – Львів : Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 42 – 45. 

42. Дмишко О.С. Аналіз особливостей національного характеру українців. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 2. Серія «Психологічні науки», Том. 2. – Херсон : Херсонський державний університет, 2014. – С. 20 – 25. Фахове видання

43. Дмишко О.С., Куса А.  Психологічні особливості конфліктів у педагогічному колективі. Педагогіка і психологія сьогодення : теорія практика. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 23-24 січня 2015 р. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 37 –41.

44. Дмишко О.С. Формування професійного «Я-образу у сфері вищої освіти. Суспільні трансформації та безпека: людина, держава, соціум: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 червня 2015 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2015р. – С. 56-60..

 45. Дмишко О.С., Колосівська О. Психологічні особливості творчих особистостей. Суспільні трансформації та безпека: людина, держава, соціум: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 11 червня 2015 р.) – Львів: Львівський інститут МАУП, 2015р. – С. 60-65.

46. Дмишко О. С. Вікові особливості підлітків та специфіка взаємодії з батьками / О. С. Дмишко, І. В. Нагачевська // Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 7-8 жовтня 2016 року). К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 140 – 142.

47. Дмишко О. С. Успішність та ефективність навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів / О. С. Дмишко, Г. І. Федишин // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21 – 22 жовтня 2016 р., Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С. 56-59.

48. Дмишко О.С. Психологічне сприяння перепідготовці та адаптації військовослужбовців ЗСУ. Суспільні трансформації та безпека: людина, держава, соціум: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (08 червня 2017 р. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2017р. – С. 23-26

Контактна інформація: моб.т. 067 7763163

E-mail: О. Dmishko@gmail.com