к.психол.н., доцент кафедри психології Зошій Ірина Василівна

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри психології

Освіта:

У 2014 р. закінчила з відзнакою Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Психологія», спеціалізація «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст.

2014 - 2018 рр. здобувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька Академія». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів» за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Кандидат психологічних наук. Диплом ДК № 049784 від 18.12.2018 р.

Професійна діяльність:

З 2014 р. викладач кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2015 р. старший викладач кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

З 2016 р. викладач Західного регіонального центру сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців.

З 2018 р. - по теперішній час - доцент кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний досвід:

2014 - 2018 рр. - робота над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Стаж викладання у ВНЗ IV рівня акредитації – 5 років.

Наукові інтереси: вивчення психологічних особливостей юридичної діяльності, робота з психологічної підготовки студентів до майбутньої юридичної діяльності.

Основні публікації:

Зошій, І. В. (2013). Психологічна підготовка до юридичної діяльності. Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації, 2 (32), 171-176.

Зошій, І. В. (2014). Комунікативна компетентність майбутніх юристів як невід'ємна складова професійної юридичної діяльності. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал, 6, 88-94.

Жигайло, Н. І., Зошій, І. В. (2015). Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх юристів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія :Психологія, 1, 90-99.

Зошій, І. В. (2015). Професійна компетентність як результат спрямованості майбутніх юристів. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць, 3 (38), 151-165.

Зошій, І. В. (2015). Професіоналізм та професійна компетентність юристів як об'єкт наукових досліджень. Науковий вісник Херсонського державного університету, 5, 101-105.

Зошій, І. В. (2016). Мотив і мотивація досягнень як важливий показник професійної компетентності юристів. Технології розвитку інтелекту,  1 (12). Retrieved from http: // www. psytir. org. ua/ index. php /technology_intellect_develop /issue / current.

Зошій, І. В. (2018). Формування професійної компетентності майбутніх юристів. Молодий  вчений, 3 (55), 487-492.  Retrieved from http: // molody vcheny.in.ua / files/ journal.

Публікації у виданнях інших держав

Зошій, І. В. (2016). Дослідження особливостей професійної компетентності студентів – майбутніх юристів. European Conferenceon Educationand Applied Psychology, 66-70.

Зошій, І. В. (2017). Роль метакогнітивних здібностей у формуванні професійної компетентності юристів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 5 (54), 72-75.

Публікації у інших виданнях та матеріалах конференцій

Зошій, І. В. (2013). Рекомендації щодо покращення підготовки до здійснення юридичної діяльності. Психологічні виміри культури, економіки, управління: Збірник статей, Львів : Ліга Прес, 62-66.

Зошій, І. В. (2014). Психологія спілкування та організаторські здібності в юридичній діяльності. Актуальні питання юридичної науки – 2014: Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів : Львівський інститут МАУП, 169-177.

Зошій, І. В. (2014). Деформація професійної правової культури та шляхи її подолання. Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 96-99.

Зошій, І. В. (2014). Специфіка діяльності юриста: психологічний аналіз. Актуальні питання педагогічних та психологічних наук: навчальні дискусії:Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 134-136.

Зошій, І. В., Компанович, М. С. (2014). Соціально-психологічні аспекти діяльності юриста. Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісні виміри. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів : Львівський інститут МАУП, 60-63.

Зошій, І. В., Градюк Ю. О. (2015). Професійна компетентність та життєва успішність. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Львів : Львівська педагогічна спільнота, 14-17.

Зошій, І. В. (2015). Значення професійної компетентності в діяльності майбутніх юристів. Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої року митрополита Андрея Шептицького, Львів : СПОЛОМ, 99-100.

Зошій, І. В. (2015). Професійна правова культура юриста у складі загальної культури народу. Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Полтава, 76-79.

Зошій, І. В. (2016). Довіра як невід’ємна складова юридичної діяльності. Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Львів : СПОЛОМ, 108-110.

Зошій, І. В. (2017). Морально-етична свідомість майбутнього юриста як складова професійної діяльності// діяльності. Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів : Львівський національний університет імені Ів. Франка, 91-93.

Зошій, І. В. (2017). Тренінгова програма як ефективний спосіб формування професійної компетентності майбутніх юристів. Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум: Матеріали IV-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів : Львівський інститут МАУП, 101-103.

Контактна інформація: моб.т. 0965417308