доктор психологічних наук, професор Шевяков Олексій Володимирович

Професор Шевяков Олексій Володимирович

 

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

  

Вчене звання: професор кафедри теоретичної та прикладної психології

 

Освіта:

 

У 1984 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю –

біологія

 

У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

З 1997 року – кандидат психологічних наук

 

У1999 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та соціальної психології

 

У 2011 році успішно захистив дисертацію на тему «Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності» із спеціальності 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія

 

У2013 році присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичної та прикладної психології

 

Професійна діяльність:

З 1996 року працював на посаді доцента кафедри загальної та соціальної психології та заступника декана факультету психології та соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

 

З 2002 року очолював факультет психології Дніпропетровської філії Відкритого міжнародного інституту розвитку людини «Україна». Завідував кафедрами психології та соціології Дніпропетровської філії МАУП та кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної освіти Придніпровської академії будівництва та архітектури.

 

З 2004 року працював в Дніпропетровському гуманітарному університеті на посадах завідувача кафедр загальної, практичної та педагогічної психології та декана факультету психології та туризму.

 

У 2007 році став науковим кореспондентом Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

 

У 2011 році захистив докторську дисертацію.

 

З 2013 року — професор кафедри теоретичної та прикладної психології Дніпропетровського гуманітарного університета.

 

З 2018 року — професор кафедри психології Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

 

Основні публікації за напрямом:

 

1. Шевяков О.В., Крупський О.П., Славська Я.А. Психологічний супровід розвитку туристичної організації в мережі Інтернет // Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку: Монографія /кол. авт. – Дніпро : Акцент ПП, 2016. – С. 92 – 104. 

2. Шевяков О.В., Славська Я.А. Вплив музики  на психологічний стан та емоційний інтелект  учнів. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – №1(2016). – С. 23 – 27.

3. Шевяков О.В., Славська Я.А. Психолого-педагогічні та організаційні умови еколого-естетичного виховання школярів на початку ХХІ століття. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць. Психологічні науки. – Миколаїв, 2016. – №1(16). – С. 245 – 250.

4. Шевяков О.В., Славська Я.А., Маркова І.В. Ефективність психологічної регуляції  функціональних станів фахівців організації. Музикознавча думка Дніпропетровщини: зб. наук. статей. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – Вип.11. – С. 90 – 100.

5. Шевяков О.В., Славська Я.А., Алфьоров О.А. Психолого-педагогічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів академії музики з вадами здоров’я. Музикознавча думка Дніпропетровщини: зб. наук. статей. – Дніпропетровськ: Ліра, 2016. – Вип.11. – С. 150 – 162.

6. Шевяков О.В., Алфьоров О.А. Соціально-педагогічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів International Scientific-Practical Conference Actual guestions and problems of development of social scences: Conference Procedings. June 28-30/ Kielce:Holy Cross University, 2016. – Р. 86 – 89.

7. Шевяков О.В., Славська Я.А., Алфьоров О.А. Фахівець з фізичної культури: психолого-педагогічні характеристики. // Спортивний вісник Придніпров’я: зб. наук. статей. – Дніпро : ДІФКіС, 2016. – Вип.3. – С. 248 – 252.