доктор психологічних наук Павлюк Марія Михайлівна

 Науковий ступінь – доктор психологічних наук, профессор.

 У 2006 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 З 2007 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Професійний і  науковий інтерес: У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні особливості професійної ідентичності вчителя основної школи» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 

 У 2019 р. – докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади розвитку самостійності майбутнього фахівця» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).  Доцент кафедри психології (2012 р.).  

 Професор кафедри психології (2019 р.)

 Автор понад 40 наукових праць з проблематики психології розвитку майбутнього фахівця: монографій (одноосібної та колективної), навчального посібника для студентів ЗВО «Психологія мотивації», наукових і науково-популярних статей.

Психологічну практику здійснює за методом символдрама.

Наукові інтереси:
Концептуальні засади розвитку самостійності майбутнього фахівця на засадах ресурсно- компетентнісного підходу; типи студентів за критерієм самостійності: психологічно благополучні самостійні студенти, психологічно неблагополучні низькоавтономні студенти, середньоблагополучні студенти; статистично значимий зв'язок між розподілом типів студентів і курсом навчання.

Міжнародне підвищення кваліфікації:

Павлюк М.М. доктор психологічних наук, професор – 2-х тижневе наукове стажування (108 год.) з підвищення професійної кваліфікації в Кафедрі Публічного Здоров'я,, Інституту соціальних Наук про Родину і соціальну працю Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Здоров'язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри». м. Люблін 16.07 – 31.08.2019 р.

Публікації:

Монографія: Павлюк М.М., Грись А.М., Шопша О.Л. Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія // Грись А.М., Шопша О.Л., Павлюк М.М. та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – 267 с.

Публікації у журналах INDEX COPERNICUS:

1. Pavliuk M.M. Independence as a factor for deviant behavior prevention. V International research & training conference Public health – social, educational and psychological dimensions. (8-9 AUGUST 2019 Lublin, Poland).                     

2. Pavliuk M.М. https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2/82-abstract/jiddt/3927-abstract-the-development-of-creative-abilities-as-a-factor-of-the-social-maturity-of-adolescentshttps://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100784273&tip=sid&clean=0

Публікації  у вітчизняних виданнях:

1. Павлюк М.М. Value measurements of self-direction of future specialists Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Випуск 20. С. 217-232 (0,6 д.а.).                                                                                                                                                 

2. Павлюк М.М. Ціннісні виміри самостійності особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2019. - Том. XI: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості - Випуск 18. - С. 226-244. (0,6 д.а.). 

3. Павлюк М.М., Психологічні механізми функціонування самодостатньої особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2019. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 19. - С. 334-364 (0,6 д.а.).

4. Сучасні виміри особистісної відповідальності. Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи: тези доповідей круглого столу / за ред. Максимової Н.Ю., Грись А.М., Максим О.В.-Київ: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019.-95 с. (0,3 д.а.).

5. Павлюк М.М. Самостійність у контексті розвитку адаптивного потенціалу військовослужбовців, що повернулися із зони АТО: досвід та перспективи. // М.М. Павлюк, / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2019. - Том. XI: Психологія особистості. - Випуск 15. - С. 405-415. (0,6 д.а.)

6. Павлюк М.М., Грись А.М. Теорія і практика роботи з Образом Я клієнта у контексті розвитку автономності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. Випуск 16. КиївЖитомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 406 с. (0,6 д.а.)

7. Павлюк М.М. Автономність у структурі психологічних якостей особистості. Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи: тези доповідей круглого столу / за ред. Максимової Н.Ю., Грись А.М., Максим О.В.-Київ: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019.-192 с.113-118 (0,3 д.а.)

8. Павлюк М.М. Мотивація та автономізація як чинники адаптації неповнолітніх. Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми: тези XV Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2020 року, м. Київ) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.І. Власової, Н.М. Дембицької, О.В. Лавренко. О.В. Креденцер – Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2020. 21-24 с. (0,3 д.а.)

9. Павлюк М.М. Самооцінка як детермінанта автономної поведінки у соціально-дезадаптованих підлітків. Усамітнення та самотність в житті особистості. / Збірник тез за матеріалами круглого столу (on-line, 24 квітня 2020 р.). – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. – 100 с. (0,3 д.а.)

 10. Павлюк М.М., Дармограй О.О. Соціальна компетентність підлітків як розгортання життєвого потенціалу особистості Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Том. ХІ, Випуск 21. 2020. С. 309-327 (0,5 д.а.)

11. Павлюк М.М. Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу. Роль лікарів-психологів у збереженні репродуктивного здоров’я населення: тези І Міжнародної науково-практичної конференції (10 березня 2020 року, м. Київ) / За наук. ред.  Коляденко Н.В, Грабовенко Н.В, Древіцька О.О, Макаренко О.М. – Київ: ПрАТ «ВНЗ» «МАУП», №1(9) 2020. 107-109 с. (0,3 д.а.)

 12. Павлюк М.М. Соціально-психологічні чинники дитячо-батьківських стосунків в умовах карантину Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Том. ХІ, Випуск 21. 2020. С. 290-309 (0,5 д.а.)                                                                                 

 Навчальні програми, методичні рекомендації:

 Павлюк М.М. Навчальна програма з дисципліни «Психологія мотивації» (для магістрів) – К: МАУП,  2019.- 0,5 др. арк.