Навчально-методична робота

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, галузевих стандартів вищої освіти, які визначають вимоги та зміст підготовки фахівців та нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Академії. Організація навчального процесу здійснюється за державними стандартами і передбачає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання (дискусій, рольових ігор, методу інтелектуального штурму, відкритих творчих конкурсів тощо).

Навчально-методична робота в Інституті спрямована на вдосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію навчального процесу, забезпечення індивідуальної та самостійної роботи студентів, підвищення педагогічної майстерності і забезпечення дисциплін навчальних планів навчально-методичними комплексами.

Методична робота проводиться за такими напрямами:

  • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін;
  • підготовка навчально-методичного забезпечення щодо організації самостійної роботи студентів, практичної підготовки студентів, проведення навчальної та виробничої практики, удосконалення форм і методів контролю знань студентів, упровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій.

Викладачі кафедри постійно працюють над вдосконаленням методичного забезпечення навчального процесу та методики викладання дисциплін. Протягом навчального року активно ведеться робота з оновлення навчальних та робочих програм, тематики курсових робіт, методичних рекомендацій та екзаменаційних білетів для підсумкового контролю і державної атестації тощо.

Для забезпечення ефективності навчального процесу пріоритетним завданням кафедри психології у розробці навчально-методичного забезпечення є:

  • створення бази даних методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • координація роботи з підготовки та видання необхідних навчально-методичних розробок (навчальні програми, методичні рекомендації, підручники, навчальні посібники тощо);
  • поповнення навчально-методичного забезпечення щодо організації самостійної роботи та практичної підготовки студентів, удосконалення форм і методів контролю знань студентів, упровадження в навчальний процес сучасних інтернет-технологій.

Удосконалення навчального процесу здійснюється шляхом впровадження нових форм навчання при збереженні добре зарекомендованих традиційних форм: індивідуальні, групові, практичні заняття, консультації, розв’язування ситуаційних задач, розігрування рольових ситуацій, застосування методу проектів, використання рольових і ділових ігор. В навчальному процесі використовуються сучасні підходи щодо методів навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності, методи контролю, аналізу та оцінювання результатів навчання тощо.