Загальна інформація про кафедру

Кафедра права Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом створена у 1998 році. Кафедра є важливим осередком навчально-виховної, науково-дослідної та суспільної роботи.

Навчально-виховний процес здійснюється з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції, виховання поваги до обраної професії, підвищення загального рівня культури та світогляду, формування та впровадження прогресивних інновацій в навчальний процес.

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється у площині вивчення актуальних питань у галузі правознавства, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем юридичної науки,  встановлення та поширення всеукраїнських і міжнародних зв`язків з основних напрямів і питань діяльності кафедри.

Викладачі кафедри систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Суспільна доцільність функціонування кафедри визначається необхідністю інтелектуального, духовного розвитку молоді, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами.

У процесі підготовки фахівців забезпечується системне вивчення основ правознавства в нових суспільних умовах. Навчальний процес адаптований до умов західного регіону України. Він спрямований на формування кваліфікованих юристів і передбачає на основі якісного методичного забезпечення, сучасних програм оволодіння знаннями засвоєння значного обсягу теоретичних знань та формування практичних навиків сучасного фахівця.

Метою професійної діяльності викладачів кафедри є практична підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями в галузі адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського, трудового та інших галузей права та навиками практичної роботи у сфері юриспруденції.

Основним завданням є формування фахівця, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.

Основними напрямами діяльності кафедри щодо вдосконалення організації навчального процесу є:

  • підвищення ефективності процесу засвоєння студентами знань, умінь і навичок через забезпечення належного використання педагогічними працівниками нових форм, інноваційних методичних засобів і прийомів навчання;
  • впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання;
  • ефективне використання сучасних засобів навчання;забезпечення постійних зв`язків з установами, підприємствами, організаціями, де працюють випускники інституту з метою аналізу стану підготовки фахівців і врахування його результатів у подальшому вдосконаленні навчально-методичної діяльності.

Колектив кафедри права плідно працює над оновленням навчальних курсів, їх методичним і візуальним супроводженням, методичним дослідженням процесу навчання, науковою розробкою актуальних  питань юридичної науки.

Важливий напрям роботи – науково-пошукова робота студентів. Шляхи реалізації цієї роботи: участь у конференціях, олімпіадах, написання студентських наукових робіт тощо.

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Актуальні проблеми громадянського суспільства та права», керівник – Мельниченко Б.Б., та студентсько-консультативний центр «Правнича клініка», керівник – Гулій А.М., місцевий осередок Львівського інституту МАУП Ліги студентів Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

Викладачами кафедри щороку організовується проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки», на якій проводиться обговорення проблем та фундаментальних питань права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення, перспектив розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.

Викладачами кафедри постійно проводяться круглі столи на історико-правову, адміністративно-правову та іншу тематику.

На конференції та в опублікованих за її результатами збірниках кожного року  представлені доповіді більше 50 студентів різних спеціальностей і форм навчання Львівського інституту МАУП, а також студентів та молодих вчених Вищої школи економіки і права у м. Кельце (Польща), Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Львівської комерційної академії, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.

Наукові та методичні розробки працівників регулярно публікуються у різноманітних виданнях за фахом. Наукові розробки використовуються для підготовки юридичної навчально-методичної літератури.

Кафедра розташована за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 29, – навчальний корпус №2.

Для провадження освітньої діяльності за напрямком «Право» у Львівському інституті МАУП створено належний аудиторний фонд та матеріально-технічну базу. До послуг студентів-правників бібліотека та читальний зал, комп’ютерні класи тощо. Бібліотека, будучи науковим, навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім осередком, забезпечує науковою, навчальною, довідковою та статистичною літературою, інформаційними матеріалами навчальний процес, студентів, діяльність викладачів та співробітників інституту. До послуг читачів бібліотеки абонемент та читальний зал.