Навчальні посібники та монографії

Яворська
Вікторія
Григорівна

1. Яворська В. Г. Кримінально-процесуальне право та криміналістика: навч. посібник / В. Г. Яворська. Львів : ЛІ МАУП, 2011. 246 с.

2. Яворська В. Г. Здійснення та складання господарсько-процесуальних документів: навч.-метод.комплекс / В. Г. Яворська. Львів : ЛІ МАУП, 2012. 117 с.

3. Яворська В. Г. Визначення забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення. Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія // колектив авторів, керівник авторського колективу доцент Федик Є.І. Львів : Новий Світ-2000, 2014. С. 26-46.

4. Яворська В. Г. Кримінологічна віктимологія: навч. посібник. Львів : Львівська комерційна академія, 2014. 197 с.

5. Яворська В. Г. Характеристика Кримінального процесуального кодексу України : навч. посіб. / В. Г. Яворська. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 125 с. 

6. Яворська В. Г. Кримінальне процесуальне право. Загальна частина : навч. посіб. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 146 с.

7. Яворська В. Г. Забезпечення прав людини у Кримінальному процесуальному кодексі України. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 112-130.

8. Яворська В. Г. Проблеми якості Кримінального процесуального кодексу України. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. : Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. C. 79-97.

9. Антикорупційне право : навчально-довідкове видання / упоряд. Яворська В. Г. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 238 с.

10. Яворська В. Г. Антикорупційне право : практикум. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 43 с. 

Пришляк
Галина
Ярославівна

 

1. Пришляк Г.Я. Правові форми демократичного контролю: витоки, проблеми, перспективи: монографія. Тернопіль: «Терно-граф», 2013. 192 с.

2. Пришляк Г. Я. Поняття правових форм демократичного контролю та їх класифікація. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : кол. монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 52-79.

3. Пришляк Г. Я. Методологія дослідження демократичного контролю як передумова виникнення «екологічної держави» у контексті сучасного державотворення. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 156-175.

Русаль
Людмила
Михайлівна

 

1. Русаль Л. М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні : монографія / Л. М. Русаль, В. Я. Бурак. Львів : Вид. ФОП Бадікова Н. О., 2015. 152 с.

2. Русаль Л. М. Захист прав людини через механізм вдосконалення норм цивільного процесуального законодавства. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 167-205.

3. Русаль Л. М. Спрощена форма виникнення договірних правовідносин у сфері господарської діяльності. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 205-220.

Граб
Марія
Іванівна

Граб М. І. Історіографія поглядів на право: філософсько-правовий аналіз. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 6-19.

Лепех
Юлія
Степанівна

1. Лепех Ю. С. Поняття, сутність та ознаки адміністративної правотворчості. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 80-102.

2. Лепех Ю. С. Органи публічного управління та їх роль в адміністративній правотворчості. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 41-56.

Задорожна
Маріанна
Іванівна

1. Задорожна М. І. Вплив формування правової свідомості громадян і захисту від маніпуляції суспільною свідомістю на забезпечення прав людини. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С.6-20

2. Задорожна М.І. Правосвідомість як необхідна складова правосуб’єктності громадян і покращення політичної системи. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 18-41.

Мельниченко
Богдана
Богданівна

 

1. Мельниченко Б. Б. Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст. (на матеріалах Польщі, Чехії та Словаччини) : монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2012. 204 с.

2. Мельниченко Б. Б. Шляхи підвищення ефективності діяльності органів публічного управління в Україні.  Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колективна монографія. НУ «Одеська юридична академія»; Одеса : Гельветика, 2018. С. 105–117.

3. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах євроінтеграції: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 372 с.

4. Мельниченко Б. Б. Концепція публічного управління та її застосування в умовах інтеграції України до Європейського Союзу.   Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин: колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ«МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 36–51.

Ніканорова
Олена
Володимирівна

1. Ніканорова О. В. Адміністративно-правові відносини у митній сфері : монографія. Львів : Вид. ФОП Бадікова Н. О., 2015. 153 с.

2. Ніканорова О. В., Капітан О. І. Процедурні аспекти притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 57-78.

Павлюк
Наталія
Михайлівна

1. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Просвіт, 2019. 218 с. (Павлюк Н. М. Розділ 2 підрозділ 2.3 Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративно-правового захисту права власності в Україні. С. 103-111).

2. Долинська М. С., Маркович Х. М., Німак М. О., Павлюк Н. М. Нотаріат України: теоретичні та практичні засади функціонування : колективна монографія. Львів : «Растр-7». 2019. 222 с. 

3. Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : колективна монографія / С. С. Василів,  А. О. Дутко,  Н. М. Павлюк,                 М. В. Парасюк, Р. М. Римарчук. Львів : 2020. 214 c.

4. Земельне право : навч. посіб. / О. І. Баїк, У. П. Бобко, М. С. Долинська, А. О. Дутко, Н. М. Павлюк. Львів : 2020. 326 c. 

5. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич: ПП «Посвіт», 2020. 274 c. (Павлюк Н. М. Розділ 7 підрозділ 7.1 Право на обов’язкову частку у спадщині в сучасному законодавстві країн пандектної системи права. С. 176-184).