Книги

Порівняльне трудове право : Навч. посіб. / Б. С. Беззуб, Л. В. Голяк, О. М. Кісілевич та ін.; за заг. ред. А. С. Мацка. — К. : МАУП, 2005. — 176 с.

У навчальному посібнику розглянуто особливості порівняльного трудо¬вого права, його функції, методологію, подано розробки сучасного трудового права у країнах Європи, Америки, Азії, а також матеріали Міжнародної організації праці, яка узагальнює різні напрями правових шкіл.

Для тих, хто вивчає право у вищих навчальних закладах.

 

 

 

Голяк Л.В. Правове регулювання антимонопольної діяльності / Л.В. Голяк. – Л.: МАУП, 2003. – 158 с.

У посібнику здійснено загальну характеристику антимонопольного законодавства, визначено особливості державного контролю та охарактеризовано притягнення до відповідальності за зловживання монопольним становищем за недобросовісну конкуренцію.

Для тих, хто вивчає право у вищих навчальних закладах.

 

 

 

 

Личенко І.О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності: монографія / І.О. Личенко. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 212 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правового захисту права власності, виявленню прогалин правового регулювання та практики правозастосування та обґрунтуванню інституційно-правових змін у сфері адміністративно-правового захисту права власності. У роботі викладено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо здійснення адміністративно-правового захисту права власності. Досліджено особливості механізму адміністративно-правового регулювання відносин у сфері захисту права власності, юридичну природу та склад адміністративних правопорушень, що посягають на право власності, організаційно-функціональні засади діяльності органів влади, які забезпечують захист права власності.

Подано емпіричні матеріали.

Монографія рекомендована для викладачів, науковців, аспірантів, здобувачів, практичних працівників, співробітників правоохоронних органів, правозахисних організацій, студентів вищих навчальних закладів.

Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. Друге вид., доп. - Львів: "Новий Світ 2000", 2004. 172 с.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стан­дарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення полі­тології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

Для студентів вищих навчальних закладів І, II, III, IV, рівнів акредитації.

 

 

Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. 3-тє вид., стереотипне. - Львів: "Новий Світ-2000", 2006. 480 с.

У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до наших днів.

Для студентів правничих відділень і факультетів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією держави та права.

 

 

 

Політологія: терміни, поняття, персонали, схеми, таблиці. Навчальний словник-довідник для студентів 2-ге видання, доповнене. Уклали: В.М.Піча, Н.М.Хома. Наукова редакція В.М.Пічі. Львів: "Новий Світ-2000", 2004. 320 с.

Словник-довідник містить близько 1 000 термінів і понять, які є найбільш уживаними в політичній науці. У ньому подаються лаконічні відомості про 160 представників світової і вітчизняної політичної думки, структурно-логічні схеми і таблиці, що унаочнюють основний зміст базових тем лекційного курсу з політології, бібліографічний список видань українською і російською мовами, що вийшли в світ протягом 1990-2004 рр.

Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами політики.

 

 

Хома Н.М. Політологія: словник термінів. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2002.  121 с.

Словник містить близько тисячі термінів та понять, які є найуживанішими в політичній науці. Видання призначене, насамперед, для студентів, які вивчають нормативний курс «Політологія».

 

 

 

 

 

Кучма Г.Я. Термінологічний словник із загальної теорії держави та права (для молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів). – Л.: ЛІ МАУП, 2006. – 45 с.

Словник містить значну кількість термінів і понять, що є ключовими при вивченні правничих дисциплін. Даний словник є допоміжним засобом при вивченні теорії держави і права, адміністративного права, кримінального, цивільного та господарського права.

 

 

 

 

Мельниченко Б.Б. Трудове право: навчально-методичний посібник / Мельниченко Б.Б. – Львів: ЛІ МАУП, 2009. – 139 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлено загальнотеоретичні питання трудового права: предмет, метод, джерела трудового права, особливості трудових прав, питання укладення трудового договору, робочий час та час відпочинку, питання охорони праці, тощо.

У навчальному посібнику запропоновано індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання.

 

 

Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. / [Мойсеєнко І.П., Лелик Л.І., Гинда О.М., Крамченко Р.А., Блажевська М.І., Ярмол Л.В.]- Львів: Львівський інституту МАУП, 2007. – 251 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам, слухачам, викладачам вищих та професійних навчальних закладів з напрямків економіки та менеджменту. А також підприємцям та тим, хто планує розпочати власну справу.

У навчальному посібнику висвітлено поняття підприємництва, умови та види підприємницької діяльності, фінансові аспекти підприємницької діяльності, основи управління підприємницькою діяльністю, правові аспекти підприємницької діяльності.

 

 

Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. -5-те вид., виправ. і допов. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006. - 304с.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стан­дарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробле­ної Міністерством освіти і науки України, в систематизованому виг­ляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних анал­ітичних висновків автори концептуально розглядають процес станов­лення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і те­орії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

Для студентів вищих закладів освіти.

 

 

Хома Н. М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Част. 1. - Львів: Львівський ін-т МАУП, 2002.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стан­дарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення полі­тології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.

Для студентів вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

 

Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко,  О. В. Тюріна. — К.: МАУП, 2004. — 200 с.

У пропонованому курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти сучас­ного порівняльного правознавства, що стосуються об`єктів компаративіс­тики, визначено нові підходи до вивчення правових шкіл сучасного світу.

Для студентів, слухачів, аспірантів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами порівняльного правознавства.

 

 

 

 

Порівняльне трудове право : Навч. посіб. / Б. С. Беззуб,  Л. В. Голяк, О. М. Кісілевич та ін.; за заг. ред.  А. С. Мацка. — К. : МАУП, 2005. — 176 с.

У навчальному посібнику розглянуто особливості порівняльного трудо­вого права, його функції, методологію, подано розробки сучасного трудово­го права у країнах Європи, Америки, Азії, а також матеріали Міжнародної організації праці, яка узагальнює різні напрями правових шкіл.

Для тих, хто вивчає право у вищих навчальних закладах.

Інші посібники, підручники, дисертації викладачів кафедри

 
Голяк Л.В. Захист спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації та діяльності: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.02  / Голяк Людмила Володимирівна. – К., 2010. – 200 с. 

Личенко І.О. Адміністративно-правовий захист права власності в Україні: дис. кандидата юрид.: 12.00.07 / Личенко Ірина Олександрівна. – Л., 2010. – 264 с.

Сливка С.С. Проблеми правосвідомості особи: навч. посібник [у співавторстві] / за ред. О.М. Балинської. – Львів: ЛДУВС, 2010. – 508 с.