старший викладач – Гулій Андрій Миронович

Заступник директора з безпеки та ділової інформації

Освіта:

У 2001 р. закінчив з відзнакою Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України за спеціальністю «Правознавство» (спеціаліст).

У 2005 р. закінчив з відзнакою Львівський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство» (магістр).

У 2010 р. закінчив ад’юнктуру (аспірантуру) Львівського державного університету внутрішніх справ.

Професійна діяльність:

Січень-листопад 2001 року – працював на посаді викладача кафедри цивільного та трудового права Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України.

З 2003 року – викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 2004 року – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 2005 року – заступник директора з національно-патріотичного виховання Львівського інституту МАУП.

З 2006 року – заступник директора з безпеки та національно-патріотичного виховання Львівського інституту МАУП.

З 2008 року – заступник директора з безпеки та ділової інформації Львівського інституту МАУП.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Гулій А. М. До питання розуміння карної санкції в канонічному праві західної релігійної традиції / А. М. Гулій // Підприємництво, господарство і право. – № 8 – 2009. – С. 146-149.

2. Гулій А. М. Церковне право – система норм діяльності церковної спільноти / А. М. Гулій // Актуальні проблеми юридичної науки : Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» Хмельницький, 13-14 листопада 2009 р.) : у 4-х ч. – Частина перша: «Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство». – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2009. – С. 19-22.

3. Гулій А. М. Джерела церковного (канонічного) права Православної Церкви: історико-правовий аналіз / А. М. Гулій // Науково-аналітичний журнал Митна справа. – № 6 (66). – Ч. 2 (листопад-грудень 2009 р.). – С. 205-210.

4. Гулій А. М. До питання про співвідношення канонічного та церковного права Православної Церкви (з позиції сучасної правової науки) / А. М. Гулій // Підприємництво, господарство і право. – № 4. – 2010. – С. 103-106.

Участь в конференціях:

1. Гулій А. М. Визначення місця канонічного права в системі права / А. М. Гулій // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів, 2007. – С. 50-52.

2. Гулій А. М. Визначення правової природи та місця канонічного права в системі права / А. М. Гулій // Визначальні тенденції генезису державності і права : Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Треті Прибузькі юридичні читання / за ред. В. І. Терентьева, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2007. – С. 276-278.

3. Гулій А. М. Канонічне право в системі права / А. М. Гулій // Проблеми гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України // Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – м. Львів, 2007 р. – С. 135-138.

4. Гулій А.М. Канонічне право та його місце в релігійно-правовій системі / А. М. Гулій // Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави : Матеріали доповідей та статей науково-практичної конференції (м. Львів, 18 квітня 2008 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2008. – С. 48-51.

5. Гулій А. М. До історії виникнення канонічного права та співвідношення його з класичним римським правом / А. М. Гулій // Сучасний вимір держаності та права : Збірник наукових праць / за ред. В. І. Терентьева, О. В. Козаченка. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2008. – С. 323-324.

6. Гулій А. М. Особливості змішаних релігійно-правових систем на сучасному етапі розвитку суспільства / А. М. Гулій // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – Одеса : Астропринт, 2008. – С. 96-100.

7. Гулій А. М. Вплив середньовічного канонічного права на формування романо-германського права / А. М. Гулій // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / кер. авт. кол. С. В. Ківалов ; відп. за вип. О. В. Козаченко. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2009. – Вип. 38. – С. 567-573.

8. Гулій А. М. Правова природа канонічного шлюбу як добровільного союзу чоловіка та жінки в церкві західної традиції кінця XII – початку XIII століття / А. М. Гулій // Проблеми державотворення та правотворення в Україні (в контексті апорівняльного правознавства та права на приватність : матеріали круглого столу (Львів, 22 травня 2009 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – С. 65-68.

9. Гулій А. М. До питання розуміння християнського подружжя у світлі Кодексу Канонів Східних Церков / А. М. Гулій // Держава і право: de lege praeterita, instante, future : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 27-28 листопада 2009 р.). – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 65-66.

10. Гулій А. М. Реформування церковного суду Руської Православної Церкви наприкінці XIX ст. – початку XX ст. / А. М. Гулій // Проблеми державотворення та правотворення в Україні : матеріали учасників Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 5 березня 2010 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 129-133.

11. Гулій А. М. Історико-правовий аналіз джерел церковного права Православної Церкви / А. М. Гулій // Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти : матеріали II Всеукраїнського круглого столу /Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – С. 158-161.

12. Гулій А. М. Церква і держава: особливості правовідносин в умовах формування громадянськогго суспільства та становлення правової держави в Україні / А. М. Гулій // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи : збірник наукових праць. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2010 р.) / відп. за вип. Поляков І. І. – Сімферополь : КРП «Видавництво» Кримнавчпеддержвидав», 2010. – С. 92-93.

13. Гулій А. М. Особливості визначення предмету, завдання та методу сучасної науки канонічного (церковного) права / А. М. Гулій // Актуальні питання юридичної науки – 2010 : Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 14 травня 2010 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. – С. 12-14.

14. Гулій А. М. Деякі юридичні аспекти взаємовпливів релігії і права в Україні / А. М. Гулій // Актуальні питання юридичної науки – 2011 : Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 6 травня 2011 р.). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. – С. 16-19.

15. Гулій А. М. Церковне право – система юридичних норм щодо упорядкування та діяльності церковної спільноти / А. М. Гулій // Наука і духовнісь у системі сучасного управління : збірник наукових тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів : «СПОЛОМ», 2012. – С. 93-95.

16. Гулій А. М. Правова природа канонічного шлюбу в Церкві західної традиції в період феодалізму / А. М. Гулій // Актуальні питання юридичної науки – 2012 : матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 26 квітня 2012 р.). Львів : Львівський інститут МАУП, 2012. – С. 10-12.

17. Гулій А.М. Аналіз джерел церковного права православної церкви: історико-правовий контекст /А.М. Гулій // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : Збірник тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 12 червня 2013 р.) – Львів : Нац. Ун-т «Львівська політехніка», 2013. – С. 167-169.

 

18. Гулій А.М. Роль та значення церковних канонів у процесі становлення романо-германського права / А.М. Гулій // Актуальні питання юридичної науки–2014 : Матеріали доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 25 квітня 2014 р.). – Львів. ін-т МАУП, 2014. – С. 11-21.

 

19. Гулій А.М. Канонічне шлюбно-сімейне право у Західній Європі кінця ХІІ-початку ХІІІ століття / А.М. Гулій // Актуальні питання юридичної науки–2017 : збірник доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2017» (м. Львів, 27 квіт. 2017 р.). – Львів : Львів. ін-т Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2017. – С. 16-27.

 

20. Гулій А.М. Причини корупційних діянь в Україні / А.М. Гулій // Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 28-34.

21. Гулій А.М. Співвідношення канонічного та церковного права православної церкви (з позиції сучасної правової науки) / А.М. Гулій // Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. – С. 16-25.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали: 

1. Матвєєв П. С., Гулій А. М. Актуальні проблеми цивільного права : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 35 с.

 

2. Матвєєв П. С., Гулій А. М. Актуальні проблеми цивільного права : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 16 с.

 

3. Русаль Л. М., Гулій А. М. Зобов’язальне право : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. – Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. – 35 с.

Наукові інтереси: теорія держави і права, цивільне та сімейне право, адвокатура України, нотаріальне провадження, актуальні проблеми цивільного права, зобов’язальне право.

Громадська діяльність: правове забезпечення діяльності Львівського обласного осередку Української консервативної партії.

Участь в організації круглого столу до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність» (м. Львів, 08 жовтня 2018 р.).

Контактна інформація: службовий телефон (0322) 24-00-91, E-mail: gulij79@ukr.net