Професор кафедри права, доктор юридичних наук, доцент, Гвоздик Павло Олександрович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент 

Освіта: 

У 1984 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.

У 2000 році успішно захистив дисертацію зі спеціальності «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право». Присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.

У 2013 році успішно захистив дисертацію на тему «Джерела екологічного права України» із спеціальності 12.00.06 - «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.

 

 

Професійна діяльність:

 

З 1992 р. працював на посаді народного судді і голови Івано-Франківського міського народного суду.

З 2005 р. обраний на посаду судді апеляційного суду Івано-Франківської області безстроково.

У 2010 році обраний на посаду судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

 

Основні публікації за напрямом

1. Гвоздик П. О. Апеляційне провадження у цивільних справах : практ. посіб. / П. О. Гвоздик (та ін.) ; Академія суддів України. – Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2006. – 68 с. 

2. Гвоздик П. О. Судова практика та її системний зв’язок з джерелами екологічного права України [Електронний ресурс] / П. О. Гвоздик // Вісник Луган. держ. ун-ту внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. – 2011. – Вип. 1. – С. 187-194. – Режим доступу : http:nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs 2011 1 25 

3. Джерела екологічного права України : монографія / П. О. Гвоздик ; Нац. акад. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Правова єдність, 2012. – 303 с.

4. Гвоздик П. О. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права / П. О. Гвоздик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 31-37.

4. Логунова М. М., Лашкіна М. Г., Гвоздик П. О., Алєксєєв А. Г. Комунікації судової влади : наук.-практ. посіб. – Київ : Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2012. – 274 с.

5. Гвоздик П. О. Проблеми позову про визнання права власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини [Електронний ресурс] / П. О. Гвоздик, С. О. Бородовський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – №. 1. – С. 92-105. – Режим доступу : http:nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks 2013 1 18 

6. Гвоздик П. О. Джерела екологічного права та ядерна безпека [Електронний ресурс] / П. О. Гвоздик // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – №. 1. – С. 44-49. – Режим доступу : http:nbuv.gov.ua/UJRN/bmjus 2013 1 10 

7. Гвоздик П. О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем [Електронний ресурс] / П. О. Гвоздик // Наук.-інформ. вісник Івано-Франк. ун-ту права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – №. 7. – С. 206-211. – Режим доступу : http:nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif 2013 7 32

 

Підготовка методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів

1. Гвоздик П. О. Цивільне право : Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / Гвоздик П. О. // Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 49 с.

2. Гвоздик П. О.Сімейне право : Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності «Правознавство» / Гвоздик П. О. // Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 65 с.

3. Гвоздик П. О. Цивільний процес : Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / Гвоздик П. О. // Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 70 с.

4. Гвоздик П. О. Екологічне право : Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / Гвоздик П. О. // Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – 42 с.

5. Гвоздик П. О. Екологічне право : Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / Гвоздик П. О. // Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – 89 с.