к.ю.н., доцент, доцент кафедри – Ніканорова Олена Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2006 р. закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові відносини в діяльності митних органів України», спеціальність 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право).

Професійна діяльність:

З 2007 р. викладач кафедри права Львівського інституту МАУП, з 2013 р. – доцент кафедри права.

Професійний досвід:

2006-2011 роки робота над написанням кандидатської дисертації в якості аспіранта у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Професійний стаж: 14 р.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Ніканорова О. В. Адміністративно-правові відносини у митній сфері : монографія / О. В. Ніканорова. Львів : ЛьвДУВС, 2015. 153 с.

2. Ніканорова О. В. Особливості правовідносин, що пов’язані із здійсненням контролю. Митна справа. Львів, 2013. № 6 (90). С. 132-139.

3. Ніканорова О. В. Адміністративні правові відносини: ознаки та класифікація. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія Юридичні науки). 2014. Вип.6 – 1. 206-210.

4. Ніканорова О. В. Загальнотеоретичні особливості адміністративних правовідносин у діяльності митних органів України. Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. 2014. № 6. URL: Режим доступу : http://www.pap.in.ua

5. Ніканорова О. В. Митні правовідносини як різновид правових відносин в Україні. Митна справа. Львів, 2014. № 6 (96). Ч. 2., Кн. 2. С. 463-470.

6. Ніканорова О. В. Особливості внутрішньо-організаційних правовідносин у митній сфері. Митна справа. 2015. № 2 . Ч. 2. С. 54-61.

7. Ніканорова О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні. Правові новели : наук. юрид. журн. 2018. № 4. С. 216-222.

8. Ніканорова О. В. Проблеми правового регулювання фінансової участі Європейського Союзу в процесі децентралізації в Україні. Юридичнй науковий електронний журнал : електрон. наук. фах. вид. Запоріжжя. 2018. № 5. URL: http://www.lsej.org.ua

9. Ніканорова О. В., Кульгавець Х. Ю. Особливості правового регулювання договору про закупівлю. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 69 С. 135-138.

10. Ніканорова О. В. Договірне представництво у спорах незначної складності особою, яка не є адвокатом. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. № 1/2020.

Участь у конференціях:

  1. Ніканорова О.В. Митні правовідносини як різновид правових відносин в Україні. Актуальні питання юридичної науки–2017 : збірник доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання юридичної науки–2017» (м. Львів, 27 квіт. 2017 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. С. 89-101.

  2. Ніканорова О. В. Встановлення значення та застосування поняття «інтерес» при вирішенні питання щодо права на судовий захист в адміністративному судочинстві. Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур) : матеріали конференції (5-6 жовтня 2018 р.). Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2018. С. 423-428.

  3. Хільчук М. Є., Ніканорова О. В. Запобігання та протидія корупції у сфері оборони. Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 153-156.

  4. Ніканорова О. В., Гуцало А. Я. Класифікація форм проявів корупції у світі в контексті протидії корупційним діянням в Україні. Проблеми державотворення в Україні–2019. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 68-78.

  5. Ніканорова О. В., Ольшанський В. М. Проблемні питання протидії корупції в судовій системі України. Проблеми державотворення в Україні–2019. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2019 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 78-80.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Ніканорова О. В., Капітан О. І. Процедурні аспекти притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 57-78.

2. Ніканорова О. В. Методологія та організація юридичних досліджень : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. 11 с.

3. Ніканорова О. В. Адміністративне право : метод. вказівки та завдання до практ. занять, самостійної роботи та тестів для студентів спеціальності «Правознав-ство». Львів : ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2018. 35 с.

4. Ніканорова О. В. Організація прокурорської діяльності : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право вищої освіти денної та заочної форми навчання. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 15 с.

5. Ніканорова О. В. Організація прокурорської діяльності : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право вищої освіти заочної форми навчання. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 9 с.

Наукові інтереси: адміністративне право, адміністративний процес, ІТ-аграрне право, біржове право.

Громадська діяльність: участь в організації щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України».

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net