д.ю.н., доцент, професор кафедри – Мельниченко Богдана Богданівна

Мельниченко Богдана Богданівна – професор кафедри права за сумісництвом, доктор юридичних наук, доцент

 

Освіта:

2006 р. – закінчила з відзнакою Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала диплом магістра;

  • 2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Оксамитові революції» наприкінці ХХ ст. в країнах Центрально-Східної Європи: історико-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

  • 2012 р. – присвоєно вчене звання доцента;

  • 2020 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правове забезпечення публічного управління: європейські стандарти та їхня адаптація в Україні» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.Професійна діяльність:

  • 2003 – 2013 роки – викладач, старший викладач, доцент кафедри права Львівського інституту МАУП;

  • 2013 – 2017 роки – професор кафедри права Львівського інституту МАУП;

  • 2017 – 2020 роки – доцент кафедри конституційного та міжнародного права ІНПП Національного університету «Львівська політехніка»; професор кафедри права ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за сумісництвом.

  • з вересня 2020 р. – професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права ІППО Національного університету «Львівська політехніка»; професор кафедри права ПрАТ «ВНЗ «МАУП» за сумісництвом.

Науково-педагогічний стаж – 17 років.

 

Наукові інтереси:

  • демократичні перетворення східноєвропейських держав; 

  • проблеми публічного управління.

 

Науковий доробок:

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 33 статей, опублікованих у фахових виданнях; 4 монографій (2 у співавторстві).

 

Вибрані публікації:

1. Мельниченко Б. Б. Публічне управління в Україні в умовах євроінтеграції: адміністративно-правовий вимір : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 372 с.

2. Мельниченко Б. Б. Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст. (на матеріалах Польщі, Чехії та Словаччини) : монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2012. 204 с.

3. Мельниченко Б. Б. Шляхи підвищення ефективності діяльності органів публічного управління в Україні.  Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колективна монографія. НУ «Одеська юридична академія»; Одеса : Гельветика, 2018. С. 105–117.

4. Мельниченко Б. Б. Концепція публічного управління та її застосування в умовах інтеграції України до Європейського Союзу.   Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин: колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ«МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 36–51.

5. Мельниченко Б. Б. До розуміння сутності та змісту категорії «публічне управління». Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 5. С. 105–107. 

6. Мельниченко Б. Б. Система публічного управління. Право і суспільство. 2018. № 4. С. 178–182. 

7. Мельниченко Б. Б. Форми та напрями впливу громадянського суспільства на публічне управління в країнах Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. № 49 (Т. 2). С. 59–61. 

8. Мельниченко Б. Б. Суб’єкти публічного управління. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 5 (volume 2). С. 97–102.  

9. Мельниченко Б. Б. Адміністративна правосуб’єктність органів публічного управління. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 6. Ч. 2. С. 102–109. 

10. Мельниченко Б. Б. Зміст та структура адміністративно-правового забезпечення публічного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2019. Вип. 24. С. 122–133.

11. Blikhar M., Vatras V., Melnychenko B., Podra O., Anikina G. Providing of innovative development of Ukraine: economic and legal aspects. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol 2. No 33. Р. 412–423. 

12. Мельниченко Б. Б. Адміністративно-правове забезпечення публічного управління в країнах Європейського Союзу. Право і суспільство. 2020. № 1. Ч. 2. С. 50–56. 

13. Мельниченко Б. Б. Проблемні питання надання адміністративних послуг в контексті розвитку публічного управління в Україні. Актуальні питання юридичної науки – 2019 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16 квітня 2019 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ«МАУП», 2019. С. 58–64.

14. Мельниченко Б. Б. Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері реалізації державної екологічної політики України. Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : матеріали доповідей ІV Круглого столу (м. Львів, 17 травня 2019 р.). Львів : ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2019. С. 50–55.  

15. Мельниченко Б. Б. Взаємодія органів влади та інститутів громадянського суспільства у процесі реалізації публічного управління. Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 16 жовтня 2020 р.). – Львів : ІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 154–157.

16. Мельниченко Б. Б. Теоретико-правові основи реалізації публічного управління в країнах Європейського Союзу. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи : матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Львів, 20 листопада 2020 р.). Львів : ІППО НУ «Львівська політехніка», 2020. С. 39–41.

 

Контактна інформація:

E-мail: bogdana_m2008@ukr.net