к.ю.н., доцент – Мельниченко Богдана Богданівна

Професор кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент, професор МКА

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент, професор МКА

Освіта:

У 2006 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет внутрішніх справ і отримала диплом магістра.

У 2011 році успішно захистила дисертацію на тему «Оксамитові революції» наприкінці ХХ ст. в країнах Центрально-Східної Європи: історико-правове дослідження» на засіданні спеціалізованої вченої ради К35.725.03 Львівського державного університету внутрішніх справ, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

  Професійна діяльність:

З 2003 р. по 2011 р. – викладач кафедри права Львівського інституту МАУП;

З лютого 2011 р. по червень 2011 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП;

З липня 2011 р. – доцент кафедри права Львівського інституту МАУП.

З  лютого 2013 р. – професор кафедри права Львівського інституту МАУП.

 Професійний досвід:

 2008 – 2011 роки робота над написанням кандидатської дисертації в якості здобувача у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

 Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

 1. Мельниченко Б.Б. Демократизація в країнах світової системи соціалізму на рубежі 80-90 рр. / Б.Б. Мельниченко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського : Науковий журнал / Серія «Юридичні науки». Том 22 (61). – 2009. – № 1. – С. 329–336.

2. Мельниченко Б.Б. «Оксамитова революція» та процес законодавчого забезпечення становлення демократії в Чехословаччині (1989-1991 рр.) / Б.Б. Мельниченко // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С.В. Ківалов; відп. за вип. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2009. – Вип. 38. – С. 460–466.

3. Мельниченко Б.Б. Пріоритети конституційних змін у Чехословаччині після «оксамитової революції» (1989-1990 рр.) / Б.Б. Мельниченко // Підприємництво, господарство і право (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України). – 2010. – № 4 (172). – С. 115–117.

4. Мельниченко Б.Б. Правове забезпечення процесів інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу / Б.Б. Мельниченко // Університетські наукові записки / Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2010. – № 1 (33). – С. 174–179.

5. Мельниченко Б.Б. Демократизація інститутів конституційного права після «оксамитової революції» у Чехословаччині (1991 – 1992 рр.) / Б.Б. Мельниченко // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 3. – С. 100.

6. Мельниченко Б.Б. Конституційна реформа Польщі як наслідок демократичних змін у країні у 1989–1990 роках / Б.Б. Мельниченко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права «Університетські наукові записки». – 2011. – № 4 (40). – С. 15–20.

7. Мельниченко Б.Б. Пріоритети реформування цивільного та господарського права Польщі перехідного періоду / Б.Б. Мельниченко // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2011. – Вип. 5 (ч. 2). – С. 377–383.

8. Мельниченко Б.Б. Зміни у кримінальному праві Польщі та Чехословаччини як наслідок політико-правових перетворень у Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст. / Б.Б. Мельниченко // Науково-аналітичний журнал «Митна справа». – 2011. – Вип. 6 (ч. 2, кн. 1). – С. 3–9.

9. Мельниченко Б.Б. Посткомуністична конституція Чеської Республіки як передумова євроінтеграції / Б.Б. Мельниченко // Науково-практичний юридичний журнал «Підприємництво, господарство і право» – 2011. – Вип. 6. – С. 44–47.

10. Мельниченко Б.Б. Політико-правові перетворення держав Центрально-Східної Європи наприкінці ХХ ст.: історіографія питання / Б.Б. Мельниченко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – Вип. 1. – С. 58–67.

 Участь у конференціях:

 1. Мельниченко Б.Б. Демократизація в країнах світової системи соціалізму / Б.Б. Мельниченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Четверті Прибузькі юридичні читання» (28–29 листопада 2008 р.). – Миколаїв: Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії, 2008.  –  С. 373–375.

2. Мельниченко Б.Б. Організаційно-правові основи поділу функцій та гілок влади в країнах Центрально-Східної Європи / Б.Б. Мельниченко // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового захисту суб’єктивних прав та свобод особи в умовах формування громадянського суспільства та становлення правової держави» (28 квітня 2009 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2009.  – С. 162–170.

3. Мельниченко Б.Б. Створення правових засад демократичної державності після «оксамитової революції в Чехословаччині / Б.Б. Мельниченко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (28 вересня 2009 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009.  – С. 92–96.

4. Мельниченко Б.Б. Організаційно-правові заходи щодо створення основ демократичного режиму в Чехословаччині (1989–1991 р.) / Б.Б. Мельниченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (13–14 листопада 2009 р.). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2009. –  С. 62–63.

5. Мельниченко Б.Б. Прийняття посткомуністичних конституцій та особливості публічної влади в країнах Центрально-Східної Європи / Б.Б. Мельниченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «П’яті Прибузькі юридичні читання» (27–28 листопада 2009 р.). – Миколаїв: Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії, 2009.  –  С. 77–78.

6. Мельниченко Б.Б. Демократичні перетворення в Польщі (1989 – 1991 рр.): аспекти права / Б.Б. Мельниченко // Матеріали учасників всеукраїнського Круглого столу «Проблеми державотворення та право творення в Україні»  (5 березня 2010 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 160–162.

7. Мельниченко Б.Б. До питання правового забезпечення розширення Євросоюзу на Схід / Б.Б. Мельниченко // Матеріали міжнародної науково-практичної «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (16-17 квітня 2010 р.). – Сімферополь: Економіко-правовий факультет ОНЮА, 2010. – С. 444-445.

8. Мельниченко Б.Б. Становлення засад демократичної державності Польщі (1989-1990 рр.) / Б.Б. Мельниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2010». (14 травня 2010 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2010. –С. 24–27.

9. Мельниченко Б.Б. До питання передумов «оксамитових революцій» у країнах Центрально-Східної Європи / Б.Б. Мельниченко // Матеріали доповідей Круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» (7 жовтня 2010 року). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2010. – С.40–47.  

10. Мельниченко Б.Б. Реформа цивільного і господарського законодавства Польщі як наслідок суспільно-політичних перетворень 1989-1990 рр. / Б.Б. Мельниченко // Матеріали ІІ Регіонального Круглого столу «Проблеми державотворення та право творення в Україні» (18 лютого 2011 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 212–217.

11. Мельниченко Б.Б. Адаптація кримінального законодавства Польщі до законодавства Європейського Союзу / Б.Б. Мельниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2011» (6 травня 2011 р.). – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2011. –С. 32–37.

12. Мельниченко Б.Б. Правовий аналіз положень посткомуністичної Конституції Словацької Республіки / Б.Б. Мельниченко // Матеріали круглого столу «Історико-правові дослідження у сфері захисту прав особи» – Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. – С.40–47.  

13. Мельниченко Б.Б. Розвиток і криза тоталітарних режимів у Центрально-Східній Європі / Б.Б. Мельниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2012» (26 квітня 2012 р.). – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2012. –С. 25–29.

14. Мельниченко Б.Б. Основні характеристики процесу демократичних змін посткомуністичних держав / Б.Б. Мельниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2013» (26 квітня 2013 р.). – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2013. –С. 51–56.

15. Мельниченко Б.Б. Теоретико-методологічні основи дослідження демократичних перетворень посткомуністичних держав / Б.Б. Мельниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2014» (25 квітня 2014 р.). – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2014. –С. 52–59.

16. Мельниченко Б.Б. Конституціювання основ демократичного розвитку: східноєвропейський досвід / Б.Б. Мельниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2015». (14 травня 2015 року). – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – С. 99-102

17. Мельниченко Б.Б. Методологічна основа дослідження демократичних змін у Центрально-Східній Європі / Б.Б. Мельниченко // Матеріали ІV-ї Міжнародної наукової Інтернет-конференції “Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права” ( 20 лютого 2015 р.). – Миколаїв: Миколаївський навчальний центр Одеської національної юридичної академії, 2015.  – С. 439 – 441.

18. Мельниченко Б.Б. До питання про основні напрямки законодавчого забезпечення реформування кримінального права Польщі в перехідний період / Б.Б. Мельниченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2016» (17 травня 2016 р.). – Львів: Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 49–56.

19. Мельниченко Б.Б. Реформування екологічного законодавства східноєвропейських держав перехідного періоду в контексті розширення ЄС на Схід / Б.Б. Мельниченко // Матеріали доповідей Круглого столу «Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір» (12 травня 2016 року). – Львів: Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. –С. 29–35. 

 Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

  1. Мельниченко Б.Б. Політико-правові перетворення в Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ ст. (на матеріалах Польщі, Чехії та Словаччини): монографія / Б.Б. Мельниченко // Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

2. Мельниченко Б.Б. Теорія держави і права: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» / Б.Б. Мельниченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2011. – 42 с.

3. Мельниченко Б.Б. Основи правознавства: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» / Б.Б. Мельниченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 36 с.

4. Мельниченко Б.Б. Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Правознавство» ( освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, спеціаліст перепідготовки) / Б.Б. Мельниченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 29 с.

5. Мельниченко Б.Б. Історія держави та права України: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» / Б.Б. Мельниченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 70 с.

6. Мельниченко Б.Б. Історія вчень про державу і право: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Б.Б. Мельниченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 36 с.

7. Мельниченко Б.Б. Історія держави і права зарубіжних країн : Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» / Б.Б. Мельниченко // – Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 68 с.

 Наукові інтереси:

 Сфера наукових інтересів – демократичні перетворення країн Центрально-Східної Європи наприкінці ХХ ст., зміни у праві центральноєвропейських країн, інтеграційні процеси.

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 30 наукових праць, в тому числі 10 статей у фахових виданнях, монографію.

 Громадська діяльність:

Є керівником студентського наукового гуртка, в ході якого проводиться обговорення проблем та фундаментальних питань права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення, перспектив розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.

Контактна інформація:

E-мail: bogdana_m2008@ukr.net