к.ю.н., доцент кафедри права – Лепех Юлія Степанівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Освіта:

У 2007 р. закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ, правознавство, юрист.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правовий захист права на житло в Україні», спеціальність 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право).

Професійна діяльність:

З 2016 р. – доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний досвід:

2009-2014 рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості здобувача у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

 1. Лепех Ю. С. Адміністративно-правовий захист права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Митна справа : науково-аналіт. журн. 2012. № 1. Ч. 2. Кн. 2. С. 284-289.

 2. Лепех Ю. С. Право на житло як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3. С. 244-251.

 3. Лепех Ю. С. Організаційно-правові аспекти протидії порушень у сфері надання житлово-комунальних послуг. Митна справа : науково-аналіт. журн. 2012. № 6. Ч. 2. Кн. 2. С. 157-161.

 4. Лепех Ю. С. Прокурорський нагляд як адміністративно-правовий спосіб захисту права на житло. Теорія і практика суспільного розвитку : науковий журнал. 2013. № 7. С. 239-242.

 5. Лепех Ю. С. Поняття механізму правового забезпечення та механізму адміністративно-правового забезпечення права на житло. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 248-254.

 6. Лепех Ю. С. Поняття механізму правового забезпечення та механізму адміністративно-правового забезпечення права на житло. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С.248-254

 7. Лепех Ю. С. Питання про співвідношення понять правотворчість та нормотворчість. Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». 2016. № 855. С.225-231.

 8. Лепех Ю. С. Органи публічного управління та їхня роль у адміністративній правотворчості. Наукові праці МАУП. 2018. Вип. 1 (55). С.19-26.

 9. Лепех Ю. С. Історіографія дослідження правотворчості органів публічного управління. Повітряне і космічне право : юридичний вісник. 2018. № 1/46. С.42-47.

 10. Лепех Ю. С. Про функції правотворчості органів публічного управління. Університетські наукові записки. 2018. № 2 (66). С. 36-43.

 11. Лепех Ю. С. Президент України як суб’єкт правотворчості: адміністративно-правовий аналіз. Повітряне і космічне право : юрид. вісник. 2018. № 49. С. 89-95.

 12. Лепех Ю. С. Правотворчість Верховної Ради України: поняття та особливості. Наукові праці МАУП. 2018. Вип. 2. (56). С. 47-54.

 13. Методологія юридичної правотворчості у діяльності органів державної влади та управління. Наукові праці МАУП. 2019. Вип. 2 (58). С. 33-40.

Участь у конференціях:

 1. Лепех Ю. Встановлення громадського контролю над адміністративною правотворчістю органів публічного управління у процесі суспільної трансформації. Суспільні трансформації та безпека: людина, держава і соціум –  2017 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (08 черв. 2017 р.). Львів : ЛІ МАУП, 2017. С. 148-151.

 2. Лепех Ю. Функції адміністративної правотворчості. Актуальні питання юридичної науки –  2017 : матеріали доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2017 р.). Львів : ЛІ МАУП, 2017. С. 51-56.

 3. Лепех Ю.С. Правотворчість органів місцевого самоврядування. Проблеми реалізації і захисту соціальних прав в Україні: матеріали доповідей та статей  міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2018 року). Львів: Львівський національний університет ім Івана Франка, 2018. С.34-39.

 4. Лепех Ю.С. Питання про принципи демократизму у правотворчій діяльності органів публічного управління. Актуальні питання юридичної науки: 2018 матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21 березня 2018 року). Львів, 2018. С.57-62.

 5. Правотворчість Міністерства екології та природних ресурсів України Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : збірник матеріалів ІІІ Круглого столу (11 травня 2018 року). Львів: Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. С. 197-201

 6. Лепех Ю.С. Національне агенство з питань запобігання корупції як суб’єкт правотворчості.  Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність: матеріали доповідей та статей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (8 жовтня 2018 року). Львів: Львівський інститут МАУП, 2018. С. 78-81.

 7. Лепех Ю. С. Електронні петиції як результат правотворчості органів місцевого самоврядування. Актуальні питання юридичної науки – 2020 : збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 квітня 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. Актуальні питання юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної С.53-58.

 8. Лепех Ю. С. Теоретичні підходи до визначення поняття «органи публічного управління».  Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій  –  2019  : матеріали доповідей та статей  Всеукраїнської науково-практичної  конференції (06 червня 2019 р.). Львів: ЛІ МАУП, 2019. С. 148-151.

 9. Лепех Ю. С. Про роль міжнародної юридичної техніки правотворчості для національного законодавства України. Актуальні питання юридичної науки – 2020 : збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 23 червня 2020 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 31-36.

 10. Лепех Ю. С., Михаляк І. П. Інститут нотаріату у механізмі забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 червня 2021 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 82-85.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

 1. Лепех Ю. С. Поняття, сутність та ознаки адміністративної правотворчості. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 80-102.

 2. Лепех Ю. С. Органи публічного управління та їх роль в адміністративній правотворчості. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 41-56.

 3. Актуальні питання інтелектуальної власності : методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Ю.С. Лепех. Львів : Львівський інститут МАУП, 2018. 30 с.

 4. Митне право: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» денної та заочної форми навчання / Ю.С. Лепех. Львів, Львівський інститут МАУП, 2017. 47 с.

Наукові інтереси: судові та правоохоронні органи, адміністративна відповідальність, право інтелектуальної власності, митне право.

Громадська діяльність:

Участь в організації щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Контактна інформація: E-mail: notaryy@ukr.net