к.ю.н., доцент – Русаль Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 1996 р. закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю правознавство, юрист.

В 20113 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Юридичний факт як підстава виникнення та припинення трудових правовідносин», спеціальність 081 – право (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

Професійна діяльність:

З 01.02.2000 р. по 04.05.2003 р. – викладач Львівської філії МАУП.

З 05.05.2003 р. по 02.09.2012 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 03.09.2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Професійний досвід:

З 2000 р. по 2005 р. була прикріплена в якості здобувача до кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету ім. І.Я. Франка з метою підготовки до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Професійний стаж: 17 р.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Русаль Л.М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин: теорія юридичних фактів : монографія / Л.М. Русаль // Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 143 с.

2. Русаль Л.М. Юридичні факти як передумова припинення індивідуальних трудових відносин / Л.М. Русаль // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2013. – № 1 (91). – Ч. 2., Кн. 2. – С. 168–174.

3. Русаль Л.М. Загальнотеоретичні проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин внаслідок взаємного волевиявлення сторін / Л.М. Русаль // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія Юридичні науки). – 2014.– Вип.6-1. – С. 76–81.

4. Русаль Л.М. Особливості фіксації юридичних фактів, що припиняють індивідуальні трудові правовідносини / Л.М. Русаль // Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. – Ужгород, 2014. – № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.pap.in.ua

5. Русаль Л.М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника / Л.М. Русаль // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2014. – № 6 . – Ч. 2., Кн. 2. – С. 474–482.

6. Русаль Л.М. Юридичні факти в трудовому праві: проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Митна справа : Науково-аналітичний журнал. – Львів, 2015. – № 2 . – Ч. 2. – С. 74–81.

Участь у конференціях:

1. Русаль Л.М. Трудовий договір – основна підстава виникнення індивідуальних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Права та обов’язки людини у сучасному світі». – Одеса :  Громадська організація «Причорноморська фундація права». – 2013. – С. 85-87.

2. Русаль Л.М. Подія як різновид юридичних фактів / Л.М. Русаль // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної юриспруденції». – Херсон: Херсонський держ. універ. – 2013. – С. 121-124.

3. Русаль Л.М. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є сторонами трудового договору / Л.М. Русаль // Матеріали міжнародної  науково-практичної конференції «Тенденції і пріоритети реформування законодавства України». – Херсон : Херсонський держ. універ. – 2014. – С. 41-43.

4. Русаль Л.М. Теоретичне дослідження проблеми юридичних фактів, які є підстави припинення індивідуальних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2015» (24 квітня 2015 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2015. – С. 108 – 113.

5. Русаль Л.М. Відсторонення працівника від роботи: деякі правові аспекти / Л.М. Русаль // Актуальні проблеми соціального права: матеріали всеукраїнського «круглого столу» присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.). – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету ім. Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 208–211.

6. Русаль Л.М. Дія та подія як передумова припинення власних трудових правовідносин / Л.М. Русаль // Проблеми державотворення в Україні – 2016: матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника, м. Львів (19 жовтня 2016 р.). – Львів : Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2016. – С. 49–55.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Русаль Л.М. Сучасні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: Методичні вказівки та завдання до практичних занять для студентів спеціальності «Правознавство» / Л.М. Русаль // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 58 с.

2. Русаль Л.М. Сучасні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Л.М. Русаль // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 35 с.

3. Русаль Л.М. Організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, ситуаційних завдань та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Л.М. Русаль // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 49 с.

Наукові інтереси: сучасні проблеми трудового права і права соціального забезпечення, організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва.

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net