к.ю.н., доцент, доцент кафедри – Русаль Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 1996 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство», юрист.

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Юридичні факти як підстава виникнення та припинення трудових правовідносин», спеціальність 081 – право (12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення).

Професійна діяльність:

З 01.02.2000 р. по 04.05.2003 р. – викладач Львівської філії МАУП.

З 05.05.2003 р. по 02.09.2012 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП.

З 03.09.2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Професійний досвід:

З 2000 р. по 2005 р. була прикріплена в якості здобувача до кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету ім. І. Я. Франка з метою підготовки до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Професійний стаж: 21 р.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Русаль Л.М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин: теорія юридичних фактів : монографія / Л.М. Русаль // Львів: ЛьвДУВС, 2015. 143 с.

2. Русаль Л.М. Юридичні факти як передумова припинення індивідуальних трудових відносин. Митна справа. 2013. № 1 (91). Ч. 2., Кн. 2. С. 168-174.

3. Русаль Л.М. Загальнотеоретичні проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин внаслідок взаємного волевиявлення сторін. Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія Юридичні науки). 2014. Вип.6-1. С. 76-81.

4. Русаль Л.М. Особливості фіксації юридичних фактів, що припиняють індивідуальні трудові правовідносини. Порівняльно-аналітичне право : електронне наукове фахове видання. Ужгород, 2014. № 6. URL: http:// www.pap.in.ua

5. Русаль Л.М. Припинення індивідуальних трудових правовідносин за ініціативою працівника. Митна справа. 2014. № 6 . Ч. 2., Кн. 2. С. 474-482.

6. Русаль Л.М. Юридичні факти в трудовому праві: проблеми припинення індивідуальних трудових правовідносин. Митна справа. 2015. № 2 . Ч. 2. С. 74-81.

7. Русаль Л. М. Поняття права зайнятості та його джерела. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. / гол. ред. О. Л. Соколенко. 2018. № 1. С. 123-127.

8. Русаль Л. М. Види джерел права зайнятості. Правові новели. 2018. № 4. С. 129-134.

9. Романова А. С., Русаль Л. М. Етичні норми та свобода людини у праві: інтегративний аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2020. Т. 7. № 4 (28). С. 89-94.

10. Русаль Л. М. Право на неоплачувану відпустку в умовах карантинних обмежень». Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С. 124-126.

11. Русаль Л. М. Недоліки правового регулювання ріелторської діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8.

Участь у конференціях:

1. Русаль Л. М. Процесуальний порядок встановлення факту припинення власних трудових правовідносин. Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 109-118.

 2. Русаль Л. М. Особливості припинення індивідуальних трудових відносин з працівниками, що обслуговують товарно-грошові цінності. Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 136-142.

3. Русаль Л. М., Біб І. Б. Особливості захисту суб’єктивних прав у механізмі правового регулювання. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 116-118.

4. Русаль Л. М., Буряк Я. А. Характеристика поняття організаційно-правових форм соціального діалогу. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 119-120.

5. Русаль Л. М., Коталєвіц Г. Д. Визнання права власності як спосіб захисту суб’єктивних цивільних прав. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 121-122.

6. Русаль Л. М., Стенавський І. І. Акти правосуддя у цивільному процесуальному праві України. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 125-127.

7. Русаль Л. М., Тихоліз І. Я. Правове поняття суброгації у страховому праві України. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 128-130.

8. Русаль Л. М., Целюх В. В. Поняття та правова природа ІТ-об’єктів. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 131-133.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Русаль Л. М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні : монографія / Л. М. Русаль, В. Я. Бурак. Львів : Вид. ФОП Бадікова Н. О., 2015. 152 с.

  1. Русаль Л. М. Захист прав людини через механізм вдосконалення норм цивільного процесуального законодавства. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 167-205.

 

3. Русаль Л. М. Спрощена форма виникнення договірних правовідносин у сфері господарської діяльності. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 205-220.

4. Русаль Л. М. Сучасні проблеми трудового права та право соціального забезпечення : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи та тестів для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 43 с.

5. Русаль Л. М., Гулій А. М. Зобов’язальне право : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 35 с.

6. Матвєєв П. С., Русаль Л. М. Порівняльне правознавство : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи та тестів для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 32 с.

7. Пришляк Г. Я., Павлюк Н. М., Русаль Л. М. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми цивільного права», «Актуальні проблеми фінансового права». Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 36 с.

8. Пришляк Г. Я., Павлюк Н. М., Русаль Л. М. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Теорія держави та права України», «Цивільне право», «Трудове право». Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 42 с.

 

Наукові інтереси: сучасні проблеми трудового права і права соціального забезпечення, житлове право, трудові спори, порівняльне правознавство, правове регулювання ринкуцінних паперів.

 

Громадська діяльність:

Членство у Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України» та громадській організації «Об’єднання Студентів-Правників».

Участь в організації щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net