к.ю.н., доцент кафедри права – Марусяк Лідія Олегівна

Посада: доцент кафедри права

Освіта:

У 2000 році закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Правознавство». У 2004 році закінчила Інститут післядипломної освіти Львівського торговельно-економічного інституту за спеціальністю «Фінанси».

У 20017 році захист дисертації за спеціальністю – 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» з подальшим присудженням наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Професійна діяльність:

2002-2011 рр. працювала юрисконсультом у 1120 Центральний військовий клінічний госпіталь.

2011-2015 рр. працювала помічником юрисконсульта у ПП «Львівтехмонтаж».

2015-2021 рр. працювала у ДВНЗ Ужгородський національний університет».

З 2021 року працюю у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Наукові інтереси: цивільне право, міжнародне право, право Європейського Союзу, міжнародно-правовий механізм захисту прав людини, міжнародне приватне право, правове регулювання основ підприємницької діяльності, захист прав інтелектуальної власності в Україні.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

 1. Марусяк Л. О. Органи та інститути, відповідальні за процеси адаптації в Україні та РФ. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. № 4. С. 103-114.

 2. Марусяк Л. О., Юркевич Х. І. Поняття та сутнісні характеристики державного апарату в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. Вип. 3. Т. 1. С. 45-48.

 3. Марусяк Л. О. Адаптація екологічного законодавства до норм ЄС. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 120-126.

 4. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Вплив інформаційного суспільства на розвиток розумного міста : Монографія. Сучасні інформаційні та інноваційні технології  розвитку суспільства. м. Катовіце Вище технічна школа. 2019. С. 7-13.

 5. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Соціально-економічні аспекти інформаційного суспільства та його правове регулювання. Підприємництво і торгівля : зб. наук. праць. Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2019. С. 85-90.

 6. Natalia Batkovets, Lidia Marusiak. Trademark management and legal regulation of their use. Мarketing technologies of business development, Monograph, 32. 2020. Р. 14-21.

 7. Марусяк Л. О.Міжнародні стандарти діяльності поліції у сфері захисту права власності. Юридичний науковий електронний журнал. № 3. 2020. С. 257-260.

Участь у конференціях:

 1. Марусяк Л. О. Процеси адаптації законодавства України до права європейського союзу: сутність та організаційно-фінансове забезпечення. Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. тез доп. XIV наук.-практ. конф. (17-20 квіт. 2018 р.). Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». 2018. С. 150-152.

 2. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Систематизація та класифікація проблем підприємницької діяльності в Україні. Інформаційні та інноваційні технології в 21 столітті : тези між нар. конф. Польща (м. Катовіце 23-24 верес. 2019 р.). С. 39-40.

 3. Марусяк Л. О. Проблеми правового регулювання інформаційних відносин в Україні. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2019 р.) / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». 2019. С. 279-281.

 4. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Роль емоційного інтелекту у професійному розвитку персоналу. Катовіце міжнародна конференція. University of Technology, Katowice 21-22 September. 2020. С. 15-17.

 5. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Позиціонування товарів та послуг через сучасні засоби маркетингу та їх правове забезпечення. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (8 жовт. 2020 р.). Львів. 2020. С. 36-39.

 6. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Правові основи інтелектуальної власності. Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : зб. наук. праць за матеріалами ІІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 берез. 2021 р.). Дніпро. С 332-336.

 7. Марусяк Л. О., Батьковець Н. О. Інноваційні підходи у формуванні кадрового потенціалу підприємств та його правове регулювання. Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті : 4-а міжнар. наук. конф. Вища технічна школа в Катовіце. 2021. (подано до друку).

Громадська діяльність:

Участь в організації Круглого столу до дня спеціаліста-правника «Поняття, сутність та проблеми діяльності державного апарату в Україні».

Контактна інформація: E-mail: lidabat@ukr.net.