к.ю.н., доцент кафедри права – Андриц Мар’яна Русланівна

Науковий ступінь: : доктор філософії зі спеціальності 081 Право

Освіта:

У 2017 рр. закінчила Львівський Національний Університет  ім. І. Франка, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство» (магістр).

Професійна діяльність:

З 2017 року працює на пасаді юриста в Товаристві з обмеженою відповідальністю «гордій Консалтинг». З 2021 р. працює у Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний досвід:

2017-2021 рр. – робота над написанням кандидатської дисертації на тему «Принципи права в рішеннях Конституційного Суду України».

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Андриц М. Верховенство права в рішеннях Конституційного суду  України: юридичні аспекти реалізації. Науковий вісник міжнародного  гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2019. Випуск 41.Том 1.  С. 4-8. 

2. Андриц М. Принцип свободи в рішеннях Конституційного Суду України.   2020. № 1. С. 320-328. 

3. Андриц М. Принцип рівності в рішеннях Конституційного суду України.  Університетські наукові записки. 2020. № 1 (73). C. 45-58. 

4. Аndryts М. Рrinciple of justice in the decision of the Constitutional Court of  Ukraine . Visegrad Jurnal on Human Rights. 2020 рік. № 3 (Vol. 1). Р. 14-18.  

Участь у конференціях:

1. Андриц М. До проблеми визначення принципів права. Актуальні  проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали ХVIII міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (Львів, 18-19 квітня 2019 р.). Львів, 2019. С. 5-6. 2. Андриц М. Ідея соціальної справедливості в рішеннях Конституційного  Суду України: філософсько-правові аспекти. Становлення громадянського  суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції (Дніпро, 1-2 травня 2020 р.). Дніпро, 2020.  С.152-155. 

3. Андриц М. Принцип пропорційності у рішеннях Конституційного Суду  України. Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-9  травня 2020 р.). Одеса, 2020. С.7-10. 

4. Андриц М. Принцип правової визначеності в рішеннях Конституційного  Суду України. Сучасний вимір держави і права : матеріали міжнародної науково практичної конференції (Львів, 15–16 травня 2020 р.). Львів, 2020. Ч. І. С.12-14. 

5. Андриц М. Еволюція верховенства права у конституційному судочинстві  сучасної України. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку :  матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 22–23 травня  2020 р.). Запоріжжя, 2020. С.42-45

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

  1. Андриц М. Р. Актуальні проблеми цивільного права : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 10 с.

  2. Андриц М. Р. Теорія і практика цивільного судочинства : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 10 с.

  3. Андриц М. Р. Актуальні проблеми боротьби з тероризмом метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 10 с.

Наукові інтереси: актуальні проблеми цивільного права, сімейне право, страхове право, корпоративне право.

Громадська діяльність:

Участь в організації щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Контактна інформація:  

E-mail: andryts.mariana@gmail.com