к.ю.н., доцент кафедри – Павлюк Наталія Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Посада: доцент кафедри права 
Освіта: 

У 2000 р. закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю 
«Правознавство». 
 
Професійна діяльність: 
У 2001-2003 рр. працювала юристом на «Львівському мехсклозаводі». З 2003 р. працюю у Львівському інституті МАУП. 
В 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правового захисту права власності» за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

Дисципліни: Антикорупційна діяльність, Фінансове право, Банківське право, Основи римського цивільного права, Бюджетне і страхове право, Складання процесуальних документів, Делікти в цивільному праві та ін. 
Основні праці, опубліковані у фахових виданнях: 

Павлюк Н. М. Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 861. 2017. С. 312-319. 

Павлюк Н. М. Складові елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта захисту права власності. Часопис Київського університету права. 2017. С. 116-119. 
Павлюк Н. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної поліції України щодо захисту права власності. Наше право. 2017. № 4. С. 60-65. 
Павлюк Н. М. Понятие и виды административно-правовых средств защиты права собственности. Закон и Жизнь («Legea si Viata»). 2017. № 4. С. 140-144. 
Павлюк Н. М. Особливості реалізації Національною поліцією України засобів захисту права власності. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 73-76. 
Павлюк Н. М. Адміністративно-правові засоби Національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності. Право. Ua. 2018. №1. С. 73-78. 
Павлюк Н. М. Адміністративно-правові засоби захисту права власності: поняття і види. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 2. С. 103-107. 
Маркович Х. М., Павлюк Н. М. Сучасні проблеми інституту нотаріату в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 5. С. 78-81. 

Марусяк Л., Павлюк Н. М. Міжнародні стандарти діяльності поліції у сфері захисту права власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 257-260. 
Заболотна Н. Я., Павлюк Н. М. Цивільна правоздатність зачатої, але ще не народженої дитини. Правові новели : науково-юридичний журнал. Херсон. 2020. № 11. С. 66-73. 
Павлюк Н. М. Герменевтика   в   цивільному   праві   України:   теоретичний   аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 134-137. 
Участь у конференціях: 

Павлюк Н. М. Дослідження історичних основ адміністративно-правового захисту права власності Національною поліцією України. DE VELOPMENT OF LEGAL REGULATION IN EAST EUROPE: EXPERIENCE OF POLAND AND UKRAINE : International scientific practical conference. Januari 27-28, 2017. Sandomierz, Poland : HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES UNIVERSITY IN SANDOMIERZ, 2017. C. 127-130. 
Павлюк Н. М., Зошій Ю. Ю. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 14 черв. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 29-32. 
Павлюк Н. М. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 120-125. 
Павлюк Н. М. Рецепція положень римського права щодо права на обов’язкову частку у спадщині та його подальший розвиток за законодавством європейських країн. Актуальні питання юридичної науки – 2019 : матеріали доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 16 квітня 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 106-111. 

Павлюк Н. М., Смоляк Х. Б. Історія розвитку спадкового права. Актуальні питання юридичної науки – 2019 : матеріали доповідей та статей Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 16 квітня 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 119-124. 
Павлюк Н. М. Латентна злочинність в сфері нотаріальної діяльності. Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовтня 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 94-99. 
Павлюк Н. М., Бігун Н. І. Правовий аспект притягнення до матеріальної відповідальності працівника у трудовому праві: специфіка притягнення до відповідальності. Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовтня 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 100-105. 
Павлюк Н. М., Трач І. Р. Вдосконалення інституту адвокатури в умовах сучасності. Адвокатура в умовах сучасних змін : збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції (Львів, 09 жовтня 2020 р.). 2020. C. 133-137. 
Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали: 

Павлюк Н. М. Правове регулювання банкрутства : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 21 с. 
Матвєєв П. С., Павлюк Н. М. Антикорупційна діяльність в Україні : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право вищої освіти денної та заочної форм навчання. Львів : Львів ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 55 с. 

Павлюк Н.М., Граб М. І. Правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах : метод. рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Львів : Львів ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 11 с. 
Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Просвіт, 2019. 218 с. (Павлюк Н. М. Розділ 2 підрозділ 2.3 Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративно-правового захисту права власності в Україні. С. 103-111). 
Долинська М. С., Маркович Х. М., Німак М. О., Павлюк Н. М. Нотаріат України: теоретичні та практичні засади функціонування : колективна монографія. Львів : «Растр-7». 2019. 222 с. 

Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів : колективна монографія      /      С. С. Василів,      А. О. Дутко,      Н. М. Павлюк,      М. В. Парасюк, Р. М. Римарчук. Львів : 2020. 214 c. 
Земельне право : навч. посіб. / О. І. Баїк, У. П. Бобко, М. С. Долинська, А. О. Дутко, Н. М. Павлюк. Львів : 2020. 326 c. 
Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич: ПП «Посвіт», 2020. 274 c. (Павлюк Н. М. Розділ 7 підрозділ 7.1 Право на обов’язкову частку у спадщині в сучасному законодавстві країн пандектної системи права. С. 176-184). 
Пришляк Г. Я., Павлюк Н. М., Русаль Л. М. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт освітньої програми «Право» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми цивільного права», «Актуальні проблеми фінансового права». Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 36 с. 

Пришляк Г. Я., Павлюк Н. М., Русаль Л. М. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Теорія держави та права України», «Цивільне право», «Трудове право». Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 42 с. 

Наукові інтереси: правове регулювання банкрутства, антикорупційна діяльність в Україні, правові основи організації запобігання і протидії корупції в державних органах. 
Контактна інформація: службовий телефон (032) 224-91-22, E-mail: kplimaup@ukr.net