к.ю.н., доцент, доцент кафедри – Пришляк Галина Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Освіта:

У 2004 р. – закінчила Львівський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2012 році успішно захистила дисертацію на тему «Правові форми демократичного контролю в Україні» у спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Професійна діяльність:

2004 р. – викладач кафедри права Львівського інституту МАУП. З 2011 р. – старший викладач кафедри права Львівського інституту МАУП. З 2012 р. – доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний досвід:

2006-2011 рр. – робота над написанням кандидатської дисертації в якості здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Пришляк Г.Я. Правові форми демократичного контролю: витоки, проблеми, перспективи: монографія. Тернопіль: «Терно-граф», 2013. 192 с.

2. Пришляк Г.Я. Гарантія реалізації прав та свобод людини й громадянина як одна із умов здійснення демократичного контролю в Україні. Митна справа. 2012. Вип.6 (ч. 2). С. 439-444.

3. Пришляк Г.Я. Стан та перспективи здійснення демократичного контролю у місцевому самоврядуванні в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 89-98.

4. Пришляк Г.Я. Методологія дослідження демократичного контролю в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 1. С. 35-37.

5. Пришляк Г.Я. Теоретичні засади інституту демократичного контролю. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 2. С. 162-164.

6. Пришляк Г.Я. Визначення проблем реалізації правових форм демократичного контролю в Україні та шляхи їх подолання. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 26-29.

7. Пришляк Г.Я. Важливість народного контролю в реалізації екологічних прав: теоретико-правовий аспект. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 8/1. Ст. 40 – 43.

8. Пришляк Г.Я. Питання нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницьку форми демократії. Журнал східноєвропейського права.  2021. № 91.  Ст. 70 – 75.

9. Пришляк Г.Я. Особливості гарантій реалізації екологічних прав та свобод людини й громадянина в Україні. International Scientific Journal “Internauka”. Series: «Juridical Sciences». 2021. № 8 (42). URL:  https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16300737817065.pdf

10. Пришляк Г.Я. Форми здійснення контролю народу як важливі передумови гарантій реалізації екологічних прав в Україні. Наукові перспективи. Серія «Право». 2021. № 8(14). Ст. 143 – 151.

11. Пришляк Г.Я. Методологічні аспекти дослідження передумов виникнення «екологічних прав», які є важливими у сучасному творенні держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8.

Участь у конференціях:

 1. Пришляк Г. Я. Залучення демократичних інститутів при здійсненні народом влади у сфері екології. Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір : зб. матеріалів ІІ Круглого столу (Львів, 18 трав. 2017 р.). Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2017. С. 124-127.

2. Пришляк Г. Я. Контроль народу за діяльністю органів державної влади в Україні. Актуальні питання юридичної науки–2018 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 21 берез. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 105-109.

3. Пришляк Г. Я. Методологія як важливий інструмент у дослідженні демократичного контролю. Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Круглого столу до дня спеціаліста-правника (Львів, 8 жовт. 2018 р.). Львів : Львів. ін-т МАУП, 2018. С. 126-131.

4. Пришляк Г. Я. Проблеми взаємодії громадян та органів державної влади: питання методології. Актуальні питання юридичної науки–2020 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23 черв. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 44-49.

5. Пришляк Г. Я., Шмигель Н. І. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Проблеми державотворення в Україні – 2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 210-212.

6. Пришляк Г. Я., Ясків Н. Б. Проблеми визначення, укладення та неоднозначності законодавчих положень щодо форми договору поставки. Проблеми державотворення в Україні – 2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доп. Наук. сем. до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовт. 2020 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 213-217.

7. Пришляк Г. Я., Березіна Є. А. Проблемні питання митних режимів. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 107-111.

8. Пришляк Г. Я., Довгалець В. Л. Митні правопорушення: поняття та шляхи їх подолання. Актуальні питання юридичної науки – 2021 : зб. доп. та ст. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-й річниці Конституції України (м. Львів, 03 черв. 2021 р.). Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С. 112-115.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

  1. Пришляк Г. Я. Поняття правових форм демократичного контролю та їх класифікація. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : кол. монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 52-79.

  2. Пришляк Г. Я. Методологія дослідження демократичного контролю як передумова виникнення «екологічної держави» у контексті сучасного державотворення. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 156-175.

3. Пришляк Г. Я. Сучасна концепція соціально-правової держави : метод. вказівки та завдання до семінарських занять, самостійної роботи, ситуаційних завдань та тестів для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 49 с.

4. Пришляк Г. Я. Теорія нормотворчості : метод. рекомендації і завдання для виконання самостійної роботи для студентів денної і заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 9 с.

5. Пришляк Г. Я. Історія та теорія вищої юридичної освіти (правова педагогіка) : метод. рекомендації і завдання для виконання індивідуальної науково-дослідної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. 10 с.

6. Пришляк Г. Я., Павлюк Н. М., Русаль Л. М. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми цивільного права», «Актуальні проблеми фінансового права». Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 36 с.

7. Пришляк Г. Я., Павлюк Н. М., Русаль Л. М. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт освітньої програми «Право» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 081 Право з навчальних дисциплін «Теорія держави та права України», «Цивільне право», «Трудове право». Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. 42 с.

8. Пришляк Г. Я. Поняття правових форм демократичного контролю та їх класифікація. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : кол. монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 52-79.

9. Пришляк Г. Я. Методологія дослідження демократичного контролю як передумова виникнення «екологічної держави» у контексті сучасного державотворення. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : кол. монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 156-175.

Наукові інтереси: теорія держави і права, інформаційне право, діловодство в юридичній практиці, демократія: від теорії до практики, актуальні проблеми інформаційного права, виборче право, теорія і практика аргументації.

Громадська діяльність:

Є керівником студентського наукового гуртка «Антикорупційна діяльність», в ході якого проводиться обговорення проблем та фундаментальних питань антикорупційної діяльності, історико-теоретичних та практичних проблем корупції в Україні, перспектив розвитку антикорупційного законодавства, питань удосконалення законодавства, перспектив реформ у галузі антикорупційної діяльності, становлення та розвитку державних органів, які здійснюють боротьбу з корупцією.

Участь в організації щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net