к.держ.упр – Задорожна Маріанна Іванівна

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Освіта:

У 2004 р. закінчила Львівський Національний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Філософія».

16 травня 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Гуманізація суспільної свідомості» в Львівському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України.

Професійна діяльність:

2004-2008 рр. – аспірант Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2008-2009 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Із 2009 р. і по теперішній час доцент кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Професійний стаж: 13 років.

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Задорожна М. І. Соціальний капітал і громадянська культура в контексті гуманізації суспільної свідомості. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. Вип. 9. С. 2634.

2. Задорожна М. І. Гендерний аспект гуманізації суспільної свідомості. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України : ЛРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 10. С. 9199.

3. Задорожна М. І. Механізм гуманізації суспільної свідомості. Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. Вип. 11. С. 227–236.

4. Задорожна М. І. Державне управління і суспільний конфлікт. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Харківського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2007. Вип. 2 (32). С. 147156.

5. Задорожна М. І. Роль держави як гаранта захисту від маніпуляцій суспільною свідомістю. Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць Дніпропетровського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2007.  Вип. 3 (29). – С. 6370.

6. Задорожна М. І. Роль громадських організацій у формуванні соціального капіталу: правовий аспект. Публічне адміністрування: теорія і практика : електронний збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2012. Вип. 2 (8).

7. Задорожна М. І. Жінка у владі як суб’єкт впровадження гуманітарної парадигми в систему державного управління. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. 2012. № 2 (50). С. 5457.

8. Задорожна М.І. Суспільна необхідність гуманізації свідомості. Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Харківського регіонального інституту державного управління. № 2 (42). С. 231238.

9. Задорожна М. І. Зворотній зв’язок як механізм реалізації права громадян на участь у прийнятті управлінських рішень. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 31. С. 250–257.

10. Задорожна М. І. Гуманітарна парадигма як модель дослідження шляхів демократизації державного управління. ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ : електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. № 12. URL :http://www.lvivacademy.com/visnik12/fail/Zadorozhna.pdf

11. Задорожна М. І. Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління. Демократичне врядування. Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2014. Вип 14. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/zadorozhna.pdf

12. Задорожна М. І. Державне управління в умовах гібридної війни : Маніпуляцій суспільною свідомістю. Публічне адміністрування: теорія і практика. Електронний збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2017р. Вип 2/18. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-02(18)/8.pdf

13. Задорожна М. І.  Модель розв'язання конфліктів для демократизацї суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління. Публічне адміністрування: теорія і практика. Електронний збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2019. Вип 1. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/10.pdf

14.Задорожна М.І Правосвідомість і стан злочинності. Державне управління і захист громадян. Демократичне врядування. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. №26 URL: http://dv.lvivacademy.com/article/view/228517

Участь у конференціях:

1.Гуманізуючі складові суспільної свідомості. Проблеми і тенденції розвитку сучасного суспільства : Збірник матеріалів ІХ–ої Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ-Лондон, 14 вересня-19 вересня 2011). С. 119.

2.Задорожна М. І. Формування правової свідомості громадян і захист від маніпуляції суспільною свідомістю. Актуальні питання юридичної науки – 2016 : збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 17 травня 2016 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2016. С. 26–36.

2. Задорожна М. І. Демократія як засіб захисту прав людини. Актуальні питання юридичної науки – 2017 : збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 квітня 2017 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. С. 36-50.

3. Задорожна М. І. Мораль як основа правосвідомості громадян і засіб протидії корупції. Проблеми державотворення в Україні – 2018. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2018 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 41-62.

4. Задорожна М. І. Мораль як основа правосвідомості громадян. Актуальні питання юридичної науки – 2018 : збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 березня 2018 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. С. 25-42.

5. Задорожна М. І. Інформаційна відкритість як інструмент захисту прав людини. Актуальні питання юридичної науки – 2019 : збірник доповідей та статей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 квітня 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 38-52.

6. Задорожна М. І. Правосвідомість як необхідна складова політичної системи. Проблеми державотворення в Україні – 2019. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2019 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2019. С. 32-38.

7. Задорожна М. І. Громадянське суспільство і децентралізація. Проблеми державотворення в Україні – 2020. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Круглого столу до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2020 р.). Львів : Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2020. С. 44-50.

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Задорожна М. І. Вплив формування правової свідомості громадян і захисту від маніпуляції суспільною свідомістю на забезпечення прав людини. Механізм забезпечення прав людини шляхом правового регулювання публічних і приватних відносин : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2019. С.6-20

2. Задорожна М.І. Правосвідомість як необхідна складова правосуб’єктності громадян і покращення політичної системи. Актуальні питання вдосконалення певних галузей права України : колективна монографія / кер. авт. кол. Л. І. Лелик, В. Г. Яворська ; ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Дрогобич : Посвіт, 2020. С. 18-41.

3. Задорожна М. І. Філософія : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 8 с.

4. Задорожна М. І. Державна служба : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 10 с.

5. Задорожна М. І. Державне управління : метод. рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 081 Право. Львів : Львів. ін-т ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017. 45 с.

Наукові інтереси: філософія, політологія, державне будівництво та місцеве самоврядування.

Громадська діяльність:

Участь в проведенні щорічного Наукового семінару до дня спеціаліста-правника «Проблеми державотворення в Україні. Антикорупційна діяльність».

Контактна інформація: E-mail: pensivemar@gmail.com