д.ю.н., доцент – Христинченко Надія Петрівна

Професор кафедри права, доктор юридичних наук, доцент Христинченко Надія Петрівна 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 1999 р. закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю історія, вчитель історії і правознавства.

В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

В 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Організаційне та правове забезпечення розвитку наукової діяльності в Україні» зі спеціальності 081 – право (12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Основні опубліковані праці у фахових виданнях:

1. Христинченко Н. П. Наукова діяльність в Україні: організаційний та правовий аспект : монографія / Н. П. Христинченко. – К. : МП Леся, 2015. – 412 с.

2. Христинченко Н. П. Ліцензування, як адміністративний засіб державно-правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання / Н. П. Христинченко // Наше право. – 2013. – № 3. – С. 61–66.

3. Христинченко Н. П. Вибір методів наукового пізнання: загальнотеоретичні та правові проблеми / Н. П. Христинче-нко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Спец. вип. – Т. 3. – С. 86–90.

4. Христинченко Н. П. Роль держави в процесі управління науковою діяльністю / Н. П. Христинченко // Наука і правоохорона. – 2013. – № 3 (21). – С. 100–104.

5. Христинченко Н. П. Пропозиції до проекту Закону України «Про вищу освіту» / Н. П. Христинченко // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць ф-ту підгот. фахівців для підрозділів слідства ХНУВС за 2013 рік / за заг. ред. члена-кореспондента НАПрН України, д-ра юрид. наук, заслуженого юриста України С.М. Гусарова. –Х. : НікаНОва, 2014. – С. 441–445.

6. Христинченко Н. П. Філософсько-правове значення освіти для розвитку суспільства і держави / Н. П. Христинченко // Наше право. – 2014. –№ 1. – С. 69–73.

7. Христинченко Н. П. Передумови та еволюція історичного розвитку сфери наукової діяльності в Україні в радянський період / Н. П. Христинченко // Наше право. – 2014. – № 3. – С. 54–57.

8. Христинченко Н. П. Міжнародний досвід організації наукової діяльності на прикладі США та Німеччини / Н. П. Христинченко // Наше право. – 2014. – № 6. – С. 17–22.

9. Христинченко Н. П. Національні особливості механізму організації наукової діяльності / Н. П. Христинченко // Митна справа. – 2014. – № 3. – С. 256–261.

10. Христинченко Н. П. Загальна характеристика адміністративної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності у сфері науки / Н. П. Христинченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 5. – С. 257–261.

11. Христинченко Н. П. Щодо визначення поняття, ознак та значення адміністративних процедур у сфері науки / Н. П. Христинченко // Східноєвропейське право. – 2014. – № 8. – С. 92–95.

12. Христинченко Н. П. Види адміністративних процедур у науковій сфері / Н. П. Христинченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Вип. 11. – С. 165–168. 

13. Христинченко Н. П. Характеристика основних суб’єктів юридичної відповідальності у сфері науки / Н. П. Христинченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 29. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 15–17.

14. Христинченко Н. П. Приєднання до Болонського процесу в Україні як напрям удосконалення сфери вищої освіти / Н. П. Христинченко // Митна справа. – Спец. вип. – 2014. – С. 271–277.

15. Христинченко Н. П. Суб’єкти наукової діяльності в Україні / Н. П. Христинченко // Право.UA. – 2015. – № 2. – С. 67–71.

16. Христинченко Н.П Національна академія наук України – ключовий суб’єкт наукової діяльності в Україні / Н. П. Христинченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Т. XV. – С. 307–313.

17. Христинченко Н. П. Система адміністративно-правових актів, якими регулюється наукова діяльність в Україні / Н. П. Христинченко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. – № 3. – С. 64–68.

18. Христинченко Н. П. Шляхи удосконалення правового та організаційного забезпечення наукової діяльності в Україні / Н. П. Христинченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 3/2. – Том. 3. – С. 116–119.

19. Христинченко Н. П. Сучасний стан фінансування наукової діяльності в Україні / Н. П. Христинченко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Вип. 4. – С. 226–236.

20. Христинченко Н. П. Проблемы организационно-правового обеспечения научной сферы в Украине / Н. П. Христинченко // Право и политика. – 2014. – № 2/1. – С. 25–28.

21. Христинченко Н. П. Налоговое стимулирование инновационной и научной деятельности в странах мира и его значение для Украины / Н. П. Христинченко // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 1. – С. 136–142.

22. Христинченко Н. П. Положительные изменения в законодательном регулировании высшего образования и науки в Украине / Н. П. Христинченко // Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. – 2015. – Svazek 2. – 4 vyd. – С. 334–337.

23. Христинченко Н. П. К вопросу усовершенствования системы высшего образования Украины в современных условиях / Н. П. Христинченко // Право и политика. – 2015. – № 2. – С. 47–51.

24. Христинченко Н. П. Значення прогнозування у правовому регулюванні наукової діяльності в Україні / Н. П. Христинченко // Право UA. – 2015. – № 4. – С. 51–56.

Участь у конференціях:

1. Христинченко Н. П. Характеристика адміністративної складової захисту права людини на освіту в умовах гармонізації освітньої сфери України з Європейськими правовими стандартами / Н. П. Христинченко // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 25 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 44–48.

2. Христинченко Н. П. Сутність та значення принципу зв’язаності публічної адміністрації правовим законом / Н. П. Христинченко // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 20–21 вересня 2013 р.). – Х. : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 110–114.

3. Христинченко Н. П. Вплив правової держави на процес управління науковою діяльністю в Україні / Н. П. Христинченко // Становлення та розвиток української державності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 квітня 2014 р.). – К. : МАУП, 2014. – С. 156–159.

4. Христинченко Н. П. Особливості юридичної відповідальності у науковій сфері / Н. П. Христинченко // Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 березня 2015 р.). – К. : НАВС, 2015. – С. 286–288.

5. Христинченко Н. П. Правове регулювання прогнозування у науковій сфері / Н. П. Христинченко // Публічне адміністрування у сфері внутрішніх справ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 травня 2015 р.). – К. : НАВС, 2015. – С. 125–128.

6. Христинченко Н. П. Щодо визначення поняття адміністративних процедур у сфері науки / Н. П. Христинченко // Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 червня 2015 р.). – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – С. 34–38.

7. Христинченко Н. П. Реєстраційні адміністративні процедури у науковій діяльності / Н. П. Христинченко // Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.). – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – С. 65–69.

8. Христинченко Н. П. Основні ознаки адміністративної процедури у сфері науки / Н. П. Христинченко // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 липня 2015 р.). – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2015. – С. 58–60.

9. Христинченко Н. П. Удосконалення державної політики в сфері наукової діяльності / Н. П. Христинченко // Шляхи удосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4–5 вересня 2015 р.). – Х. : ГО Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С. 63–66.

10. Христинченко Н. П. Проблемні питання фінансування сфери наукової діяльності в Україні / Н. П. Христинченко // Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25–26 вересня 2015 р.). – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 80–83.

11. Христинченко Н. П Підзаконні правові акти як елемент системи правового регулювання наукової та технічної діяльності / Н. П. Христинченко // Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 листопада 2015 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 65–69.

12. Христинченко Н. П. Організаційне та правове забезпечення розвитку наукової сфери України: проблемні аспекти / Н. П. Христинченко // Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4–5 грудня 2015 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 157–163.

 

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали:

1. Христинченко Н.П. Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України: Методичні вказівки та завдання до практичних занять, самостійної роботи та тестів для студентів спеціальності «Правознавство» / Н.П. Христинченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2015. – 38 с.

2. Христинченко Н.П. Антикорупційна діяльність в Україні: Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / Н.П. Христинченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 48 с.

3. Христинченко Н.П. Актуальні проблеми корпоративного права: Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» / Н.П. Христинченко // Львів : Львівський інститут МАУП, 2016. – 39 с.

Наукові інтереси: актуальні проблеми судочинства та судоустрою України, антикорупційна діяльність в Україні, актуальні проблеми корпоративного права, правове регулювання банкрутства.

Контактна інформація: E-mail: kplimaup@ukr.net