Наукова робота

Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов’язана з розробкою актуальних проблем юридичної науки, створенням теоретичної основи правових реформ у державі.

Пріоритетними напрямками залишаються підготовка кандидатів та докторів юридичних наук через аспірантуру і докторантуру; підвищення кваліфікації через стажування; розширення міжнародних зв`язків; участь усіх викладачів в науково-дослідній роботі, в наукових конференціях, семінарах та симпозіумах, публікації статей; публікація монографій та підручників.

За останні два роки викладачами кафедри було захищено 4 кандидатські дисертації за спеціальностями 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.01. - історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 - конституційне право. Дисертаційні дослідження двох викладачів кафедри рекомендовано до захисту.

Викладачі кафедри залучаються до захисту дисертацій в якості офіційних опонентів.

Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є дослідження у галузі права. На даний час викладачі працюють над науковою розробкою наступних тем: «Математично-абстрактне бачення буття людини: правовий аспект», «Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід організації і діяльності», «Канонічне право католицького та православного світу: історико-правовий аналіз», «Діяльність органів внутрішніх справ у західних областях України РСР проти українського збройного підпілля у 1944-1950 рр.: історико-правове дослідження», «Постанова пленуму Верховного суду України з питань застосування кримінального законодавства: теоретико-прикладні проблеми», «Філософія права П.Юркевича», «Адміністративно-правовий захист права власності в Україні», «Оксамитові революції» наприкінці ХХ ст. в країнах Центрально-Східної Європи: історико-правове дослідження», «Адміністративно-правові відносини в діяльності митних органів України», «Конституційно-правові форми демократичного контролю в Україні (теоретичний аспект)», «Договір довічного утримання. Сучасний стан та перспективи розвитку», «Юридичний факт як підстава припинення індивідуальних трудових правовідносин».

Організація наукової та громадської роботи здійснюється шляхом щорічного проведення різних науково-практичних та культурних заходів:

 • Міжнародної науково-практичної конференції: "Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань";
 • Міжнародної науково-практичної конференції "актуальні питання юридичної науки";
 • Круглих столів на історико-правовому, адміністратоивно-правовому та іншу тематику;
 • Святкових вечорів з нагоди дня студента та дня юриста;
 • Фестивалю "тиждень національностей";
 • Обговорення актуальних суспільних тем у формі лекцій-бесід ("Українське козацтво:від минулого до сюгодення", "Українська повстанська армія: героїчні та суперечливі сторінки історії України. Погляд сучасників" тощо);
 • Екскурсій навчально-практичнго та історико-пізнавального характеру.

Міжнародна науково-практична конференція

6 травня 2011 року у Львівському інституті МАУП відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2011».

Мета проведення конференції – визначити актуальні питання юридичної науки та запропонувати оптимальні шляхи вирішення проблем правового регулювання.

В рамках обговорення актуальних питань юриспруденції були представлені доповіді наукових та практичних працівників.   Відкрила конференцію кандидат економічних наук, доцент Гринькевич Ольга Степанівна – заступник директора з наукової роботи Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, яка  зосередила увагу присутніх на організаційно-правових питаннях зайнятості молоді та проблемах розвитку юридичного напряму підготовки фахівців.

У Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2011» взяли участь Люблін В. Д. – доцент, завідувач кафедри правознавства Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, кандидат юридичних наук, Столбова В.В. – старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту МВС України, підполковник міліції, кандидат юридичних наук, Павлович-Сенета Я.П. – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права та процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, Дембіцька С.Л. – к.ю.н., асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету „Львівська політехніка”, Салдан А.Й., к.е.н., доцент Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола та інші наукові та практичні працівники. 

Молоду наукову юридичну школу на конференції представляли аспіранти, здобувачі та студенти Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. І.Франка, Інституту держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету „Львівська політехніка”. 

У рамках Конференції заслухано доповіді з приводу фундаментальних питань права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення, перспектив розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.  

Наукові доповіді були спрямовані на вирішення існуючих історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку галузей права.

Передбачені програмою тематичні напрямки конференції знайшли своє відображення у виступах учасників на засіданнях секцій:

 • Історико-теоретичні та філософські проблеми юридичної науки.
 • Проблеми та перспективи розвитку галузей права в Україні.
 • Економічні перспективи розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави.
 • Філософсько-правові та психологічні проблеми реалізації правових норм в умовах сьогодення.
 • Перспективи розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.
 • На підсумковому засіданні кращі роботи учасників конференції відзначені грамотами.

Міжнародна науково-практична конференція

14 травня 2010 року у Львівському інституті МАУП відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2010».  Результати наукового осмислення правових проблем були представлені в рамках доповідей наукових та практичних працівників в галузі юриспруденції. 

Відкрила конференцію кандидат економічних наук, доцент Гринькевич Ольга Степанівна – заступник директора з наукової роботи Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом. У своєму виступі Гринькевич О.С. відзначила пріоритети сучасного процесу підготовки юристів, проблеми та перспективи розвитку юридичного напряму підготовки фахівців.

Науково-практичний характер конференції був засвідчений участю у ній керівників, професіоналів, фахівців, які мають заслужений авторитет, досвід як у юридичній науці, так і у сфері практики. У цьогорічному науково-практичному заході з числа таких представників були запрошені Тиндик Н.П. – доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент; Ситар І. М. – доцент кафедри кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; Бабін Б.В. – доцент кафедри морського права Одеської національної морської академії, кандидат юридичних наук, доцент; Перепелюк В. Г. – заступник начальника відділу забезпечення роботи Голови Вищого Адміністративного Суду України, кандидат юридичних наук, доцент та інші.

Молоду наукову юридичну школу на конференції представляли аспіранти, здобувачі та студенти Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету ім. І.Франка, Фінансово-правового коледжу Київського національного університету іметі Тараса Шевченка, Інституту держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

В рамках Конференції заслухано доповіді з приводу фундаментальних питань права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення, перспектив розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.  

Наукові доповіді були спрямовані на вирішення існуючих історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблем та перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку галузей права.


Передбачені програмою тематичні напрямки конференції знайшли своє відображення у виступах учасників на засіданнях секцій:

 • Історико-теоретичні та філософські проблеми юридичної науки.
 • Проблеми та перспективи розвитку галузей права в Україні.
 • Економічні перспективи розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави.
 • Філософсько-правові та психологічні проблеми реалізації правових норм в умовах сьогодення.
 • Перспективи розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.На підсумковому засіданні кращі роботи учасників конференції відзначені грамотами.