Наукова робота

Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов’язана з розробкою актуальних проблем юридичної науки, створенням теоретичної основи правових реформ у державі. Пріоритетними напрямками залишаються підготовка кандидатів та докторів юридичних наук через аспірантуру і докторантуру; підвищення кваліфікації через стажування; розширення міжнародних зв`язків; участь усіх викладачів в науково-дослідній роботі, в наукових конференціях, семінарах та симпозіумах; публікації статей, публікації монографій та підручників.

За останні роки викладачами кафедри були захищено такі дисертації.

В 2013 році Русаль Л. М. захистила дисертацію на тему «Юридичні факти як підстава припинення індивідуальних трудових правовідносин» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

В 2015 році Русаль Л. М. присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного та трудового права.

В 2013 році Ніканорова О. В. захистила дисертацію на тему «Адміністративно-правові відносини в діяльності митних органів» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право.

В 2015 році Ніканоровій О. В. присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права.

В 2014 році Матвєєв П. С. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні засади господарсько-правового регулювання інноваційної діяльності» із спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

В 2014 році Лепех Ю. С. захистила дисертацію на тему «Адміністративно-правовий захист права на житло в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право.

В 2016 році Яворській В. Г. присвоєно вчене звання доцента кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності.

В 2017 році Граб М. І. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.12 – філософія права.

Працівники кафедри працюють над науково-дослідною темою «Механізми забезпечення прав людини в умовах євроінтеграційних процесів» (2017-2018 рр.). В результаті цього викладачі дослідили аспекти забезпечення прав людини в умовах євроінтеграційних процесів, зокрема вплив антикорупційної діяльності на забезпечення прав людини.

Наукова робота кафедри права проводиться у наступних напрямках:

  • організація і проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції («Актуальні питання юридичної науки»), видання збірника матеріалів конференції;
  • організація і проведення наукових конференцій, семінарів, Круглих столів тощо («Проблеми державотворення в Україні–2018. Антикорупційна діяльність»), видання збірника матеріалів Круглого столу;
  • надання відгуків на автореферати на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та надання рецензій на наукові статті;
  • організація і керівництво науковою роботою студентів;
  • науково-консультативне, організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення наукової роботи;
  • підготовка науково-методичних, навчальних посібників;
  • забезпечення діяльності наукових гуртків «Актуальні проблеми громадянського суспільства та права» та «Антикорупційна діяльність».