Загальна інформація про кафедру

Випускна кафедра менеджменту організацій Львівського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» створена в 2004 році шляхом реорганізації кафедри економіки.

З 1 червня 2021 року кафедру менеджменту організацій та кафедру економіки та підприємництва ліквідовано, створено кафедру менеджменту, економіки та туризму.

З 2007 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Данилюк Леся Григорівна.

3 2004 р. кафедра є випускною з підготовки бакалаврів, спеціалістів та спеціалістів перепідготовки з менеджменту, розширивши перелік спеціалізацій, орієнтуючись на кадрові потреби ринку праці Західного регіону України з 2017 р. - магістрів.

Протягом цих років колектив кафедри активно працював у навчально-методичній і науковій сферах, брав участь у важливих регіональних і національних програмах розвитку національної економіки.

Навчально-виховний процес здійснюється з метою підготовки високопрофесійних менеджерів, які сприятимуть зростанню України як процвітаючої держави з конкурентноспроможною економікою, інтегрованою у глобальний економічний простір, виховання поваги до обраної професії, підвищення загального рівня культури та світогляду, формування та впровадження прогресивних інновацій в навчальний процес.

Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки бакалавра та спеціаліста, які розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, та відповідають вимогам Державних стандартів освіти.

Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Підготовка фахівців ведеться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам. У навчальному процесі широко застосовуються передові методи навчання – тестування, експрес-опитування, ігрові методики, кейс-методи. Лекційні заняття проводяться з використанням сучасних технічних засобів. Крім традиційних форм навчання широко використовуються методи активного навчання - виконання імітаційних вправ, аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності менеджерів різного профілю, дискусійні круглі столи з обов’язковим залученням до участі в них провідних вчених, керівників підприємницьких структур та громадських діячів, організація ролевих та ділових ігор тощо. Викладачами оновлюються та розробляються нові методичні матеріали, ведеться робота над написанням та виданням монографій, підручників, посібників.

Здійснюється підготовка висококваліфікованих менеджерів, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці, які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки, володіють комп’ютерними програмами, знають декілька іноземних мов, вихованих, мають власну думку і шанують думку іншого. Менеджери майбутнього мають бути підприємцями за своїм способом життя. Їм слід виходити з того, що немає ні гарантії, ні перспективи займати тривалий час певну посаду на якомусь конкретному підприємстві. Корпораціям будуть потрібні різні типи менеджерів на різних стадіях корпоративного життя. Особі, яка прагне відіграти лідируючу роль у світі бізнесу, необхідно вміти адаптуватися до швидких змін ринку й особистих ситуацій, сприймати й застосовувати нові форми роботи, протистояти новим видам тиску, що вимагає гнучкого інтелекту.

Викладацький склад кафедри менеджменту, економіки та туризму сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів. Вони створюють умови для комплексної підготовки фахівців, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям отримати ґрунтовні знання з професійно орієнтованих дисциплін, оволодіти професією і мати широкий світогляд.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін фахового спрямування для здобувачів першого (бакалаврського) рівня: «Основи менеджменту», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент», «Основи бізнес-планування», «Менеджмент організацій»; другого (магістерського) рівня: «Проектний менеджмент», «Управління кістю», «Управління змінами», «Стратегічний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент» «Управління бізнесом», «Антикризове менеджмент», «Мотиваційний менеджмент» тощо.

Для набуття практичних навичок з отримуваної спеціальності студенти проходять виробничу і переддипломну практики на підприємствах, в організаціях і установах виробничої та невиробничої сфери. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Діяльність кафедри менеджменту, економіки та туризму, яка є випускною кафедрою за спеціальностями 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 242 «Туризм», спрямована на підвищення якості підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Так професорсько-викладацьким складом кафедри проведено плідну роботу у напрямку підвищення якості навчання, а саме:

  • розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу – програми навчальних дисциплін, програми практик, навчальні посібники, методичні вказівки тощо;

  • надання індивідуальних консультацій студентам, з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;

  • організація і функціонування студентського наукового товариства;

  • організація і проведення щорічних студентських наукових конференцій, до яких залучаються безпосередньо студенти за спеціальністю 073 «Менеджмент»;

  • щорічне залучення студентів до участі у І та ІІ турах Всеукраїнської студентської Олімпіаді.   

Результати плідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри мають безпосереднє відображення на результатах освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальностями 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 242 «Туризм». Про це свідчить, зокрема, щорічне збільшення кількості студентів, охоплених науковою роботою, підвищення якості та успішності навчання.

На сьогоднішній день науково-педагогічний склад кафедри менеджменту, економіки та туризму проводить дослідження за науково-дослідними темами «Механізм розвитку інноваційних методів і моделей управління в умовах цифрової економіки України» науковий керівник Данилюк Л.Г., канд. екон. наук, доцент та «Фінансове забезпечення діяльності підприємств в умовах глобальних викликів» науковий керівник Магас Н.В., канд. екон. наук, доцент.

Кафедра щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» з виданням матеріалів конференції.

Як показав досвід, теми конференцій зацікавили студентів з різних вищих навчальних закладів. Крім студентів МАУП в конференції беруть участь студенти Львівського національного  університету ім. І. Франка, Львівського торговельно-економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівського національного аграрного університету.

Також студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, круглих столах різного рівня.З начну роботу проводить щорічно кафедра щодо підготовки та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту на базі МАУП, а саме: розробку завдань для І етапу олімпіади, розробку критеріїв оцінки виконання студентами контрольних завдань та перевірку і оцінювання завдань.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Економіка і менеджмент у XXI столітті», головним завданням якого є орієнтація на поглиблене вивчення навчальних дисциплін. Учасники наукового гуртка такожзалучаються до виконання тем наукових робіт кафедри, організації і проведення щорічних наукових заходів, зокрема, Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум».

З метою забезпечення працевлаштування випускників, в інституті працює центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, який за рахунок залучення до співпраці організацій, установ, підприємств різних форм власності, має власну базу вакансій.

Наукова діяльність спрямована на фундаментальні наукові дослідження. Викладачі кафедри працюють над науково-дослідницькими темами кафедри «Механізм розвитку інноваційних методів і моделей управління в умовах цифрової економіки України», «Фінансове забезпечення діяльності підприємств в умовах глобальних викликів», проектомрегіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» та індивідуальними науковими темами. До наукової роботи кафедри притягнуті студенти Інституту.

Найважливішими напрямками наукових досліджень є менеджмент, системи менеджменту, функціональний підхід, міграційні процеси. Викладачі кафедри систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Суспільна доцільність функціонування кафедри визначається необхідністю інтелектуального, духовного розвитку молоді, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами.

Кафедра менеджменту, економіки та туризму знаходиться за адресою м. Львів, вул. Мазепи, 29.

Кафедра забезпечена необхідною комп’ютерною та оргтехнікою, а також каналом доступу до мережі Інтернет.