Загальна інформація про кафедру

Випускна кафедра менеджменту організацій Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом створена в 2004 році шляхом реорганізації кафедри економіки.

З 2007 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Данилюк Леся Григорівна.

3 2004 р. кафедра є випускною з підготовки бакалаврів, спеціалістів та спеціалістів перепідготовки з менеджменту, розширивши перелік спеціалізацій, орієнтуючись на кадрові потреби ринку праці Західного регіону України.

Протягом цих років колектив кафедри активно працював у навчально-методичній і науковій сферах, брав участь у важливих регіональних і національних програмах розвитку національної економіки.

Навчально-виховний процес здійснюється з метою підготовки високопрофесійних менеджерів, які сприятимуть зростанню України як процвітаючої держави з конкурентноспроможною економікою, інтегрованою у глобальний економічний простір, виховання поваги до обраної професії, підвищення загального рівня культури та світогляду, формування та впровадження прогресивних інновацій в навчальний процес.

Структура навчально-виховного процесу підготовки фахівців спрямована на виконання вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм з підготовки бакалавра та спеціаліста, які розроблені на підставі сучасного вітчизняного та міжнародного досвіду, та відповідають вимогам Державних стандартів освіти.

Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Підготовка фахівців ведеться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам. Використовується одна з найновіших навчально-методичної літератури з менеджменту, маркетингу, управління персоналом та інших дисциплін. У навчальному процесі широко застосовуються передові методи навчання – тестування, експрес-опитування, ігрові методики, кейс-методи. Лекційні заняття проводяться з використанням сучасних технічних засобів. Крім традиційних форм навчання широко використовуються методи активного навчання - виконання імітаційних вправ, аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності менеджерів різного профілю, дискусійні круглі столи з обов’язковим залученням до участі в них провідних вчених, керівників підприємницьких структур та громадських діячів, організація ролевих та ділових ігор тощо. Викладачами оновлюються та розробляються нові методичні матеріали, ведеться робота над написанням та виданням монографій, підручників, посібників.

Здійснюється підготовка висококваліфікованих менеджерів, конкурентоспроможних на вітчизняному та світовому ринках праці, які успішно орієнтуються в тенденціях розвитку науки і техніки, володіють комп’ютерними програмами, знають декілька іноземних мов, вихованих, мають власну думку і шанують думку іншого. Менеджери майбутнього мають бути підприємцями за своїм способом життя. Їм слід виходити з того, що немає ні гарантії, ні перспективи займати тривалий час певну посаду на якомусь конкретному підприємстві. Корпораціям будуть потрібні різні типи менеджерів на різних стадіях корпоративного життя. Особі, яка прагне відіграти лідируючу роль у світі бізнесу, необхідно вміти адаптуватися до швидких змін ринку й особистих ситуацій, сприймати й застосовувати нові форми роботи, протистояти новим видам тиску, що вимагає гнучкого інтелекту.

Викладацький склад кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над удосконаленням освіти, збагаченням її змісту відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів. Вони створюють умови для комплексної підготовки фахівців, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям отримати ґрунтовні знання з професійно орієнтованих дисциплін, оволодіти професією і мати широкий світогляд.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін, з яких фахового спрямування: «Основи менеджменту», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент», «Основи бізнес-планування», «Ситуаційний менеджмент», «Менеджмент організацій», «Стратегічний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент» «Управління бізнесом», «Мотиваційний менеджмент», «Антикризове управління» тощо.

З метою підвищення якості підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій» інститут уклав угоду з Вищою школою економіки та адміністрування у м. Кельце (Польща), щодо студентських обмінів, участі в конференціях та виробничих практик.

Для набуття практичних навичок з отримуваної спеціальності студенти проходять виробничу, управлінську та фахову практику на підприємствах, в організаціях і установах виробничої та невиробничої сфери. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Діяльність кафедри менеджменту організацій, яка є випускною кафедрою за напрямом/ спеціальністю «Менеджмент організацій», спрямована на підвищення якості підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Так професорсько-викладацьким складом кафедри проведено плідну роботу у напрямку підвищення якості навчання, а саме:

  • розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу – програми навчальних дисциплін, програми практик, навчальні посібники, методичні вказівки тощо;
  • надання індивідуальних консультацій студентам, з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей;
  • організація і функціонування студентського наукового товариства;
  • організація і проведення щорічних студентських наукових конференцій, до яких залучаються безпосередньо студенти за напрямом/ спеціальністю «Менеджмент організацій»;
  • щорічне залучення студентів до участі у І та ІІ турах Всеукраїнської студентської Олімпіаді.   

Результати плідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри мають безпосереднє відображення на результатах освітньої діяльності з підготовки бакалаврів та спеціалістів за напрямом/ спеціальністю «Менеджмент організацій». Про це свідчить, зокрема, щорічне збільшення кількості студентів, охоплених науковою роботою, підвищення якості та успішності навчання. Свідченням високої якості підготовки студентів є ряд вдалих виступів студентів на олімпіадах. Так, студентка 4 курсу Цисар Людмила зайняла третє місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту у 2009 році.

Кафедра менеджменту організацій проводить роботу з підготовки молодих наукових кадрів. За кафедрою закріплені аспіранти, які працюють над дисертаційним дослідженнями в галузі менеджменту.

На сьогоднішній день науково-педагогічний склад кафедри менеджменту органгізацій проводить дослідження за науково-дослідною темою «Дослідження процесів розвитку та співробітництва бізнес-освіти та бізнес-середовища у регіоні (на прикладі західного регіону України)».

Першим етапом науково-дослідної роботи студентів є підготовка і захист курсових і дипломних робіт. Науково-педагогічний склад кафедри менеджменту організацій здійснює безпосереднє методичне забезпечення і керівництво студентами при підготовці курсових та дипломних робіт.

Тематика курсових і дипломних робіт студентів напряму/спеціальності «Менеджмент організацій» пов’язана з сучасними актуальними проблемами менеджменту та відображає розвиток наукової думки.


За ініціативою кафедри в інституті створено студентське наукове товариство з менеджменту, основними напрямками діяльності якого є :

  • участь студентів у науковій розробці актуальних проблем менеджменту;
  • підготовка та проведення студентських науково-практичних конференцій;
  •  підготовка до участі у Всеукраїнських Олімпіадах з дисциплін напряму/спеціальності «Менеджмент організацій»; у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;
  • розширення та поглиблення наукового кругозору шляхом зустрічей з провідними вченими-економістами.

Наукова діяльність студентів, членів наукового товариства (голова – студентка Сехна Христина) спрямована на підвищення науково-теоретичної та методологічної підготовки менеджерів, розвиток творчості та самоактуалізацію їх особистості, а також має позитивне мотиваційне значення для підготовки менеджерів-професіоналів. Під керівництвом кафедри  працює координаційна рада СНТ розроблено Положення про СНТ «Майбутній менеджер» план його роботи. Зокрема, підготовка до проведення (травні 2010 р.) щорічної Студентської науково-практичної конференції «Соціально-економічні дослідження в суспільстві знань».

Як показав досвід, теми конференцій зацікавили студентів з різних вищих навчальних закладів. Крім студентів МАУП в конференції беруть участь студенти Львівського національного  університету ім. І. Франка, Львівської комерційної академії, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівського національного аграрного університету.

За останні 3 роки у студентських конференціях взяли участь 247 студентів різних вищих навчальних закладів.Також студенти кафедри беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, круглих столах різного рівня.Значну роботу проводить щорічно кафедра щодо підготовки та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту на базі МАУП, а саме: розробку завдань для І етапу олімпіади, розробку критеріїв оцінки виконання студентами контрольних завдань та перевірку і оцінювання завдань.З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання щорічно студенти кафедри беруть участь у конкурсі Студентських наукових робіт.

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки, головним завданням яких є орієнтація на поглиблене вивчення навчальних дисциплін і спеціальностей. Так, під керівництвом фахових викладачів за напрямками спеціальності працюють студентські наукові гуртки: «Підприємець-початківець у малому бізнесі», тема дослідження: «Розробка бізнес-ідей та бізнес-планів започаткування власної справи (у регіоні постійного проживання студента у різних сферах життєдіяльності)» (керівник Романич І.Б.). Метою гуртка є науково-дослідна робота членів гуртка, підготовка та написання бізнес-планів на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Другий гурток «Школа лідерства», тема дослідження: «Лідерські якості особистості для забезпечення її конкурентоспроможності на ринку праці» (керівники: завідувач кафедри Данилюк Л.Г., Оліховська М.). Мета гуртка: розвиток лідерських якостей студентів для їх успішного працевлаштування та карєрного зростання. Форма проведення наукових гуртків: лекції, семінари, тренінги.

Діє науковий гурток «Мистецтво ефективних продаж», керівник гуртка – старший викладач Майба З.Я., тема дослідження «Дослідження основних чинників, форм і методів ефективного продажу товарів і послуг в умовах ринку». Мета гуртка: сформувати знання та вміння здійснювати ефективний продаж оварів і послуг та їх реалізація на практиці.

З метою забезпечення працевлаштування випускників, в інституті працює центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, який за рахунок залучення до співпраці організацій, установ, підприємств різних форм власності, має власну базу вакансій.

Наукова діяльність спрямована на фундаментальні наукові дослідження. Викладачі кафедри працюють над науково-дослідницькими темами кафедри «Дослідження процесів розвитку та співробітництва бізнес-освіти та бізнес-середовища у регіоні (на прикладі західного регіону України»), «Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища» та індивідуальними науковими темами. До наукової праці кафедри притягнуті студенти Академії.

Найважливішими напрямками наукових досліджень є менеджмент, системи менеджменту, функціональний підхід, міграційні процеси.

Викладачі кафедри систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Суспільна доцільність функціонування кафедри визначається необхідністю інтелектуального, духовного розвитку молоді, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами.

Кафедра менеджменту організацій знаходиться у навчальному корпусі №2 за адресою м. Львів, вул. Мазепи, 29.
Кафедра забезпечена необхідною комп’ютерною та оргтехнікою, а також каналом доступу до мережі Інтернет.