Статті у фахових виданнях (за 2017-2021 роки)

Магас Н. В.

Магас Н. В., Васильців Т. Г., Левицька О. О. Стратегічні інструменти державного регулювання процесів інтелектуалізації та цифровізації у фокусі нових перспектив smart-розвитку України. Держава та регіони : наук.-виробн. журн. 2021. № 3 (120). С. 71-77.

 

Лелик Л. І.

Лелик Л. І., Гринькевич О. С., Гринькевич В. М. Ефективність вищої освіти в умовах глобальної академічної революції. Проблеми модернізації України : зб. наук. пр. Київ : ДП «ВД «Персонал», 2008. Вип. 8 : Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики : матеріали Міжнар. наук. конф. (11 квіт. 2019 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) та ін. Київ : МАУП, 2019. С. 106-108.

 

Парфенюк Є.І.

Parfenyuk Y. Financial support of healthcare in Ukraine / Yeleyko V., Parfenyuk Y., Shushkova Y. / Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – Warsaw, 2017. – № 12 (814) – p. 359-368.

 

Гринькевич В. М.

Гринькевич О., Гринькевич В., Мельничук Ю. Економіко-статистичний аналіз євро інтеграційних процесів в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розд. VI. Бухгалтерський облік, аналіз, статистика та математичні методи й інформаційні технології в економіці. 2020. № 1. С. 206-215. URL : https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-206-215.

 

Оліховська М. В.

  1. М. Olikhovska Application of cluster approach to the development of industrial potential : innovative policy and management support / O. Kuzmin, N. Stanasyuk, М. Olikhovska // Economics, Entrepreneurship, Management. – Volume 4. – Number 1. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2017 – P. 41-48.

  2. Olikhovska M. V., Tsymbalista N. A. Tourism and recreational services in Ukraine: Economic essence, structural elements, main tasks and directions of development. Topical guestions of contemporary science : Collection of scientific articles. Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. Р. 363-366.

  3. Olikhovska M., Senyshyn О. Using the world experience of developed countries in the formation of directions for improving the process of development and implementation of government targeted programs for natural environmental protection. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4. Num. 5. Riga : Publishing House «Baltija Publishing», 2018. Р. 305-314

  4. Kniazevych A., Olikhovskyi V., Olikhovska M. Clustering of the economy as a means of developing an innovation infrastructure. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7. No. 3. 2021. Рр. 134-139. URL : http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1195.

 

Міга В. К.

Міга В. К. Чинники формування та використання трудового потенціалу села. Вісник ЖНАЕУ : наук.-теорет. зб. Вип. № 2 (32), Т. 2 (економічна наука). 2017. С. 34-39.

 

Оліховський В. Я.

  1. Височан О. С., Оліховський В. Я. Просторова дезорієнтація інформаційних потоків як причина виникнення дефектів облікової системи. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. Одеса. 2020. № 49. С. 183-186.

  2. Нашкерська М. М., Микитюк Н. О., Оліховський В. Я. Методологічні аспекти аналізу власного капіталу бюджетної установи. Облік і фінанси. Київ. 2020. № 2 (88) С. 125-130.

  3. Височан О. С., Оліховський В. Я. Організація обліку туристичних послуг у лоукост-сегменті. Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць. Херсон: ВД «Гельветика», 2020. № 49. С. 113-117.

  4. Vykliuk M., Mikhailishin R., Kundytskyj O., Senyshyn O., Prokopenko N., Olikhovskyi V. Conceptual basis of the state's tax security model. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. No. 3. Рр. 303-315.